загрузка...
 
Аннотація
Повернутись до змісту

Аннотація

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Медичний інститут

До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»,

п.2.6.14

Заступник першого проректора­ -начальник організаційно-методичного управління В.Б.Юскаєв

MACROPREPARATIONS

Sistemic pathology

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для іноземних студентів III  курсу медичного інституту

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладач: А.М.Романюк

Відповідальний за випуск А.М.Романюк

Директор медичного інституту В.Е.Маркевич

Суми Вид-во СумДУ 2007

ББК 52.818.1я73 Р69

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

(протокол №4  від08.11. 2007р.)

Рецензенти: д-р мед. наук, проф. О.І.Сміян

(Медичний інститут СумДУ);

д-р мед. наук, проф. І.Д.Дужий

(Медичний інститут СумДУ) Романюк А.М.

Р93  Короткий опис макропрепаратів з  курсу системної   патоморфології: Навчальний посібник: - Суми: Вид-во

СумДУ, 2007.– 80с.

Посібник містить коротке описання  макропрепаратів з основних тем системної патоморфології, що відповідає програмі, затвердженій МОЗ України і ЦМК з вищої медичної освіти. Для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

ББК 52.818.1я73

А.М.Романюк, 2007

Вид-во СумДУ, 2007 Навчальне видання Романюк Анатолій Миколайович

Короткий опис макропрепаратів з курсу системної патоморфології

Навчальний посібник для іноземних студентів III курсу Медичного інституту СумДУ

Редактор Н.О.Кравченко

Комп’ютерне верстання А.А.Качанової

Підп. до друку 21.11.2007.

Формат 60х84/16.Папір офс. Гарнітура Times New Poman Cyr. Друк. офс.

Ум. друк.арк. 4,65.     Обл.-вид.арк.4,03.

Тираж 50 пр.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.- Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.- Корсакова, 2.загрузка...