загрузка...
 
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ РОЗДІЛ 6. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. 6.1. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі
Повернутись до змісту

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ РОЗДІЛ 6. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. 6.1. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі

Як зазначалось, застосування проектного методу управління на підприємстві доцільне лише за умови, що переваги від реалізації проекту компенсуватимуть його неминучі додаткові витрати.

Отже, можемо визначити, що метою й основним завданням проектного аналізу є визначення цінності (результатів) проекту.

Концепція витрат та вигід розглядається через призму концепції проектного аналізу, що є синтезом знань із різних наукових дисциплін, сконцентрованих на розв'язанні проблеми вибору найкращого шляху розвитку підприємства, та розуміється як динамічний процес. Враховуючи, що проектний аналіз є інструментом планування й розвитку будь-якої діяльності, концепція проектного аналізу розглядає проект як процес, який складається з ряду послідовних стадій, і як структуру, елементами якої є цілі, ресурси та заходи. Основним поняттям у концепції витрат та вигод є цінність проекту.

Цінність проекту визначається як різниця його вигод, або позитивних результатів, та витрат, або негативних результатів:

Цінність проекту = Вигоди Витрати.

Для визначення цінності проекту обов'язково проводяться такі заходи:

1.            Оцінюються всі вигоди, які одержуються від проекту.

2.            З'ясовується, чи перевищують вони витрати на нього протягом усього життєвого циклу проекту.

Оскільки багато активів проекту розраховано на тривалий строк служби, у проектному аналізі порівнюються майбутні вигоди з необхідними теперішніми витратами по проекту.

Для проведення аналізу проектів використовується декілька концептуальних положень, серед яких виділяють додаткові витрати і вигоди.

У разі, якщо новий проект є продовженням діяльності підприємства, здійснюється на розвиток діючого виробництва, то метою проектного аналізу є встановлення відмінності між ситуаціями "з проектом" та "без проекту". З урахуванням прирощених у результаті проекту вигод і витрат вищенаведена формула має вигляд:

 

Оскільки порівняння станів "до" і "після" проекту не враховує змін у капіталовкладеннях і виробництві, що відбулися незалежно від проекту, і як наслідок призводить до неточного підрахунку витрат і вигод проекту, такий підхід не є тотожним зіставленню ситуацій "до проекту" та "після проекту".

Результати і витрати по проекту визначаються (для одного виду ресурсів, одного виду продукції) наступним чином:

Саме з порівняння додаткових вигод із додатковими витратами випливають усі рішення щодо визначення цінності проекту  та як результат, доцільності вкладання коштів в його реалізацію. На практиці це втілилось у так звану концепцію граничності (або маргіналізму від англ. marginal).

Наприклад, на підприємстві випускається продукція з використанням трьох верстатів. Розрахунок витрат на виготовлення продукції наведений у табл. 6.1.1.

Таблиця 6.1.1

 

Таким чином, загальні витрати на виробництво 250 одиниць продукції становлять 3000, середні витрати на виготовлення одиниці продукції становлять 12. Але для того, щоб збільшити кількість виготовлення продукції на одну одиницю за таких умов, необхідно зробити додаткові витрати на одиницю продукції у сумі 4. Отже, рішення про збільшення обсягу виробництва продукції має прийматися з розрахунку саме суми у розмірі 16, а не середньої собівартості випуску одиниці продукції. Це і є додатковими або граничними витратами.

Правило прийняття рішення про обсяги випуску продукції:

Обсяг випуску має збільшуватися доти, доки граничні витрати менші або дорівнюють граничним вигодам.

Врахування безповоротних витрат та неявних вигод є важливим методологічним принципом у розрахунках грошових потоків.

Безповоротні витрати це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

Якщо провадиться оцінка доцільності здійснення проекту, то всі витрати, вже зроблені до прийняття рішення про реалізацію проекту, не повинні враховуватися, адже їх не можна відшкодувати і вони жодним чином не впливають на його ефективність. Такі витрати треба виключити з вартості проекту при вирішенні питання про продовження роботи за проектом. На цьому етапі вагомими є лише ті витрати, які треба буде зробити. Таким чином, цінність проекту, який має завершити розпочатий раніше і незакінчений проект, залежить лише від вартості завершення проекту. Вигодами нового проекту є лише ті вигоди, які з'являться після і понад ті вигоди, які надходять від попередньої незавершеної діяльності. Прикладом зроблених витрат є витрати на проведення досліджень та розрахунків ефективності проекту. Незважаючи на їх чималий обсяг, вони не повинні враховуватися при визначенні показників проекту.

Необхідність урахування в проектному аналізі неявних витрат випливає з принципу альтернативної вартості.

Неявні вигоди це неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу, внаслідок чого відбувся неявний грошовий приплив.

Неявні вигоди можна визначити і як грошові потоки, котрі можна було б одержати від активів, які фірма вже має. Береться до уваги, що вони не використовуються у проекті, який розглядається.

Наприклад, підприємство має у власності будівлю, яку збирається використати у проекті. Явного грошового потоку не передбачається, але будівля є складовою витрат проекту, її можна продати за 200 тис. грн., і за мінусом податків та інших витрат фірма одержить 120 тис. грн. Це і є неявні вигоди.

Неявні грошові потоки у вигляді внесків до статутного фонду або використання матеріальних і нематеріальних активів називають ще матеріальними та нематеріальними потоками.

До неявних вигод відносять також вигоди, які не мають прямої грошової оцінки і називаються "соціальним ефектом". Їх врахування є досить складним завданням. Невідчутні вигоди мають враховуватися при оцінці вигод і як зміцнення іміджу фірми ("гудвіл"), і як інші види нематеріальних активів.

Таблиця 6.1.2

 

Оцінюючи проект, слід брати до уваги всі витрати і вигоди проекту, але не можна їх враховувати двічі. Наприклад, виплата процентів за кредит або одержання доходів від реалізації основних фондів можуть бути враховані як витрати двічі. Тому перелік вигод і витрат слід максимально деталізувати і дбати, щоб не допустити їх подвійного обрахунку.

Важливе значення у проектному аналізі має підхід, при якому концепція витрат і вигод займає пріоритетне місце. Таке детальне врахування проводиться у рамках економічного і фінансового аналізу проекту (табл. 6.1.2.).

При потребі ці та інші види аналізу можуть детальніше проводитись після аналізу здійсненності проекту.

Врахування витрат і вигод при проведенні економічного та фінансового аналізу можна представити у наступному вигляді (табл. 6.1.3.).

Таблиця 6.1.3.загрузка...