загрузка...
 
Передмова
Повернутись до змісту
Одним із найважливіших факторів функціонування і розвитку промислових фірм на сучасному етапі є управлінська діяльність. Менеджмент передбачає високий ступінь свободи керівників і підлеглих в умовах невизначеності ситуації. Саме цим він і відрізняється від звичайного управління.
Особливостями сучасної економічної думки є:
націленість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіциту ресурсів;
подолання малої ефективності регулювання виробництва адміністративними методами;
досягнення високих кінцевих результатів при якомога менших витратах;
прискорення переходу до інтенсивного розвитку виробництва;
піднесення науково-технічного прогресу.
Економічною реформою передбачено:
зміна форми власності;
розподіл прибутку (доходу) підприємства;
вихід на зовнішні ринки;
право підприємства на господарську самостійність, розпорядження результатами праці, зокрема щодо визначення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Економічна реформа створює також відповідні економічні умови, спонукає до потреби застосовувати у діяльності фірм менеджмент.
Ще донедавна більшість людей знала про менеджмент лише поверхово. Відсутність ринкових умов призводила до того, що менеджмент ставав непотрібним, а підготовку людей, які б розумілися на ньому, вважали зайвою розкішшю.
Кожен фахівець, де і ким би він не працював (підприємцем, чиновником, педагогом), має володіти основами менеджменту, тим більше в нових умовах господарювання. Система підготовки та перепідготовки підприємців і господарських керівників має бути такою, щоб фахівцям, що
навчаються, було створено умови для активного оволодіння знаннями економічного механізму менеджменту.
Ринкова економіка ставить значно вищі вимоги до кваліфікації керівників і фахівців, ніж планова. Тому основним завданням менеджменту є створення такої організаційної культури, творчого клімату, які б стимулювали працівників до творчого мислення.
Найважливіша складова успіху — безперервне теоретичне й практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних і компетентних у вирішенні економічних, соціальних і технологічних питань. У цих керівників має бути розвинута висока відповідальність за результати діяльності фірми.
Нині у фірмах відбувається вдосконалення управлінської діяльності. Спричинено це передовсім ускладненням проблеми збуту продукції, а також прискореним науково-технічним прогресом. Логіка розвитку економічної думки, а також об'єктивні умови зумовили нові підходи до технології та організації менеджменту.
Особливого значення сучасний менеджмент, його теорія і практика набувають сьогодні у зв'язку з переходом економіки країни до ринку, що спричиняє вивчення форм і методів управління на рівні основної господарської ланки — виробничого відділення (підприємства).
Для підготовки майбутніх фахівців необхідна відповідна навчальна література.
Останніми роками, у зв'язку із зростанням інтересу до проблем управління в умовах ринку, з'явилася значна кількість навчальної літератури з менеджменту, зокрема зарубіжного.
Проте впровадження теоретичних розробок і досвіду зарубіжних фірм без врахування особливостей вітчизняної економіки, соціально-політичних особливостей країни, менталітету населення може зашкодити реформуванню економіки. Невипадково у світі існують три напрями в менеджменті - американський, західноєвропейський, азіатський. Кожний напрям має спільні риси і національні особливості.
Глибоке вивчення і знання теорії та практики менеджменту зумовлене широким виходом вітчизняних підприємств і зовнішньоекономічних об'єднань на світові ринки. Сучасні фахівці мають обов'язково знати проблеми теорії і практики менеджменту, оскільки без таких знань неможливо ефективно працювати в галузі управління виробництвом, а також зовнішньоекономічними зв'язками на рівні підприємств (об'єднань). Тому на перший план щодо викладання економічних дисциплін дедалі частіше виступає саме менеджмент.
Однозначна логіка викладання менеджменту досить проблематична, оскільки менеджмент — дисципліна комплексна. Тому за основу було взято логіку курсу, який протягом певного часу читають студентам, слухачам бізнес-курсів і групам підвищення кваліфікації.


загрузка...