загрузка...
 
Список літератури:
Повернутись до змісту

Список літератури:

Алесинская T. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: учебное пособие / T. В. Алесинская. Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.

Армстронг Г. Введение в маркетинг : учеб. пос. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. с англ. –  5-е изд. – М. : Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 640 с.

Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок       / Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж.; пер. с англ. - 2-е изд.– М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.

Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу : навч. посібник    / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2008. – 376 c.

Біловодська О.А. Логістика / Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Суярова О.О., Безноєва А.В. // Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1134 с. – С. 759 – 882.

Войчак А. В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А. В. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2. – С. 42–43.

Гаджинский A. M. Основы логистики : учеб. пособие/  А. М. Гаджинский. – М., 1995. – 122 с.

Гаджинский A. M. Основы логистики : учеб. пособие / А.М. Гаджинский. – М. : ИВЦ “Маркетинг”, 1996. – 124 с.

Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Голошубова. – К. : Книга, 2004. – 560 с.

Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала : в 2 т. / В. В. Гончаров. – М. : МНИИПУ, 1997. – Т.1. – 768 с.  

Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навчальний посібник / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. Ред. С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – Т.2. – 848 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – Т.3.– 952 с.

Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: учеб.  пособие / М.Е. Залманова. – Саратов : СПИ, 1992. – 82 с.

Інфраструктура товарного ринку / за ред. І. В. Сороки. – К. : НВФ «Студцентр», 2002. – 607 с.

Кальченко А. Г. Логістика: навч. посібник / А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 148 с.

Кальченко А. Г. Логістика : підручник /  А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 284 с.

Кальченко А. Г. Логістика: навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

Костоглодов Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – М. : ЗБ, 1997. – 127 с.

 Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1990.

Крикавський Є. Логістика підприємства : навч. посібник / Є. Крикавський. – Львів : ДУ “Львівська політехніка”, 1996. – 160 с.

Крикавський Є. Логістика. Для економістів : підручник /  Є. Крикавський. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.

Крикавський Є. Логістичне управління : підручник / Є. Крикавський. – Львів : Національний університет «Львівська полехніка», 2005. – 684с.

Логистика : учеб. пособие / под ред. проф. А. Б. Аникина. – М. : ИНФРА-С, 1997. – 326 с.

Логистика : учебник для вузов / под ред. Б. А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 352 с. 

Логистика : уч. пос. / под ред. проф. Б. А. Аникина. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 220 с.

Логістика : учебник ¤ В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев,        А. Н. Стрлигова; под ред. В. И. Сергеева. – М. : Эксмо, 2008. – 944 с. – (полный курс МВА).

Маркетинг: бакалаврський курс : навчальний посібник / за заг. ред.     С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. –      976 с.

Маркетинг для магістрів : навчальний посібник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007. –      928 с.

Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. –  3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2004. – 354 с.

Неруш Ю. М. Коммерческая логистика : учебник / Ю. М. Неруш.–М.:  ЮНИТИ, 1997. – 270 с.

Новиков О.А. Производственно-коммерческая логистика: учеб. пос.    / О. А. Новиков, А. И. Семененко. – СПб : Изд-во Санкт-Петер. университет экономики и финансов, 1993.– 208 с. -Ч. 1

Объемы перевозок автомобильным транспортом за 2006 год выросли // Логистика : проблемы и решения. – 2007. – № 2. – С.13–14.

Окландер М. А. Маркетинг и логистика в  предпринимательстве  / М. А. Окландер. – Одесса: АП НТ и ЭИ, 1996. – 104 с.

Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін.; за ред. В. В. Апопія. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.

Пассажирооборот в Украине увеличился // Логистика: проблемы и решения. – 2007. – № 2. – С. 9–10.

Семененко А.И. Предпринимательская логистика / А. И. Семененко. – СПб. : Изд-во Политехника, 1997. – 349 с.

Смехов А. А. Новое научное направление или новая панацея? / А. А. Смехов // Материально-техническое снабжение. – 1990. – №1. – С. 69.

Транспортная логистика : учеб. пособие / Л. Б. Миротин, Б. П. Безель, Т. О. Сулейменов, К. О. Мадалиев. – М., 1996. – 210 с.

Тридід О. М. Логістичний менеджмент : навчальний посібник/ О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Х. : ВД „Інжек”, 2005. – 224 с.

Управління логістикою : розробка стратегій логістичних операцій: пер. з англ. ; за наук. ред. О. Є. Міхейцева. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 368.

Штерн Льюис В. Маркетинговые каналы / Штерн Льюис В., Ель-Ансари Адель И., Кофлан Энн Т. ; пер. с англ. –5-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

Навчальне видання ЛОГІСТИКА Курс лекцій для студентів

факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 «Маркетинг» денної форми навчання

Відповідальний за випуск  С.М. Ілляшенко

Редактор  Т.Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання  О.О. Суярової

Підп. до друку 26.02.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 7,91. Обл.-вид. арк. 9,00. Тираж 150 пр.  Зам.  №

Собівартість видання грн   к.

Видавець і виготовлювач Сумський державний унівеситет

вул. Римського-Корсакова 2, м.Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та у світ дозволяю на підставі “Єдиних правил”,

п. 2.6.14 Заст. першого проректора – начальник рганізаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв

ЛОГІСТИКА Курс лекцій для студентів факультету кономіки та менеджменту спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

денної форми навчання

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладачі:  О.А. Біловодська, О.О. Суярова

Відповідальний за випуск  С.М. ІлляшенкоДекан факультету

економіки та менеджменту О.А. Лук’янихіна

Суми Вид-во СумДУ 2010

 загрузка...