загрузка...
 
14.4. Фінансові показники проекту
Повернутись до змісту

14.4. Фінансові показники проекту

Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів підприємства. У цьому посібнику наводиться найпоширеніша у світовій практиці схема аналізу, яка дістала назву схеми фінансових коефіцієнтів.

1.            Показники ліквідності. Ліквідність це здатність підприємства вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях шляхом перетворення всіх активів у грошові кошти. Оборотні кошти входять до складу початкових витрат на проект і мають підтримуватися на певному рівні протягом усього циклу проекту. Чисті оборотні активи розраховуються за формулою:

Чисті оборотні активи (NWC) = Поточні активи Поточні пасиви .    (14.8) Ліквідність характеризує можливість підприємства оплатити свої по-

точні пасиви. Його еквівалентом є:

Поточнийкоефіцієнтпокриття(CR)=Поточніактиви/Поточніпасиви (14.9)

Найкраще, коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він не повинен бути нижчий 1. Нормальним вважається значення коефіцієнта більше 1,5.

Ліквідні активи = Поточні активи Товарно-матеріальні запаси (14.10)

Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно перетворена в грошову форму і використана для погашення короткострокових зобов'язань. Його еквівалентом є "кислотний тест" (Acid test):

Коефіцієнт кислотного тесту(QR) = Ліквідні активи / Поточні пасиви. (14.11)

Цей коефіцієнт повинен бути не нижчий 1, інакше фінансовий стан підприємства оцінюється як незадовільний.

Для оцінки ліквідності використовується також показник номінальної вартості власного капіталу. Якщо від активу (пасиву) відняти нематеріальні активи і позикові кошти (боргові зобов'язання), то ми одержимо таку вартість.

Номінальна вартість = Актив Нематеріальні активи -власного капіталу             Довгострокові пасиви Поточні пасиви. (14.12)

Цей коефіцієнт показує, чим підприємство справді володітиме на момент і в разі ліквідації.

Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів.

Чиста номінальна вартість = Власний капітал + Бюджетне фінансування

+ Доходи майбутніх періодів +

+ Нерозподілений прибуток.   (14.13)

Показник номінальної вартості власного капіталу іноді використовується при розрахунках рентабельності замість показника власного капіталу. Він відображає потенційну вартість власного капіталу.

Для оцінки ліквідності використовується також наступний розрахунок:

Коефіцієнт  забезпеченості власного капіталу чистою  = номінальною вартістю активів

Номінальна вартість власного капіталу Чиста номінальна вартість активів    (14.13)

Цей показник не може бути більший 1 і залежить від частки нематеріальних активів в активах підприємства.

Показники ліквідності на плановий період розраховуються, виходячи з наявних на початок проекту показників фінансового стану, тобто аналізується вплив на їх зміну проектних змін. Аналіз ліквідності дозволяє зробити висновок, погіршує чи поліпшує фінансовий стан підприємства проект, чи дотримано загальноприйнятих нормативів.

2.            Показники рентабельності.     Аналіз рентабельності здійснюється на основі розрахунку показника чистого прибутку, який формується у грошовому виразі на підставі наступних показників:

1.            Чистий обсяг продажів:

-              виручка від реалізації;

-              податок на додану вартість;

-              акцизний збір.

2.            Поточні витрати:

-              прямі матеріальні витрати;

-              прямі трудові витрати;

-              операційні витрати;

-              амортизація.

3.            Прибуток до виплати податків, дивідендів і процентів (1-2).

4.            Податок на прибуток.

5.            Інші податки за рахунок прибутку.

6.            Нараховані дивіденди, проценти, включаючи податок на дивіденди й проценти.

7.            Чистий прибуток (3-4-5-6).

Аналіз рентабельності підприємства виконується на основі використання системи показників "Каскад" (метод Дюпона). При плануванні використовується декілька показників рентабельності:

1.            Рентабельність власного капіталу (ROE), що показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника головне завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 20%:

 

2.            Для оцінки рентабельності власних вкладень на здійснення проекту рекомендується використовувати іншу формулу розрахунків.

 

3.            Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства. Якщо чистий прибуток та активи мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 14%.

 

4.            Для оцінки рентабельності проекту рекомендується використовувати і таку формулу:

 

5.            Рентабельність продажів показує, яку частку становить чистий прибуток у виручці реалізації. Нормальною вважається рентабельність не менша 30%, в умовах високого податкового тиску 15%.

 

6.            Рентабельність інвестованого капіталу характеризує ефективність використання не лише власного капіталу, а й довгострокових кредитів та позик. Якщо прийняти, що рентабельність власного капіталу не менша 20%, а середня вартість довгострокових кредитів 8%, співвідношення власного капіталу і довгострокових пасивів не менше 1, нормальною вважається рентабельність інвестованого капіталу не менша 14%.

 

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "без проекту" це розрахунок динамічного ряду на прогнозний період. Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "з проектом" це розрахунок значень цих показників на основі проектних даних. Різниця між ними показує вплив проекту на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.загрузка...