загрузка...
 
2.4.4. Продуктивність технологічної системи
Повернутись до змісту

2.4.4. Продуктивність технологічної системи

Продуктивність технологічної системи  визначається як кількість продукції, що видається за одиницю часу. Для дискретної технологіч­ної системи продуктивність безпосередньо зв’язана із тривалістю ро­бочого циклу T, упродовж якого виготовляються один або одночасно декілька виробів.

Якщо при визначенні продуктивності враховувати тільки тривалість робочого циклу, то така продуктивність називається цикловою. Цикло­ва продуктивність Qu технологічної системи визначається при виго­товленні одного виробу за цикл як

Циклова продуктивність є наближеним показником ефективності технологічної системи, оскільки не враховує її простоювань під час функціонування. Якщо враховувати, що при роботі технологічної сис­теми упродовж тривалого часу ? вона певний час ?p працювала, а решту часу ?n простоювала, то її фактична продуктивність визначиться як

Коефіцієнт використання технологічної системи ? враховує вплив простоювань на фактичну продуктивність технологічної системи. За­лежно від видів простоювань технологічної системи вираз для визна­чення коефіцієнта використання може враховувати:

власні простоювання, джерелом яких є відмови технологічної сис­теми; тоді коефіцієнт використання буде заданий коефіцієнтом готов­ності Кr ;

простоювання для усунення відмов та на планових періодах тех­нічного обслуговування; тоді коефіцієнт використання визначиться ко­ефіцієнтом технічного використання ?T;

простоювання при переналагодженні технологічної системи;

організаційно-технічні простоювання тривалістю  на профі­лактичне обслуговування (відсутність матеріалів, енергії тощо).

Найбільш зручним показником ефективності технологічної систе­ми, який враховує як досконалість технології, так і надійність техніч­них засобів для її реалізації, є технічна продуктивність, яка дає змогу врахувати втрати часу на відновлення працездатності при відмовах за допомогою коефіцієнта готовності таким чином:

 загрузка...