загрузка...
 
1.4.2.Моделі, побудовані з декількох елементів
Повернутись до змісту

1.4.2.Моделі, побудовані з декількох елементів

Коли в об’єкті дослідження вдається виділити окремі елементи та простежити їх зв’язки між собою, процес моделювання стає простішим. Однак у випадках, коли прості явища та їх моделі, що входять до складу досліджуваного об’єкта, відомі, але характер їх зв’язків невідомий, то модель будується добиранням можливих зв’язків між простими моде­лями, перевіркою кожного варіанта моделі й вибором точнішої.

Наприклад, для побудови моделей, що описують поведінку при де­формуванні реальних матеріалів, використовуються лише дві елемен­тарні моделі: модель Гука, що описує поведінку абсолютно пружного тіла, та модель Ньютона, що описує поведінку рідини. Однак різне по­єднання цих моделей (паралельне, послідовне, послідовно-паралельне тощо) дає змогу побудувати досить точні моделі, що описують поведін­ку холодних і нагрітих металів, пластмас, бетонних сумішей, асфальтів тощо. Розглянемо ці елементарні моделі.

Пружне тіло Гука (рис. 1.7, а) — це тверде тіло, що має здатність відновлювати свої форму та об’єм після припинення дії зовнішніх сил. Залежність між напруженнями  і деформаціями  у пружному тілі є прямо пропорційною і описується законом Гука

 Де Е — модуль пружності матеріалу.

Графік цієї залежності являє собою пряму, що проходить через по­чаток системи координат. Тангенс кута нахилу цієї прямої до осі є від­повідає модулю пружності матеріалу Е. Ця залежність справджується тільки для деформацій, що відбуваються в межах пружності матеріалу, тому вона є моделлю, що описує пружні властивості матеріалів. Схема­тично модель Гука позначимо у вигляді пружини (рис. 1.7, а).

 


У реальних твердих тілах, окрім пружних, відбуваються і пластичні деформації, під дією яких форма твердого тіла змінюється. Відбуваєть­ся плин матеріалу. Інша властивість деформівних тіл, а саме їх в’яз­кість, описується моделлю Ньютона. Залежність напружень а від швид­кості деформації  для ньютонівської моделі визначиться таким чи­ном:

Де  — коефіцієнт динамічної, або ньютонівської, в’язкості.

Якщо напруження  виражене в , а  — відносна деформація є безрозмірною величиною, то в’язкість матиме розмірність . Графіки залежності напружень від швидкості деформування називають кривими плину.

Розглянуті моделі Гука та Ньютона — прості моделі, які легко піддаються математичним перетворенням. Різні структурні варіанти по­єднання простих моделей Гука і Ньютона, що описують пружність і плинність матеріалів, дають змогу отримувати моделі матеріалів зі склад­ною поведінкою (пластмаси, смоли, пасти тощо). Але для цього необ­хідно знати характер зв’язку між простими моделями, щоб отримана складна модель точно описала поведінку реального матеріалу. Вибір структури складної моделі здійснюється шляхом добору — будується модель, де елементарні моделі Гука і Ньютона з’єднуються послідовно або паралельно, потім експериментально досліджується поведінка ма­теріалу і порівнюється із результатами прогнозування за моделлю. Якщо необхідно, модель ускладнюється.

При послідовному зв ’язку простих моделей (рис. 1.7, в) повна дефор­мація ? складатиметься із деформацій пружного ?1  і в’язкого ?2  елемен­тів, а напруження в обох елементах будуть однакові й рівні ?, тобто:

При паралельному зв ’язку простих моделей (рис. 1.7, г) повне напру­ження ? складатиметься із напружень у пружному ?1 і напружень у в’яз­кому ?2 елементах, а деформації ? в обох елементах будуть однакові, тобто

Використовуючи послідовне або паралельне об’єднання простих моделей, можна побудувати моделі, що опишуть деформування різних матеріалів (рис. 1.7). Розглянемо типові двоелементні моделі.

Модель Максвелла (рис. 1.7, в), в якій моделі пружного і в’язкого елементів з’єднані між собою послідовно, описує взаємний зв’язок між напруженнями та деформаціями в матеріалі в такому вигляді:

Ця модель отримана за правилами послідовного з’єднання елементів.

Модель Кельвіна (рис. 1.7, г), в якій моделі пружного і в’язкого елементів з’єднані між собою паралельно, має такий вигляд:

Модель Кельвіна широко застосовується для опису поведінки полі­мерних матеріалів.

Для опису поведінки високо полімерних матеріалів використовуються трьохелементні моделі, створені шляхом приєднання другого пружного елемента Е2 до двоелементних моделей Кельвіна та Максвелла (рис. 1.7, д, е). Розглядаючи двоелементні моделі як елементарні, що з’єднані з елементом Е2, отримаємо за правилами послідовного чи паралельного з’єднання описи трьохелементних моделей:

У розглянутих прикладах побудова складної моделі здійснюється паралельним або послідовним об’єднанням простих моделей. Однак більшість реальних об’єктів має складнішу структуру, тому побудувати їх моделі важко. В таких випадках для зв’язків між елементами об’єкта, що можуть бути описані простими моделями, часто використовуються методи теорії графів.загрузка...