загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ,

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ П.ІДРОЗДІЛ У М. ЖИТОМИРІ

Богоявленська Ю.В. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ Навчальний  посібник

Рекомендовано Міністерством освіти України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 2006

ББК 65.053 Б 44

Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ № 14/18.2 ) 428 від 21.02.06)

Рецензенти:

Дячук І.Д. – кандидат філософських наук, заступник директора Європейського університету фінансів, інформаційних систем менеджменту і бізнесу, відокремлений підрозділ у м. Житомирі, завідувач кафедри менеджменту організаційХодаківський Є.І. – доктор економічних наук, професор Житомирського державного технологічного університету та Державного агроекологічного університету Поліщук М.П. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Державного агроекологічного університету.

Б 44        Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. – Київ: «Кондор», 2004. – 336 c.

ISBN 966;351;107;9

У навчальному посібнику розглядаються питання, які мають першочергове значення для економістів та менеджерів усіх рівнів – питання проектного управління та проектного аналізу.

Дана методологія аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб. Розглянуті сучасні теорії управління проектами, концепції, поняття, методи та підходи, які використовуються у світовій практиці при прийнятті проектних рішень, особливо в умовах невизначеності та ризику, та їх аналіз. Представлено інструментарій проектного аналізу, методики порівняння, обґрунтування, вибору, оцінки проектів щодо маркетингової технології, організаційної, екологічної, соціальної життєздатності, фінансової та економічної привабливості. Викладений сучасний теоретичний базис управління використання капіталу в рамках проекту, сформульована сутність і мета цього управління, розглянуті його методологічні системи та інструментарій.

Посібник підготовлений у відповідності до програми Міністерства освіти України з дисципліни «Проектний аналіз»

Розрахований для студентів вищих навчальних закладів з економічної спеціальності, які вивчають курси «Проектний аналіз», «Менеджмент проектів», магістрів, аспірантів, здобувачів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: для економістів, фінансистів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій.

ББК 65. 053

Ю.В. Богоявленська, 2004

2

 
ISBN    966;351;107;9       © «Кондор», 2004

Навчальне видання

Богоявленська Юлія Вячеславівна

Проектний аналіз

Навчальний  посібник

Редактор Білокурський Сергій Петрович

Коректор Наслєдова Тетяна Анатоліївна

Комп'ютерна верстка  Василенко Людмила Геннадіївна

Дизайн обкладинки Сидоренко Марія Олексіївна

Підписано до друку 04.12.05.

Формат 60 х 84/16. Папір офсетний. Гарнітура Newton C. Друк офсетний. Обл.видав.арк. 17,2.

Ум.друк.арк. 21,5. Тираж 1000 прим.

Зам. №

Видавництво "Кондор" Свідоцтво ДК № 1157 від 17.12.2002 р.

03057, м.Київ, пров. Польовий, 6,

тел./факс:(044) 456-60-82, 241-83-47загрузка...