загрузка...
 
РОЗДІЛ 3. Класифікація та типізація проектів 3.1. Класифікація типів проектів
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 3. Класифікація та типізація проектів 3.1. Класифікація типів проектів

Методи управління проектами та проектного аналізу в значній мірі залежать від масштабу (розміру) проекту, строків реалізації, якості, обмеженості ресурсів, місця та умов реалізації.

Класифікація типів проектів зображена на рис. 3.1.1. Розглянемо наведені класифікації детально.

Класифікація за рівнем проекту (проекти, програми та системи) було розглянуто у Розділі 2.

У класифікації за масштабом проекту до малих проектів відносять невеликі за розміром (масштабом), прості й обмежені обсягами. Так, в європейській практиці це проекти з наступними рисами:

-              капіталовкладення до 10 максимум до 15 млн. USD;

-              витрати праці до 40 -50 тис. чол. год..

Такі проекти застосовуються для дослідно-проектних установок, невеликих промислових підприємств, модернізації дослідних виробництв. Малі проекти припускають ряд спрощень у процедурі проектування і реалізації, формування команди проекту.

До середніх проектів відносять проекти вартістю від 10 до 50 млн.

USD.

До великих проектів проекти вартістю від 50 до 100 млн. USD.

У разі, якщо варітсть проекту перевищує 100 млн. USD, то такий проект відносять до категорії надвеликих або мегапроектів.

Мегапроекти це цільові програми, які містять багато взаємопов'язаних проектів, які об'єднані спільною метою, виділеними ресурсами і відпущеним на їх виконання часом. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, національними, регіональними (розвиток вільних економічних та офшорних зон), міжгалузевими, галузевими і змішаними. Як правило, програми формуються, підтримуються і координуються

 

Рис. 3.1.1. Класифікація типів проектів

на верхніх рівнях управління: державному (міждержавному), обласному, муніципальному.

Риси мегапроектів:

висока вартість 1 млрд. USD та більше;

потреба у нетрадиційних, змішаних формах фінансування;

ємність праці 2 млн. чол. год. на проектування, 15 20 млн. чол. год. на будівництво;

тривалість реалізації 5-7 років і більше;

необхідність участі інших країн;

віддаленість районів реалізації (а, отже, додаткові витрати на інфраструктуру);

вплив на соціальне й економічне середовище регіону, і навіть країни в цілому.

Такі проекти застосовуються у паливно-енергетичному комплексі.

У класифікації за складністю проекту прості проекти не вимагають складності підходів у їх розробці, реалізації чи завершенні.

Організаційно-технічно-, та ресурсно-складні проекти розуміють наявність організаційних, технічних чи ресурсних завдань, вирішення яких передбачає нетривіальних підходів і підвищення витрат на їх вирішення. Сутність прояву складних проектів полягає у впливі якогось із перерахованих видів складності. Наприклад, використання нетрадиційних технологій будівництва, значна кількість учасників проекту, складні схеми фінансування, тощо.

За термінами реалізації (тривалістю) проекти поділяються на:

-              короткострокові тривалістю до 3 років;

-              середньострокові тривалістю від 3 до 5 років;

-              довгострокові тривалістю більше 5 років.

Слід зазначити, що саме короткострокові проекти реалізуються на підприємствах із виробництва новинок різного роду, дослідних установках, відновлювальних роботах. За звичай, замовник іде на збільшення остаточної (фактичної) вартості проекту, адже він зацікавлений у найшвидшому його завершенні.

З переліку типів проектів відповідно до класифікації вимог до якості та способів її забезпечення до бездефектних проектів висуваються особливі вимоги щодо якості. Вартість таких проектів може бути значною (сотні млн. і млрд. USD). Прикладом таких проектів є будівництво АЕС.

Вимоги до якості модульних проектів висуваються у рамках конкретного блоку, або модуля, з відповідним дотриманням норм якості за характеристиками об'єкта проекту.

Стандарний підвищених вимог до якості не висуває.

За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проектів монопроектами називаються окремі проекти певного виду і масштабу.

Мультипроект це комплексний проект, який складається з декількох монопроектів, вимагає багатопроектного управління

Слід зазначити, що комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки тощо, який складається з декількох монопроектів та мультипроектів, об'єднаних однією метою також називається мегапроектом.

За характером проекту чи рівнем учасників вітчизняні проекти здійснюються на державному, територіальному чи місцевому рівнях. Їх не вирізняє значна складність і вартість. Вони сприяють розвиткові конкретного району, області чи країни в цілому.

Міжнародні проекти мають назву спільних. Вони вирізняються значною складністю і вартістю. Їх вирізняє важлива роль в економіці та політиці тих країн, для яких вони розробляються. Такі проекти засновані на взаємодоповнюючих відносинах і можливостях партнерів. Для вирішення завдань проектів створюються спільні підприємства, що об'єднують двох і більше учасників для досягнення деяких комерційних цілей під визначеним спільним контролем. Кожен партнер робить внесок і певним чином приймає участь у прибутках.

За характером цільової задачі проекту проекти поділяються залежно від головної мети (місії) проекту.

Маркетингові проекти, переважним чином, мають за мету впровадження на ринок чи завоювання ринку, або розширення своєї діяльності на конкретному сегменті ринку. Головними обмеженнями в даному випадку є бюджет маркетингу підприємства та час досягнення комерційного ефекту від реалізації такого проекту.

Інноваційні проекти, що виступають різновидом інвестиційних проектів, мають за мету розробку і впровадження нових технологій,"ноу-хау" та інших інновацій, що забезпечують розвиток підприємства. Проекти реформування, реструктуризації жорстко пов'язані з чинним законодавством країни, програмами, прийнятими відповідно до нього чи реальною потребою самого підприємства.

Освітні проекти стосуються розвитку освітньої сфери, проектів міжвузівських обмінів та просвітницьких заходів.

Антикризові проекти спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та проведення в його рамках відповідних заходів. Надзвичайні проекти спрямовані на подолання наслідків надзвичайних ситуацій, які, перш за все, виникли внаслідок подій непоборної дії.

За об'єктом інвестиційної діяльності фінансові проекти передбачають придбання інвестором цінних паперів, корпоративних прав, прав інтелектуальної власності.

Реальні проекти спрямовані на придбання об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.

За головною причиною виникнення проекту проекти отримують поділ залежно від пріореттності конкретного напрямку діяльності підприємства у даний момент часу. Такими причинами можуть бути можливості, які відкрилися, тобто це можливості, яких раніше не було, або були причини, що заважали їх відкриттю. В першу чергу це стосується фінансових можливостей підприємства, сприятливої ситуації на ринку, отримання дозволів та ліцензій на здійснення певного виду діяльності.

Проект може бути незапланованим, але виникнути внаслідок певних подій. Однією з таких подій є надзвичайна ситуація, яка вимагає терміновості та оперативності у діяльності, що і є проектом.

Необхідність структурно-функціональних перетворень зумовлює виникнення проектів такого роду. Це ситуація, коли необхідно стрімко змінити підхід до управління та провести відповідні зміни організаційного характеру.

Проекти реорганізації, реструктуризації та реінжинірингу стосуються перетворень зміни форми власності, зміни організаційної структури, зміни технічної політики чи технічне переоснащення підприємства.загрузка...