загрузка...
 
РОЗДІЛ 13. Організаційний аналіз проекту
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 13. Організаційний аналіз проекту

Організаційний аналіз є частиною проектного аналізу, який покликаний дати оцінку впливу середовища на проект та здатності організації реалізувати проект.

Організаційний аналіз має на меті дати оцінку можливості здійснення проекту в існуючому політичному, економічному та правовому полі, впливу зовнішнього середовища на процес реалізації проекту, а також здатності організації власне реалізувати проект.

Мета організаційного аналізу оцінити організаційну, правову, політичну й адміністративну обстановку, у рамках якої повинен реалізовуватися й експлуатуватися проект, а також виробити необхідні рекомендації у частині:

1)            менеджменту;

2)            організаційної структури;

3)            планування;

4)            комплектування і навчання персоналу;

5)            фінансової діяльності;

6)            координації діяльності;

7)            загальної політики.

Основними завданнями організаційного аналізу є:

1.            Визначення завдань учасників проекту стосовно до чинного законодавства і підзаконних актів (інструкціям, регламентам і ін.).

2.            Визначення оптимальної форми організації виконання проекту та вибір організаційної структури підприємства, що створюється або реорганізується для виконання проекту.

3.            Оцінка сильних і слабких сторін організації проекту, людських ресурсів, кваліфікації, управлінських та адміністративних можливостей всіх учасників проекту з погляду матеріально-технічної бази, кваліфікації, структур, фінансового становища.

4.            Оцінка можливого впливу політичних та економічних чинників (законів, політики й інструкцій) на долю проекту, особливо в частині заробітної плати, цін, державної підтримки, зовнішньоекономічних зв'язків, захисту навколишнього середовища.

5.            Розробка заходів для усунення слабких сторін учасників проекту, виявлених у процесі аналізу, а також зниження негативного впливу оточення проекту (закони, політика, інструкції).

6.            Розробка пропозицій з удосконалення вищезгаданих організаційних факторів, що впливають на ефективність проекту.

Основними методами організаційного аналізу є наступні:

-              збирання та опрацювання опублікованих даних про середовище проекту та можливості організації;

-              бесіди із зовнішніми експертами та співробітниками організації;

-              анкетне опитування зовнішніх експертів і співробітників організації.

Методика організаційного аналізу заснована на способах вивчення впливу середовища на проект та аналізу діяльності організації в минулому і планів на майбутнє. Опрацювання даних вимагає знання методів макроекономіки та статистики, а вміння вести бесіду й проводити анкетне опитування методів соціології та психології. При цьому аналітик завжди повинен мати нормативну модель сприятливого середовища і правильної організації, відхилення від якої дає йому змогу відхилити проект, прийняти із застереженням про усунення недоліків або прийняти беззастережно. Якщо аналітик виконує роль розробника проекту, він має дотримуватися своєї нормативної моделі і рекомендувати її своїм партнерам.

На проект впливають зовнішні та внутрішні чинники.

Оцінка зовнішнього середовища проекту полягає в аналізі та прогнозі політичної ситуації, аналізі й прогнозуванні структури валового внутрішнього продукту, рівнів інфляції, бюджетного дефіциту й вартості кредитів, відстеженні встановленого законодавством режиму інвестування, податкового оточення, валютного режиму та режиму зовнішньої торгівлі. Зовнішні чинники це, як правило, неконтрольовані сили, що впливають на рішення менеджерів та їх дії, і на внутрішню структуру і процеси в організації. Менеджери мають відповісти на питання, хто і що ззовні впли-

ватиме на успіх проекту.

Основними зовнішніми чинниками в рамках організаційного аналізу є політико-правові та економічні.

1.            Політико-правові чинники це обмеження в процесі прийняття рішень, котрі є результатом правових та управлінських рамок, в яких підприємство повинно або збирається здійснити проект. Ці рамки накладають на фірму обов'язки захисту споживачів і довколишнього середовища, виконання антимонопольного законодавства, сплати податків, встановлення мінімального рівня заробітної плати, тощо. Державні нормативні акти включно, закони і підзаконні адміністративні акти, мають обмежувальний характер і відповідно істотно звужують рамки проекту. З іншого боку, нормативні акти можуть сприяти реалізації проектів у результаті пільг щодо оподаткування, державних субсидій, дотацій, пільгових кредитів.

Усі проекти розвитку як у державному, так і приватному секторах зазнають великого впливу урядової макроекономічної політики, а також нормативних актів, що уособлюють цю політику. Крім того, на проект такожвпливаютьполітичніпреференціїбільшостіпарламенту,президентського оточення та лідерів політичних партій. Якщо організації змушені розтрачувати свої сили і ресурси на боротьбу з негативним впливом політичних рішень, то вони не спроможуться ефективно будувати свою роботу на тривалу перспективу.

Політичні умови мають велике значення, особливо в довгостроковій перспективі. Зміна курсу політичного керівництва або навіть зміна чиновників на міністерському рівні можуть істотно вплинути на долю проекту, а також на працездатність і моральний стан персоналу проекту.

Аналіз політичних умов і політичний прогноз є неодмінним компонентом організаційного аналізу. Останнім часом широкого застосування набула теорія раціональних очікувань, яка дає нам змогу відповісти на питання, як підприємцеві враховувати в своїй діяльності можливі дії державних органів у галузі оподаткування, фінансової політики, регулювання, тощо.

Аналіз правових чинників у рамках організаційного аналізу відіграє важливу роль. Знання правового середовища і вміння до нього пристосуватися дає змогу уникнути зайвих витрат. Розробник проекту повинен завжди стежити за змінами правового середовища і навіть уміти прогнозувати ці зміни. Основними компонентами правового інвестиційного середовища є режим інвестування, податкове оточення, валютний режим та режим зовнішньої торгівлі. Правове середовище в Україні досить мінливе потребує спеціального вивчення перед розробкою проекту.

2.            Економічні чинники кількість організаційних проблем різко зростає, якщо політика уряду серйозно змінює економічні умови здійснення проекту. Необґрунтований курс обміну валют або торговельної політики може не тільки вплинути на фінансові доходи, а й здатен спричинитися неефективним відволіканням сил, скажімо, на подолання бюрократичних перепон в експортно-імпортних операціях. Державна політика цін або податкова політика при неправильному тлумаченні ринкових сигналів може ввести менеджерів в оману.

Вагомим є вплив державної цінової та бюджетної політики на економічну й фінансову діяльність у рамках проекту. Водночас цей вплив відвертає увагу від функцій розвитку нових інститутів і підриває стимули, моральний стан, і можливості менеджменту в самих організаційних структурах. Оцінка діяльності менеджерів і співробітників проекту обмежується, оскільки вину за незадовільну роботу організації завжди можна покласти на економічну ситуацію, яка заважає організації виконати завдання, що стоять перед нею.

Економічне середовище проекту характеризується такими основними компонентами:

1.            Структура внутрішнього валового продукту.

2.            Рівень інфляції.

3.            Бюджетний дефіцит.

4.            Вартість кредитів.

Аналіз структури внутрішнього валового продукту, що відображає ринкову цінність усіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року, дає змогу зробити висновок про макроекономічний клімат країни та загальні інвестиційні потреби.

Рівень інфляції залежить від кількох чинників: темпів приросту грошової маси, темпів зміни швидкості обігу грошової маси і темпів зміни обсягів виробництва. Рівні інфляції визначаються експертним шляхом у рамках макроекономічного аналізу. Розрахунки рівнів інфляції є неодмінною умовою аналізу економічного середовища проекту. Бюджетний дефіцит є чинником зростання грошової маси в обігу. Нормальним вважається рівень дефіциту консолідованого державного бюджету, який не перевищує 4% від ВВП. Якщо планується більший дефіцит, це неминуче спричиниться до грошової емісії та інфляції.

Вартість кредитів та умови надання позик аналізуються, щоб обрати кредитну політику підприємства. Вони характеризуються такими показниками:

-              процент річних за короткостроковими кредитами на термін до 12 місяців у гривнях і доларах США (українських та іноземних банків);

-              процент річних за довгостроковими кредитами на термін понад 12 місяців у гривнях і доларах США (українських та іноземних банків).

Важливим показником середовища є облікова ставка (ставка рефінансування) Національного банку. Вона характеризує вартість кредитів Національного банку комерційним банкам. Зниження або підвищення ставки рефінансування впливає на вартість кредитів комерційних банків.

Для виміру ступеня впливу зовнішніх чинників використовуються евристичні підходи, засновані на експертних оцінках. При цьому порівнюються окремі чинники за ступенем мінливості та складності (табл. 13.1).

Таблиця 13.1.

 

Існує інший шлях вивчення зовнішніх чинників, який полягає у складанні шахової таблиці співвідношень між ступенем мінливості по горизонталі і ступенем складності по вертикалі, як це показано на схемі. Далі необхідно поділити їх по осях і одержимо чотири квадрати, які відображають усі чотири можливі комбінації з двох вимірів.

Оцінка "1" означає, що проект має найвищу привабливість з погляду інституційного аналізу за зовнішніми факторами, "2" можуть виникнути труднощі, "3" труднощів небагато, але все може змінитися, "4" привабливість проекту мінімальна.

Аналіз внутрішнього середовища проекту ґрунтується на основних принципах правильної організації, за допомогою яких можна зробити висновок про здатність організації реалізувати проект. Якщо цих принципів дотримано, здатність визнається досить високою.

У рамках виконання проекту спільна робота окремих працівників, які усвідомлюють необхідність об'єднання зусиль, буде найбільш ефективною лише при чіткому розумінні кожним з них своєї ролі в спільних зусиллях. Створення і підтримання системи ролей є адміністративною функцією організаційної діяльності. Це передбачає цілі, які надаються до перевірки, чітке визначення основних обов'язків чи сфер діяльності, певну свободу дій або повноважень з тим, щоб індивід, який виступає в даній ролі, знав, що особисто він може зробити для одержання бажаних результатів. В наступних підрозділах внутрішнє середовище та його аналіз буде розглянутий більш детально.

Здатність організації реалізувати проект оцінюється перевіркою на правильність принципів організації єдності мети, ефективності, діапазону управління, скалярного принципу, принципів делегування, абсолютної відповідальності, паритету повноважень і відповідальності, рівня повноважень, поділу праці, функціонального визначення та принципу поділу, що розглядаються у курсі менедждменту. Кадрове забезпечення проекту як умова здатності організації до реалізації проекту має бути здійснене згідно з принципами мети добору кадрів, визначення рамок роботи, оцінки менеджерів, відкритого змагання та навчання менеджерів.загрузка...