загрузка...
 
1.2.6.Учасники проекту
Повернутись до змісту

1.2.6.Учасники проекту

Серед головних учасників проекту виділяють:

ініціаторів;

замовників;

інвесторів;

керуючих;

контракторів.

До учасників проекту відносять також субконтракторів, постачальників, органи влади, споживачів продукції проекту тощо.

Ініціатор проекту – особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозицій щодо здійснення проекту. Ним може бути будь-який учасник проекту.

Замовник проекту – головна особа, яка зацікавлена у здійсненні проекту та досягненні його мети і буде користуватися його результатами. Замовник висуває основні вимоги до проекту, його масштаб, забезпечує його фінансування за власні кошти та за кошти інвесторів, що залучаються, укладає угоди щодо забезпечення реалізації проекту, керує процесом взаємодії між всіма учасниками проекту.

Інвестор проекту – особа, що здійснює інвестиції у проект та зацікавлена у максимізації вигод від своїх вкладень. Може бути як банківською, так і небанківською установою, фізичною особою. Якщо проект не є інвестиційним, замість інвестора виступає організація, що фінансує проект.

Керуючий проектом – юридична особа, якій замовник та інвестори делегують повноваження щодо управління проектом: планування, контроль та координація дій учасників проекту. Керуючий проектом для виконання своїх функцій утворює команду проекту у складі виконавців, які реалізують ці функції.

Контрактор проекту – особа, що за угодою з замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт, пов’язаних із проектом.

Учасники проекту можуть виступати у декількох особах, наприклад, замовники можуть бути й інвесторами, інвестори – керуючими проектом тощо.

1.3. Взаємозв’язок управління проектами і функціонального менеджменту

Управління проектом середньої важкості схематично можна зобразити наступним чином (рис. 1.3.1.)

 

Рис. 1.3.1. Організація робіт по проекту

Зі схеми видно, що функціональні менеджери несуть відповідальність за людей, які працюють у них у підрозділах. Тоді як відповідальність проект-менеджерів поширюється на всіх працівників, які зайняті у проекті.

Взаємодія цілей системи (організації, підприємства) і підсистем (проектів, продуктів) зображено на рис. 1.3.2.

 

Рис. 1.3.2. Взаємодія цілей системи (організації, підприємства) і підсистем (проектів, продуктів)

Відмінності  функцій  проект-менеджерів  від  обов’язків  функціональних менеджерів наведені у таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3.1.

Порівняння функцій традиційного (функціонального) та проектного менеджментів

Функціональний менеджмент

Проектний менеджмент

Відповідальність за підтримку

«статус кво»

Відповідальність за зміни, що виникають

Повноваження, визначені структурою управління

Невизначеність повноважень

Стійке коло завдань

Постійна зміна кола завдань

Відповідальність обмежена затвердженими функціями

Відповідальність за пакет міжфункціональних завдань

Роботи виконуються у стабільних організаційних структурах

Робота в структурах, які діють у межах проектного циклу

Коло завдань, що підлягають виконанню, незмінне

Переважає нестандартна (інноваційна) діяльність

Основне завдання – оптимізація

Основне завдання – вирішення конфліктів

Успіх визначається досягненням проміжних функціональних результатів

Успіх визначається досягненням вставлених кінцевих цілей

Обмежена мінливість умов і ситуацій

Невизначеність внутрішньо притаманна діяльності

 

Як раніше вже зазначалось, проект функціонує у певному оточенні, що включає внутрішні і зовнішні компоненти, які враховують економічні, політичні, соціальні, технологічні, нормативні, культурні та інші фактори.

Проект завжди спрямований на результат, на досягнення визначених цілей, на визначену предметну область. Реалізація проекту здійснюється повноважним керівництвом проекту, менеджером проекту і командою проекту, що працює під цим керівництвом, іншими учасниками проекту, що виконують окремі специфічні види діяльності та процеси щодо проекту. В роботах над проектом (як правило, на умовах часткової зайнятості) можуть приймати участь представники лінійних та функціональних підрозділів компаній, відповідальних за виконання покладених на них завдань, видів діяльності, функцій, включаючи планування, керівництво, контроль, організацію, адміністрування та інші загальносистемні функції.

Основною структурною одиницею учасників проекту є команда проекту – спеціальна група, яка стає самостійним учасником проекту (чи входить до складу одного з цих учасників) і здійснює управління інвестиційним проектом у рамках проекту.

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно сказати, що збільшення долі нестандартної (інноваційної) діяльності функціональних менеджерів «перетворює» їх у проект-менеджерів. В результаті такої динаміки функції проект-менеджменту стали включати такі елементи загального менеджменту:

фінансовий менеджмент – забезпечення бюджетних та інших обмежень;

управління персоналом – визначення професійно-кваліфікаційного складу, апарату управління, мотивації та системи оплати праці;

операційний (виробничий) менеджмент;

закупка і поставки – визначення потреб, вибір постачальників, логістика;

техніко-технологічні аспекти управління – створення нового продукту, інжиніринг, управління якістю;

маркетинг – від передінвестиційної фази до завершення проек-

ту.

Основу концепції управління проектами становить погляд на проект як на зміну вихідного стану будь-якої системи (наприклад, підприємства), яка пов’язана із затратою часу та засобів/коштів. Такий підхід дозволяє звести всі зміни в економіці, управлінні, житті країни до системи інвестиційних проектів, а управління ними – до управління інвестиціями (інвестиційного менеджменту).

У сучасних умовах сукупність методів і засобів управління проектами являють собою високоефективну методологію управління інвестиціями, яка дозволяє:

здійснити аналіз інвестиційного ринку і сформувати інвестиційний портфель компанії з його оцінкою за критеріями дохідності, ризику і ліквідності;

розробити стратегію формування інвестиційних ресурсів компанії з оцінкою у загальній потребі в інвестиційних ресурсах, доцільності використання залучених і позичкових коштів;

зробити відбір і оцінку інвестиційної привабливості конкретних проектів;

оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібрати з них найбільш ефективні;

здійснити планування й оперативне управління реалізацією конкретних інвестиційних проектів і програм;

організувати процедуру закупок і поставок, а також управління якістю проекту;

забезпечити ефективне здійснення інвестиційного процесу, включаючи управління змінами і підготовку рішень про своєчасне закриття неефективних проектів і реінвестуванні капіталу;

організувати завершення проекту;

в повній мірі врахувати психологічні аспекти управління інвестиціями, які нерідко спричиняють вирішальний вплив на показники проекту в цілому.

Таким чином, управління проектами є методологію, мистецтвом організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом проектного циклу, яка спрямована на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки і технології управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості і задоволенню учасників проекту.загрузка...