загрузка...
 
15.1. Економічна привабливість проекту
Повернутись до змісту

15.1. Економічна привабливість проекту

Економічний аналіз привабливості проекту оцінює проект з погляду відповідності результатів даного проекту стратегії розвитку та економічним цілям країни. Визначення економічних цілей країни є прерогативою керівництва, уряду. Разом з тим, при кредитуванні деяких програм фінансові інституції (наприклад, Світовий Банк) можуть брати участь у розробці цілей соціального розвитку країн та регіонів.

Досвід проведення економічного аналізу показав, що при виборі проектів найпоширенішими визнаються такі економічні показники національного розвитку:

-              створення в країні доданої вартості;

-              надходження або економія іноземної валюти;

-              розвиток інфраструктури;

-              створення нових робочих місць;

-              підготовка кваліфікованих кадрів;

-              залучення і використання місцевих ресурсів.

Потенційна ефективність проекту визначається з огляду на можливість досягнення поставлених цілей в результаті здійснення проекту. Таким чином, відсів проектів відбувається за критерієм невідповідності проекту тим завданням, які вирішуються нацією на заданому етапі її розвитку. Тому оцінка економічної привабливості проекту є для аналітика важливою, як і оцінка економічної ефективності проекту.

На практиці аналітики досить часто користуються методом позиціювання проектів за критеріями економічної привабливості й ефективності, відносячи при аналізі проект до одного з квадратів матриці, яка відображає позицію уряду щодо підтримки тих чи інших проектів (рис. 15.1.1).

висока

низька

Рис. 15.1.1. Матриця економічної ефективності та привабливості

Найпривабливішим у цій матриці є верхній правий квадрат, в якому і привабливість, і ефективність проектів є вищими. Це проекти по розвитку нових ринків, поліпшенню конкурентних позицій країни, випуску нових продуктів. Як правило, такі проекти реалізуються в приватному секторі, оскільки економічно ефективні проекти практично завжди привабливі і з фінансового погляду.

Економічно привабливі проекти (лівий верхній квадрат), які не є економічно ефективними, потребують підтримки для підвищення своєї ефективності. Тому активна роль держави при ідентифікації проектів, просуванню кращих з них, їх частковому фінансуванні надає можливості реалізації даних проектів. Це проекти, які забезпечують розвиток інфраструктури регіонів і країни в цілому (транспортні комунікації, зв'язок, морські і аеропорти тощо), а також проекти, спрямовані на соціальний розвиток. Характерною особливістю таких проектів є необхідність їх державної фінансової підтримки. Для підвищення ефективності проекту держава може підтримати ініціативу приватних інвесторів та донорів.

Непривабливі, з погляду вигід для суспільства, проекти (нижній правий квадрат) мають здійснюватися виключно за рахунок приватних інвестицій. Участь суспільних інвестицій у таких проектах може бути виправдана лише в разі можливості одержання значних фінансових вигід.

Методика оцінки економічної привабливості проекту реалізується поетапно.

1.            Перший етап встановлює цілі розвитку і визначається їх пріоритетність. Вони є індивідуальними для кожної країни і визначаються керівництвом конкретної держави та національними агентствами з розвитку. В якості критеріїв порівняння проектів аналітики використовують такі:

-              необхідна величина інвестицій для створення робочих місць;

-              значення доданої вартості, створюваної в результаті проекту;

-              зменшення (заощадження) використовуваних валютних ресурсів;

-              платежі за використання місцевих ресурсів тощо.

Після виділення пріоритетних критеріїв їх ранжують, визначивши величину питомої ваги кожного критерію у величині загальної економічної привабливості.

2.            Другий етап оцінки розрахунок кількісного значення встановлених раніше критеріїв. Він вимірює ступінь сприяння проекту досягненню поставлених економічних цілей розвитку. Необхідні для визначення цих показників дані беруться з фінансових звітів, поданих після проведення фінансового аналізу проекту.

Рейтингові ряди значень критеріїв по комплексному проекту показують відповідність результатів проекту поставленим цілям. Таким чином, по кожному критерію визначається найпривабливіший проект і розраховується індекс критерію для кожного проекту шляхом ділення величини критерію по конкретному проекту на значення кращого рейтингу в даній категорії. Індексація по критеріях дає змогу порівнювати різні проекти, визначаючи найпривабливіші з погляду загального добробуту (таблиця 15.1.1).

Таблиця 15.1.1.

 

3. Третій етап оцінка загальної привабливості кожного проекту розраховується як середньозважена величина індексів проекту. Найвище середньозважене значення свідчить про економічну привабливість проекту.

 

У нашому прикладі найпривабливішим є проект С, середньозважений індекс якого значно вищий, ніж у проектів А, В. Таким чином, за результатами розрахунків можна відібрати проект С, як такий, що найбільше відповідає цілям економічного розвитку країни.

Дослідивши економічну привабливість проекту (з погляду можливості досягнення певних економічних цілей розвитку суспільства), аналітики визначають його економічну ефективність. Метою виміру економічної ефективності є оцінка ефективності використання дефіцитних ресурсів суспільства у рамках проекту.загрузка...