загрузка...
 
3.2.Класифікація видів проектів
Повернутись до змісту

3.2.Класифікація видів проектів

Очевидно, що всі проекти є інвестиційними. Але за головною метою реалізації вони можуть бути:

1.            Комерційними.

2.            Некомерційними.

У Законі України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції трактуються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, котрі вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті яких створюється прибуток (дохд) або досягається соціальний ефект. З цього визначення випливає, що будь-яке використання ресурсів потребує вкладення цінностей у вигляді людських, матеріальних та фінансових ресурсів, тобто здійснення інвестицій. Якщо однією з цілей проекту є одержання прибутку, він належить до комерційних, якщо тільки соціального ефекту до некомерційних.

У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" інвестиція трактується як "господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на гроші або майно". Стосовно ринку цінних паперів інвестицію розглядають як придбання цінних паперів інвестором.

У проектному аналізі інвестиція трактується в найширшому змісті як вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту.

Таким чином, інвестиційний проект можна визначити як "комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей, однією з котрих є одержання прибутку або соціального ефекту протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях".

За сферою застосування розрізняють наступні види:

1.            Проекти капітального будівництва (сфера об'єднує діяльність замовників-інвесторів, підрядників, проектувальників, постачальників обладнання, громадян, зайнятих у сфері будівництва та інших суб'єктів інвестиційної діяльності.

2.            Проекти обігу фінансового капіталу (грошового, позичкового, фінансових зобов'язань у різних формах).

3.            Проекти реалізації майнових прав суб'єктів інвестиційної діяльності.

4.            Інноваційні проекти.

5.            Екологічні проекти.

За характером і сферою діяльності виділяють такі види проектів:

1.            Промислові проекти.

2.            Проекти дослідження й розвитку.

3.            Організаційні  проекти.

4.            Економічні проекти.

5.            Соціальні проекти.

Промислові проекти це проекти, спрямовані на випуск та продаж нових продуктів і пов'язані, як правило, із будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку і т.п.

Проекти дослідження та розвитку зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів та конструкцій тощо.

Організаційні проекти націлені на реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій та семінарів тощо. Економічні проекти мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку капіталів, реформування системи опо-

даткування та інші макроекономічні перетворення.

Соціальні проекти пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я, подоланням наслідків природних, екологічних та соціальних потрясінь та іншими чинниками соціального характеру.



загрузка...