загрузка...
 
РОЗДІЛ 14. Фінансовий аналіз проекту
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 14. Фінансовий аналіз проекту

Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Фінансовий аналіз має такі цілі:

-              визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства;

-              виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторовочасовому розрізі;

-              виявлення основних чинників, що викликали зміни у фінансовому стані й результатах;

-              прогноз основних тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз здійснюється для того, щоб довести, що підприємство має стабільний фінансовий стан і фінансові результати (прибуток), збереже їх у майбутньому в перебігу реалізації проекту, а також довести, що проект буде рентабельним та ефективним.

Фінансовий аналіз може розглядатися як складова частина проектного аналізу, так і фінансового менеджменту, тож дії аналітика залежать від поставленої мети. Проектний аналіз вимагає обґрунтування вкладень з найкращими результатами. Фінансовий менеджмент вимагає постійної роботи менеджера в пошуку фінансових ресурсів.

З позицій проектного аналізу метою фінансового аналізу є визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й прогнозованого фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз передбачає вирішення таких завдань:

1.            Оцінити фінансовий стан і фінансові результати підприємства "без проекту" і "з проектом".

2.            Оцінити потребу в фінансуванні проекту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі.

3.            Визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів.

 

4.            Оцінити, оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проекту в кількісному вимірі.

Фінансовий аналіз використовує різні методи, які дають структурувати й ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Можна виділити три основні типи моделей, які застосовуються в фінансовому аналізі:

-              дескриптивні;

-              нормативні;

-              предикативні.

Дескриптивні моделі застосовуються для оцінки фінансового стану підприємства. До них відносяться: побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітичних зрізах, аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів тощо. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.

Нормативні моделі дають змогу порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими за бюджетом. Ці моделі використовуються здебільшого у фінансовому менеджменті.

У проектному аналізі, що має справу з майбутнім більше, ніж з теперішнім, використовуються предикативні моделі, які мають передбачувальний, прогностичний характер і дозволяють спрогнозувати майбутні грошові потоки, фінансовий стан і результати.

На цих моделях засноване фінансове проектування.

Стратегія формування інвестиційних ресурсів для проекту відноситься до різновиду корпоративної стратегії і включає прогнозування продажів, поточних і капітальних витрат проекту, розрахунок потреб у фінансуванні та пошук відповідних джерел з урахуванням формування їх раціональної структури. Розрахунок потреб у фінансуванні ґрунтується на обчисленні капітальних витрат проекту по кожній статті та узгодженні їх з джерелами фінансування. Аналіз показників ефективності проекту здійснюється за допомогою показників чистої поточної (наведеної) вартості, внутрішньої норми рентабельності, коефіцієнта вигід і витрат, терміну окупності проекту.загрузка...