Основи права - Ортинський

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1. Виникнення держави і права

2. Основні теорії виникнення держави і права

3. Поняття та сутність держави. Функції держави

4. Форми держави

5. Поняттю та елементи механізму держави. Органи держави

6. Правова держава. Основні права людини

7. Поняття й ознаки права

8. Поняття й структура норм права

9. Правотворчість, форми (джерела) права

10. Система права

11. Система законодавства

12. Правовідносини

14. Правомірна поведінка і правопорушення

15. Юридична відповідальність

РОЗДІЛ II ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права

2. Конституція України - основний закон держави і суспільства

3. Конституційний статус людини і громадянина

4. Виборче право, виборчі системи і референдуми в Україні

5. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування

РОЗДІЛ III ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Цивільне право як галузь права

2. Учасники цивільних відносин (особи у цивільному праві)

3. Об'єкти цивільних прав

4. Право власності та речові права на чуже майно Право власності

6. Цивільні зобов'язання

7. Окремі види зобов'язань, що виникають не з договору (недоговірні зобов'язання)

8. Спадкове право

РОЗДІЛ IV ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Поняття та зміст підприємництва

2. Свобода підприємництва.

3. Суб'єкти підприємництва

4. Фізичні особи-підприємці

5. Юридичні особи - суб'єкти підприємництва. Поняття та види підприємств

6. Оріанізаційно-правові форми підприємств

7. Заснування підприємництва

8. Спеціальні умови здійснення підприємництва.

9. Припинення підприємницької діяльності

РОЗДІЛ V ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

І. Трудове право як галузь вітчизняного права

2. Трудовий договір: поняття, види

5. Оплата праці

6. Відповідальність у трудовому праві

7. Охорона праці на виробництві

8. Соціальне партнерство за трудовим правом

9. Трудові спори: причини виникнення та порядок вирішення

10. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

РОЗДІЛ VI ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття, предмет, система і джерело сімейного права України. Акти цивільного стану

2. Порядок і умови укладення шлюбу

3. Шлюбний договір

4. Припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним

5. Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми в сім'ї

6. Встановлення опіки та піклування. Усиновлення дитини. Патронат над дітьми

РОЗДІЛ VII ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Земельне право як самостійна галузь права

2. Джерела земельного права

3. Право власності на землю

4. Право користування землею

5. Оренда землі

6. Види земель та їх правовий режим

7. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю

РОЗДІЛ VIII ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Загальна характеристика екологічного права

2. Екологічне законодавство

2. Екологічне законодавство

3. Екологічні права та обов'язки людини і громадянина

РОЗДІЛ IX ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Пошти, предмет, цілі та джерела адміністративного права

3. Правовий статус державних службовців

4. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

РОЗДІЛ X ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Загальні характеристики фінансового права як галузі національного права України

2. Система фінансового права України

3. Основи бюджетного права України

4. Правові засади бюджетного процесу в Україні

5. Основи правового регулювання державних доходів в Україні

7. Правові основи здійснення бюджетних видатків

8. Фінансово-правові основи банківської діяльності в Україні

РОЗДІЛ XI ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття кримінального права

2. Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика

3. Поняття та підстави для кримінальної відповідальності

4. Поняття, ознаки, види та стадії злочину

5. Поняття та форми вини

6. Співучасть у вчиненні злочину та її форми

7. Обставини, що виключають злочинність діяння

8. Поняття покарання. Види покарань

9. Призначення покарання, звільнення віл покарання та його відбування

10. Судимість

11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

12. Система Особливої частини кримінальної о права

13. Кваліфікація злочинів

РОЗДІЛ XII ПРАВООХОРОННА, СУДОВА І ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів. Види правоохоронних органів

2. Поняття правосуддя та судової системи України

3. Поняття правозахисної діяльностізагрузка...