загрузка...
 
НЕЙРОЛЕПТИКИ
Повернутись до змісту

НЕЙРОЛЕПТИКИ

Нейролептики - численна група психотропних препаратів, які пригнічують ЦНС і здатні усувати психомоторне збудження різного генезу, ослаблювати розлади сприйняття і мислення, зменшувати продуктивну симптоматику психозів (марення, галюцинації, манії).

Нині ці препарати є основними в лікуванні психічних захворювань і розладів психіки.

 

Класифікація препаратів

1 Похідні фенотіазину:

аміназин;

фторфеназин;

трифтазин;

тизерцин;

френолон;

мажептил.

2 Похідні бутирофенону:

галоперидол;

дроперидол;

триседил.

3 Похідні дифтордифенілбутану:

пімозид;

флуспірилен;

пенфлуридол.

4 Похідні тіоксантену:

хлорпротиксен;

тіотиксен.

5 Алкалоїди раувольфії:

резерпін.

6 Похідні індолу:

моліндол.

7 Похідні дибензодіазепіну:

клозапін.

8 Похідні бензаміду:

сульпірид.

 

Найбільш широко застосовуються в психіатричній практиці похідні фенотіазину, бутирофенону та дифтордифенілбутану. Препарати інших груп мають другорядне значення.

 

Механізм дії

У механізмі дії нейролептиків різної хімічної будови важливе місце відводять їх здатності блокувати D2-дофамінергічні,
a-адренергічні, М-холінергічні, Н1-гістамінергічні та серотонінергічні рецептори в ЦНС. Головним фактором, який визначає їх психотропний ефект, є здатність препаратів блокувати дофамінергічні та a-адренергічні рецептори мозку. Дія препаратів локалізується переважно в трьох структурах мозку: ретикулярній формації (висхідна активуюча частина, від активності якої  залежать увага, збудження, тривога), лімбічній системі (відповідальна за емоції), гіпоталамусі (здійснює регуляцію вегетативної нервової системи та гіпофізарно-ендокринний контроль). Висхідні аксони клітин цих структур досягають кори головного мозку. Таким чином, підкіркові структури мозку модифікують роботу кори. 

Є докази того, що характерні для шизофренії психічні розлади перш за все пов`язані з гіперфункцією дофамінергічних систем.

Застосування нейролептиків супроводжується зниженням надмірної активності катехоламінової медіації, нормалізує патологічні зміни в балансі модулювальних систем мозку.

На синаптичному рівні  в механізмі дії нейролептиків можна виділити такі моменти:

конкурентна блокада рецепторів постсинаптичної мембрани;

пригнічення процесу звільнення нейромедіаторів у синаптичну щілину та їх зворотного захвату пресинаптичними закінченнями (це супроводжується посиленим ферментативним руйнуванням медіатору як у нервовому закінченні, так і в позаклітинному просторі);

блокування гальмівних пресинаптичних рецепторів, які регулюють інтенсивність синаптичної передачі за механізмом позитивного зворотного зв`язку.

 

Фармакологічні ефекти

1 Нейролептичний (психоседативний) ефект зумовлений центральним a-адрено-, М-холіно-, гістамінолітичним впливом препаратів, який реалізується переважно у висхідній частині ретикулярної формації. Проявляється він в`ялістю, апатією, психічною загальмованістю, зниженням мотивації та ініціативи, втратою інтересу до навколишнього середовища, вираженою руховою загальмованістю, усуненням психічного збудження, колаптоїдними реакціями.

2 Антипсихотичний ефект зумовлений дофамінолітичним і меншою мірою серотонінолітичним впливом препаратів. Проявляється він усуненням стійких патологічних змін особистості,  асоціальних рис поведінки, марення, галюцинацій і маній; посиленням мотивації та ініціативи; підвищенням інтересу  до навколишнього середовища. Крім того, з блоком дофамінових рецепторів  пов`язані екстрапірамідні розлади типу паркінсонізму.

Питома вага нейролептичного та антипсихотичного ефектів при дії різних препаратів різна. Тому з практичної точки зору всі нейролептики поділяють на дві групи:

а) нейролептики з вираженим седативним ефектом, який домінує над антипсихотичним (аміназин, тизерцин, дроперидол та ін.), застосовують для купірування психозів із загальним збудженням, неспокоєм, агресією;

б) нейролептики з вираженим антипсихотичним ефектом (мажептил, триседил, флуспірилен, галоперидол та ін.) використовують для лікування хворих зі стійкою психотичною симптоматикою (галюцинаціями, маренням, маніями).

3 Протиблювальний ефект нейролептиків зумовлений блокадою дофамінових рецепторів тригерної зони, яка знаходиться на дні 4-го шлуночка мозку. Препарати ефективні у всіх випадках нудоти та блювання, розвиток яких реалізується через тригер-зону (блювання “центрального” походження):  при інтоксикаціях, опроміненні, токсикозі вагітних і т.п.

4 Зниження м`язового тонусу і рухової активності (міорелаксуюча дія). Нейролептики забезпечують розслаблення скелетних м`язів за рахунок блокади a-адренорецепторів низхідного відділу ретикулярної формації.

5 Потенціювання наркозу та аналгезії. Ця властивість зумовлена блокадою a-адрено-, М-холіно- і гістамінових рецепторів ретикулярної формації стовбура мозку та зниженням потоку активуючих впливів на кору. Найбільший потенціюючий ефект характерний для дроперидолу, який широко застосовують для профілактики травматичного, опікового, кардіогенного шоків та для нейролептаналгезії.

6 Гіпотермічна дія (зниження температури тіла). Найчастіше з цією метою застосовують аміназин. Температура тіла знижується за рахунок збільшення тепловіддачі та зниження теплопродукції. Збільшення тепловіддачі зумовлене, з одного боку, розширенням судин, що виникає у відповідь на блок периферичних
a-адренорецепторів,  а з іншого - пригніченням центру теплорегуляції в гіпоталамусі.  Зниження теплопродукції зумовлене пригніченням окислювальних процесів у тканинах. Цей ефект нейролептиків принципово відрізняється  від жарознижувальної дії ненаркотичних аналгетиків, яка виражена тільки при підвищеній температурі тіла. Аміназин є одним із компонентів літичних сумішей, які використовують у хірургії для штучного охолодження.

7 Зниження артеріального тиску при застосуванні нейролептиків є наслідком їх периферичної a-адреноблокувальної дії і пригнічення активності судинорухового центру і спазмолітичною дією препарату.

8 Пригнічення негативних емоцій (неспокій, страх, загальне збудження).

9 Протиалергічна дія зумовлена блокадою Н1-гістамінових рецепторів. Найбільше виражений цей ефект у дипразину (піпольфену).

10 М-холіноблокувальний ефект проявляється зниженням секреції слинних, бронхіальних і травних залоз.

 загрузка...