загрузка...
 
ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ.ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1. Сучасна концепція проекту.Поняття проектного аналізу 1.1. Основні поняття проекту, проектного підходу та проектного аналізу
Повернутись до змісту

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ.ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1. Сучасна концепція проекту.Поняття проектного аналізу 1.1. Основні поняття проекту, проектного підходу та проектного аналізу

Проектинг є для України одним із молодих і досить перспективних напрямків.

Для підприємств і організацій навіть лише написання проекту постає нелегким завданням. Адже поточні проблеми в змозі вирішити менеджери підприємства, організації у ході своєї постійної діяльності. Написання ж проекту – довготривалий процес, розрахований на перспективу, який вимагає ґрунтовних знань багатьох дисциплін – від макроі мікроекономіки до фінансів, менеджменту, маркетингу та інших дисциплін. Однак ці знання утворюють лише оболонку, в рамках якої підприємець повинен, використовуючи досвід і навички, приймати конкретні й відповідальні рішення. Методик прийняття рішень вони не дають. Тому у світі і розвивається науковий напрямок, відомий під назвою проектний аналіз.

Проектний аналіз застосовується в рамках проектного підходу, тобто, коли майбутня діяльність розглядається дискретно у вигляді проекту, який має чотири ознаки: мету, чітко визначені засоби її досягнення, часові рамки та обмежений бюджет. Цими ознаками проект різниться від програми й плану.

Проектний аналіз вивчає сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально та визначити умови його успішної реалізації.

Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій, методів, підходів і критеріїв визначення порівняння, обґрунтування альтернативних рішень щодо втілення в життя підприємницьких ідей за умов обмеженості наявних ресурсів.

Проектний аналіз дозволяє ефективно використовувати економічні основи з методів підготовки, експертизи і оцінки проектів, вдосконалювати процес прийняття рішень при розробці й реалізації проектів.

Проектний аналіз відрізняється від бізнеспланування та інвестиційного менеджменту.

На відміну від бізнеспланування, де засадовою є конкретна бізнесідея, яку необхідно обґрунтовувати, базовою ідеєю проектного аналізу є розгляд можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращих з альтернативних варіантів розвитку на різних рівнях підготовки та прийняття рішень. У бізнесплануванні проект розглядається тільки з точки зору інвесторів, у проектному аналізі – із точки зору всіх учасників проекту, тобто організації, що здійснює проекта, споживачів продукції проекту, суб’єктів, що мають необхідні для проекту ресурси. Також проектний аналіз дозволяє зробити висновок щодо ефективності проекту в інтересах суспільства загалом.

На відміну від інвестиційного менеджменту, предметом якого є управління фінансовими ресурсами у галузі вкладення капіталу шляхом здійснення реальних і фінансових інвестицій та формування оптимальної структури інвестиційного портфеля, предметом проектного аналізу є обґрунтування доцільності використання обмежених людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення мети й цілей проекту.

Саме тому сьогодні постає проблема детального вивчення проектного аналізу як дисципліни.

Реалізація проектів споконвіків вимагала управління ними. В цьому сенсі управляли вже такими відомими проектами, як будівництво єгипетських пірамід та Великої китайської стіни.

Також слід відмітити, що ще наприкінці 30-х років вченими з СРСР були розроблені теоретичні основи і практичні методи календарного планування і поточного будівництва з використання діаграм Ганта і так званих циклограм, що багато в чому можна вважати фундаментом створеного пізніше апарату управління проектами.

Необхідність виділення самостійної дисципліни була усвідомлена в розвинених країнах Заходу з ринковою економікою у 50-ті рр. ХХ

століття. У числі перших були розроблені методи сітьового планування й управління (методи CPM і PERT). Вперше вони були використані для управління ракетною програмою «Атлас» і при будівництві заводу синтетичного волокна.

В 70-ті роки значна кількість великих компаній на Заході, у відповідь на зростаючі масштаби і складність їх діяльності в умовах жорсткої конкуренції, стали розвивати й використовувати методи управління проектами. Прискоренню цього процесу сприяло широке впровадження комп’ютерних систем обробки інформації.

Сьогодні управління проектами стало визнаною у всіх країнах методологією інвестиційної діяльності. Сутність управління проектами можна представити наступним чином (рис. 1.1.1).

 

 

Рис 1.1.1. Сутність управління проектами

Причиною підвищеного попиту на проекти в Україні сьогодні є те, що майже немає підприємств, які могли б у своїй діяльності 100 відсотково розраховувати на власні кошти – вони повинні залучати кошти сторонніх осіб (банків, фондів, тощо). Для того, щоб отримати кредити, вони, звичайно, повинні складати проекти (сьогодні, переважним чином, це проекти інвестиційного характеру).

Для успішного застосування методик управління проектами мають бути певні передумови. До макроекономічних передумов можна віднести:

зміна структури власності, яке пов’язане з руйнацією монополій державної власності у сфері виробництва і сфері послуг, а також триваючим формуванням ефективних власників і зацікавленого менеджменту;

зміна галузевої структури виробництва в результаті її адаптації до нової структури попиту;

триваюча зміна геополітичної ситуації, що має за мету включення економіки України у світогосподарські зв’язки.

У змістовному плані до основних передумов слід віднести:

потребу у структурах, які орієнтовані на досягнення визначеної цілі (результату);

наявність завдань із визначеними параметрами: проектним циклом, витратами, часом і результатами;

динамічне оточення з елементами невизначеності;

важкі і функціонально інтегровані завдання з інноваційними елементами і необхідністю повної завершеності робіт;

потреба у вищій кваліфікації виконавців у визначених питаннях маркетингу, проектування, виготовлення, створення (побудова), випробування;

необхідність швидкої реакції на зміни ринку з відповідною тривалістю опрацювання і вирішення завдання;

наявність у діючій організації ряду проектів, які не досягають поставлених цілей;

необхідність координування двох або більше підрозділів у процесі реалізації проекту.

Володіти методами й прийомами проектного аналізу повинні всі, хто займається бізнесом.

Повинні їх знати й ті, хто створює умови для розквіту суспільства (державні службовці, причетні до регулювання економіки), і ті, хто має справу з використанням своїх та чужих грошей (банки, інвестиційні компанії, фонди).загрузка...