загрузка...
 
РОЗДІЛ 15. Економічний аналіз проекту
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 15. Економічний аналіз проекту

Економічний аналіз має за мету визначити, чи існують альтернативні шляхи досягнення тих самих економічних вигід з меншими витратами та чи сприяє даний проект здійсненню цілей розвитку національної економіки.

Економічний аналіз призначений оцінити відповідність проекту його економічному середовищу, що регламентує розподіл доходів, обмеження або стимулювання виробництва й торгівлі тощо, і безпосередньо впливає на фінансову здійснимість проекту.

Базовою концепцією економічного аналізу є концепція альтернативної вартості, яка говорить, що, оскільки всі ресурси суспільства обмежені і можуть мати різне застосування, їх вартість повинна вимірюватися з погляду втраченої можливості займатися найкращим з доступних альтернативних видів діяльності, які вимагають використання тих самих ресурсів. Відмінність фінансового та економічного підходів до оцінки проекту: фінансист оцінює проект з огляду на грошові потоки, сформовані відповідно до цін внутрішнього ринку на ресурси проекту та його готову продукцію, а економічний аналітик, розглядаючи проект, оцінює реальну вартість продукції, що виготовляється. У своєму аналізі він використовує ціни вільного ринку на сировину й матеріали, беручи їх значення на рівні світових. Оцінка праці здійснюється не за реальними доходами, які фактично одержуються в результаті роботи, а за величиною можливої винагороди, що її можна було б заробити, маючи вільний вибір місця докладання праці. І, нарешті, він оцінює дохід від виготовлення продукції на основі цін, які б держава заплатила при закупівлі його на світовому рин-

ку, а не тих закупівельних цін, які вона заплатила виробникові.

Наведений приклад показує зовсім інший підхід економіста до оцінки вартості використовуваних матеріалів, праці та продукції, що виробляється. Цей підхід визначає цінність проекту на основі очікуваних витрат і вигід, які має одержати суспільство у разі його реалізації.

Визначення економічної привабливості проекту пов'язане з оцінкою проекту з точки зору можливості досягнення певних економічних цілей розвитку країни. Оцінка економічної ефективності проекту проводиться з метою визначення результативності використання дефіцитних ресурсів суспільства в межах проекту.

Визначення економічної цінності проекту засноване на встановленні:

-              впливу результатів проекту на розвиток національної економіки (економічної привабливості);

-              оцінки використовуваних ресурсів і результатів проекту за цінами, що відображають їх справжню цінність для національної економіки (тіньове ціноутворення);

-              прямих впливів проекту на економіку країни (зміна попиту і пропозиції на окремі товари, зайнятості, платіжного балансу, економічної ситуації, тощо), а також опосередкованого впливу результатів проекту (розвиток нових галузей, залучення до виробництва недовикористаних потужностей). Вони відображаються в економічній оцінці відчутних і невідчутних вигід та витрат проекту.

Для визначення економічної цінності проекту використовують поняття альтернативної вартості, тіньових цін, невідчутних вигід та втрат, трансфертних платежів, споживчого надлишку.

З'ясування економічної цінності проекту надає можливості оцінити, наскільки позитивні результати (вигоди) перевищують його негативні наслідки (втрати), якою буде величина виграшу суспільства в разі реалізації проекту

Обираючи проект, треба відповісти на такі питання:

-              яким буде чистий економічний дохід проекту?

-              хто скористається одержаним доходом?

-              який доступ користувачів проекту до цього доходу?загрузка...