загрузка...
 
Література
Повернутись до змісту

Література

1.            Закон Україна "Про зайнятість населення". // Відомості Верховної Ради. 1991. №14-170 с.

2.            Закон Україна "Про підприємництво", 1991.

3.            Закон Україна "Про державну підтримку малого підприємництва". // Урядовий кур'єр. №39, 2000.

4.            Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. №740 "Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності".

5.            Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 р. №908 "Про плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності".

6.            Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.1998 р. №1020"Про порядок ліцензування підприємницької діяльності".

7.            Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1995.

8.            Бард В., Дирен Б., Экономика проектного анализа. Практическое руководство. Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

9.            Баум У. Цикл реализации проекта. Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1982.

10           .Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М., ИНФРА-М, 1995.

11           .Бізнес-план (тим, хто його складає). /Під ред. Лось Л.В. Житомир: Житомирський обласний центр зайнятості, 2004.

12           .Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: ИТЕМ ЛТД, 1995.

13           .Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах). К.: Ника-Центр, 1999.

14           .Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. К.: Ника-Центр, 1998.

15           .Бланк И.А. Управление использованием капитала. К.: НикаЦентр, 2000.

16           .Бланк И.А. Управление формированием капитала. К.: НикаЦентр, 2000.

17           .Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. К.: НикаЦентр, 1999.

18           .Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь, 1997.

19           .Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1996.

20           .Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов: Основные положения и методики. М.: Альт, 1994.

21           .Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. М.: Финстатинформ, 1997.

22           .Грабар І.Г., Титаренко В.Є. Система технологій і основи бізнеспланування: Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ., 2002.

23           .Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. К.1995.

24           .Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації та зайняття підприємницькою діяльністю (частина 1, 2). К., 2000.

25           .Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. / Под ред. Шумилина С.И. М.: Финстатинформ, 1995.

26           .Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики. М.: АНКИЛ, 1999.

27           .Ковальов В.В. Финансовий анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М. Финансы и статистика, 1997. 28.Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи і моделі. К.: Знання, 1995.

29           .Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогрес, 1992.

30           .Кунц Г., О'доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций (в 2-х томах). М.: Прогресс, 1981.

31           .Ламсон-Скрибнер Л., Пури Г.Технические аспекты оценки проекта. Вашингтон: Институт экономического развития Всемирного Банка, 1976.

32           .Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. М.: БЕК, 1996.

33           .Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2000.

34           .Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. М.: Высшая школа, 2001.

35           .Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге. Управление проектами. М.: Высшая школа, 2001.

36           .Мертенс А. Инвестиции. -К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.

37           .Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. /Под ред. Шахназарова К. М., 1994.

38           .Основи економічної теорії: Підручник /За ред. А.А. Чухна. К.: Вища школа, 2001.

39           .Основи менеджменту: Практикум.Частина 1. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".Житомир: ЖІТІ, 1998.

40           .Основы менеджмента. Учебное пособие для ВУЗов. / Под ред.А.А. Радугина. М.: Центр, 1997.

41           .Проектний аналіз. /Под ред. Москвіна С.О. К.: Лібра, 1999. 42.Руководство по циклу проекта. Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

43           .Руководство по проектному анализу. Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

44           .Управление инвестициями. В 2-х тт. под ред. В.В. Шеремет, В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа , 1998.

45           .Управление проектами. Учебник для вузов. /Под ред. Шапиро В.Д. М., СПб: Два-ТрИ, 1996.

46           .Финци У. Всемирный Банк и анализ проектов. Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

47           .Хедуори Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.

48           .Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. М.: Дело, 1994.загрузка...