загрузка...
 
РОЗДІЛ 18.Техніко-економічне обґрунтування проекту
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 18.Техніко-економічне обґрунтування проекту

Техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО) є одним з основних проектних документів. На підставі затвердженого у встановленому порядку ТЕО підготовляється тендерна документація і проводяться торги підряду, укладається договір (контракт) підряду (виконання робіт), відкривається фінансування і розробляється робоча документація.

Вихідними даними для складання техніко-економічного обґрунтування може бути наступний зразковий перелік.

1.            Матеріали прогнозів економічного і соціального розвитку цільових науково-технічних і комплексних державних програм, у тому числі міжгалузевих програм.

2.            Копії рішень державних і місцевих органів по намічуваному до будівництва об'єкту.

3.            Зведення про стан ресурсів, що залучаються до діяльності майбутнього об'єкта (господарської діяльності підприємства, неприбуткової діяльності організації), навколишнього природного середовища в передбачуваному районі будівництва, про інфраструктуру, про рекреаційні й особливо охоронювані території.

4.            Зведення про можливість застосування на об'єкті (підприємстві, організації) імпортного устаткування, обладнання.

5.            Зразкова програма (виробнича) у грошовому і натуральному виразі, номенклатура основної і побіжної продукції, вимоги до її якості і конкурентоздатності.

6.            Загальна характеристика об'єкта (підприємства), зведення для визначення його оптимальної потужності.

7.            Висновок Антимонопольного комітету про неможливість чи недоцільність збільшення виробництва на існуючих підприємствах.

8.            Результати виконаних раніше науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із технологічних процесів, устаткування, дослідженням існуючого ринку і тенденцій його розвитку і т.д.

9.            Викопіювання із затвердженої у встановленому порядку проектно-планувальної документації з вказівкою передбачуваного майданчика (майданчиків) будівництва і можливих місць приєднання до мереж і комунікацій.

10           .Дані про предмети зносу при будівництві об'єкта, будинку і спорудження, приблизна кількість громадян, що переселяються.

11           . Інші дані, що характеризують особливості намічуваного до будівництва об'єкта.

У ТЕО визначаються основні рішення технологічні, обсяго-планувальні, конструктивні, природоохороннівірогідно оцінюється екологічна, санітарно-епідеміологічна й експлуатаційна безпека проекту, а також його економічна ефективність, соціальні наслідки.

Як можливі джерела фінансування по проекту (в об'єкти) можуть розглядатися:

-              асигнування з державного бюджету України, автономної республіки Крим, місцевих бюджетів і відповідні позабюджетні фонди;

-              власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви інвестора (кредитора, грантодавця);

-              позикові і притягнуті фінансові кошти замовників;

-              кошти,  які  централізуються  об'єднаннями  (спілками) підприємств;

-              іноземні інвестиції.

ТЕО складається з наступних розділів:

1.            Загальна пояснювальна записка.

2.            План (генеральний) і транспорт.

3.            Технологічні рішення.

4.            Управління виробництвом, підприємством, організацією і забезпечення організації умов і охорони праці працівників.

5.            Архітектурно-будівельні рішення (виходячи із завдання проекту).

6.            Інженерне устаткування, мережі і системи.

7.            Організація виробництва.

8.            Охорона навколишнього середовища.

9.            Інженерно-технічні заходи цивільної оборонизаходи щодо попередження надзвичайних ситуацій.

10           .Кошторисна документація.

11           .Ефективність  інвестицій.

ТЕО проекту є обов'язковим документом у випадку, якщо фінансування в основні засоби відповідних підприємств (організацій) здійснюється цілком чи частково з державного бюджету і її позабюджетних фондів, централізованих фондів міністерств і відомств, а також власних фінансових ресурсів державних підприємств.

Рішення про необхідність розробки ТЕО для обґрунтування доцільності інвестицій за рахунок інших джерел фінансування приймається самостійно інвестором (замовником).

Розробка ТЕО здійснюється юридичними і фізичними особами (проектувальниками), що одержали у встановленому порядку ліцензію на виконання відповідних видів проектних робіт, і на підставі договору (контракту) із замовником. Для вибору кращої пропозиції з боку проектувальників замовник проводить конкурс (торги) на розробку ТЕО. Основним правовим документом, що регулює виробничо-господарські й інші взаємини між замовником і проектувальником, є контракт (договір підряду на виконання ТЕО). Вартість розробки ТЕО визначається договором між замовником (інвестором) і проектною організацією.

Якщо в результаті виконаного в ТЕО інвестицій аналізу виявлена недоцільність інвестування коштів у намічуваний об'єкт, вартість розробки ТЕО списується на збитки замовника у встановленому порядку.

При розробці ТЕО необхідно:

-              передбачати для складних і великих об'єктів альтернативні варіанти досягнення мети, поставленої замовником (інвестором), у тому числі різні варіанти (джерела) фінансування;

-              враховувати податкову, амортизаційну і кредитну політику, що проводиться державою і місцевими органами влади, вимоги законодавства і нормативних актів України, що регулюють інвестиційну діяльність, умови користування землею й іншими природними ресурсами;

-              забезпечувати захист інтересів інвестора, з одного боку, і загальнонаціональних інтересів (інтересів регіону) з іншого;

-              установити розрахунковий період, у межах якого повинні виконуватися економічні розрахунки. Як правило, розрахунковий період включає частково інвестиційну й експлуатаційну фази проекту підприємства (до першої модернізації, вдосконалення проекту чи закінчення строку окупності вкладень);

-              розрахунки й аналіз основних економічних і фінансових показників здійснювати в спеціально розроблених уніфікованих таблицях за діючою методикою. У процесі розробки ТЕО в обов'язковому порядку повинна здійснюватися оцінка впливу діяльності підприємства (об'єкта) на навколишнє середовище (ОВЕС). ОВЕС проводиться з метою запобігання деградації навколишнього середовища, забезпечення збалансованої господарської діяльності, вироблення мір, що знижують рівень екологічної небезпеки намічуваної діяльності, вироблення погоджених заходів для запобігання компенсації негативних наслідків у соціально-економічній сфері району розміщення підприємства (об'єкта). При цьому обсяг і глибина розробки питань у процесі проведення ОВЕС залежать від специфіки впливу майбутнього підприємства на навколишнє середовище й екологічні обмеження території, на якій його передбачається розмістити.

Порядок розробки, узгодження і затвердження ТЕО інвестицій проводиться наступним чином. Замовник (інвестор) виходячи зі своїх цілей і аналізу ситуації з урахуванням рішень, прийнятих у програмах і схемах розміщення продуктивних сил, підготовлює Декларацію про наміри. Декларація направляється в місцевий орган державного самоврядування, що володіє правом вилучення і надання земельних ділянок. Після одержання позитивного рішення від органу місцевого самоврядування з приводу Декларації (Клопотання) про наміри і розгляду умов розміщення об'єкта замовник (інвестор) приймає рішення про розробку ТЕО.

Для підготовки вихідної інформації і матеріалів, складання завдання на розробку ТЕО, організації і проведення конкурсу (тендера) на їхню розробку замовником залучаються на договірних умовах інжинірингова, консалтингова, маркетингова фірми чи створюється тендерний комітет. Склад вихідної інформації визначається в залежності від виду і масштабів планованої діяльності об'єкта, кількості і видів використовуваних ресурсів, що залучаються до господарського обігу, особливостей екологічної ситуації й інше.

Узгодження намічених рішень по об'єкту (й умов попереднього узгодження земельної ділянки) провадиться чи замовником із його доручення проектувальником (з урахуванням отриманої інформації відповідно до порядку, приведеному в схемі організації попереднього узгодження розміщення земельної ділянки будівництва). Витрати, зв'язані з проведенням погоджень, підготовкою і передачею документації по попередньому узгодженню і відводу земельної ділянки, оплачуються інвестором із власних коштів, у порядку і розмірі, визначених органами місцевого самоврядування.

Проекти незалежно від джерел фінансування, форм власності і приналежності підлягають державній експертизі відповідно до порядку, встановленого в Україні.

Затвердження проектів об'єктів у залежності від джерел фінансування провадиться:

-              за рахунок державних капітальних вкладень, які фінансуються з державного бюджету України, бюджету Автономної республіки Крим, міст Київ і Севастополь, у порядку, встановленому відповідними Міністерствами і відомствами України;

-              за рахунок власних фінансових ресурсів, позикових і притягнутих коштів інвесторів (включаючи іноземних інвесторів) безпосередньо замовниками (інвесторами).

У результаті розробки ТЕО визначаються техніко-економічні і фінансові показники, наведені нижче. Основні техніко-економічні і фінансові показники, включені у розпорядницький документ про затвердження (схвалення) ТЕО інвестицій:

1.            Потужність підприємства (річний випуск продукції (обсяг надання послуг, у відповідності одинична пропускна здатність) у натуральному виразі (по видах продукції).

2.            Вартість продукції (послуг), тис. грн.

3.            Загальна чисельність працюючих.

4.            Кількість (приріст) робочих місць, од.

5.            Загальна вартість об'єкта, тис. грн.

6.            Вартість основних засобів, тис. грн.

7.            Тривалість формування об'єкта по проекту, років.

8.            Питомі капітальні вкладення, грн./од.

9.            Собівартість основних видів продукції, грн./од. 10.Балансовий прибуток, тис. грн.

11           .Чистий прибуток (дохід), тис. грн.

12. Строк окупності вкладень, років.

12           .Внутрішня норма рентабельності (норма прибутку), %.

Після твердження ТЕО й ухвалення інвестиційного рішення замовник звертається в орган місцевого самоврядування, що володіє правом вилучення і надання земельних ділянок, із клопотанням про вилучення попередньо погодженої земельної ділянки і наданні його для об'єкта. Підготовку матеріалів по вилученню і наданню земельних ділянок здійснюють районні (міські) комітети із земельної реформи і земельних ресурсів. Орган місцевого самоврядування розглядає зазначені матеріали і приймає рішення про вилучення (викуп) земельної ділянки. Копія рішення про надання земельної ділянки видається замовнику.загрузка...