загрузка...
 
1.2. Проект та проектний аналіз: визначення, ознаки, концепція 1.2.1. Поняття «проект»
Повернутись до змісту

1.2. Проект та проектний аналіз: визначення, ознаки, концепція 1.2.1. Поняття «проект»

Поняття «проект» об’єднує різні види діяльності, які характеризуються переліком ознак, найбільш загальними з яких є наступні:

спрямованість на досягнення конкретних цілей, визначених результатів;

координоване виконання численних взаємопов’язаних дій;

обмежена тривалість у часі, із визначеним початком і кінцем. Відмінність проекту від виробничої системи полягає у тому, що про-

ект є однократною, нециклічною діяльністю. Серійний же випуск продукції не має завчасно визначеного кінця у часі і залежить лише від початку і величини попиту. Коли зникає попит, виробничий цикл закінчується. Виробничі цикли в чистому вигляді не є проектами. Проте останнім часом проектний підхід усе частіше застосовується і до процесів, які орієнтовані на безперервне виробництво. Наприклад, проекти збільшення виробництва до вказаного рівня протягом визначеного періоду, виходячи із заданого бюджету, чи виконання визначених замовлень, які мають договірні терміни поставки.

 

Рис. 1.2.1. Проект як процес переходу системи з вихідного стану до кінцевого

Проект, як система тривалості існує рівно стільки часу, скільки його потрібно  для отримання кінцевого результату. Концепція проекту, проте, не суперечить концепції фірми чи підприємства і доволі сумісна з нею. Більш того, проект часто стає основною формою діяльності фірми. Існує ряд визначень терміна «проект», кожне з яких має право на існування, в залежності від конкретного завдання, що стоїть перед

спеціалістом. Ось деякі з них:

У самому загальному вигляді проект (від англійського – project) – це «щось, що задумується, замислюється чи планується, наприклад, велике підприємство» (тлумачний словник Webster).

З точки зору системного підходу проект може розглядатись як процес переходу від вихідного стану до кінцевого – результат при участі ряду обмежень і механізмів (рис. 1.2.1.).

У «Кодексі знань про управління проектами», проект – деяка задача з визначеними вихідними даними і результатами (цілями), які вимагаються, які обумовлюють спосіб її вирішення. Проект включає в себе задумку (проблему), засоби її реалізації (вирішення проблеми) і результати, які отримуються в процесі реалізації (рис. 1.2.2).

Наприклад, інвестиційний проект розуміється як інвестиційна акція, яка передбачає вкладення визначеної кількості ресурсів, в тому числі інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських, для отримання запланованого результату і досягнення визначених цілей в обумовлені строки. Фінансовим результатом інвестиційного проекту частіше за все є прибуток/дохід, матеріально-речовим результатом – нові або реконструйовані основні фонди (об’єкти) чи придбання і використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням прибутку.

 

 

Рис. 1.2.2. Основні елементи проекту

У тому випадку, коли в якості результатів реалізації проекту виступають деякі фізичні об’єкти (будівлі, споруди, виробничі комплекси), визначення проекту може бути конкретизоване наступним чином: «Проект – цілеспрямоване, завчасно пропрацьоване і заплановане створення чи модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної і організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень чи заходів з їх  виконання».

Найбільш прийнятним є наступне визначення проекту.

Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях 1.

Отже, у сучасному розумінні проекти – це те, що змінює наш світ: будівництво житлового будинку чи промислового об’єкта, програма науково-дослідницьких робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розробка нової техніки і технології, створення корабля, кінофільму, розвиток регіону, – це все проекти.

У ряді галузей, як то авіаційно-космічна чи оборонна промисловість, об’єкти, що створюються, є настільки складними, що робота над ними здійснюється не у складі проектів, а у складі програм, які можна визначити як сукупність проектів чи проект, який відрізняється особливою складністю створюваної продукції і/або методів управління його здійсненням/реалізацією. При такому підході термін «проект», як правило, пов’язується з відносно короткостроковими цілями. Важливим є також поняття «системи», яке можна визначити наступним чином. Система – це група елементів (яка включає як людей, так і технічні елементи), організованих таким чином, що вони в змозі діяти як єдине ціле з метою  досягнення поставлених перед ними цілей.

Загальна картина і взаємозв’язок даних елементів представлена на рис. 1.2.3.

 

 

Рис. 1.2.3. Взаємозв’язок проекту, програми, системи

1 Методичні матеріали Всесвітнього банку.

Проект, як і будь-яка діяльність, має ряд властивих (проекту) йому рис, наявність яких допомагає здійснити ефективну реалізацію проекту. Основними рисами проекту є:

виникнення, існування та закінчення проекту у певному оточенні;

зміна  структури  проекту з  триванням  його  життєвого циклу;

наявність певних зв’язків між елементами проекту як системи;

можливість відміни вхідних ресурсів проекту.загрузка...