загрузка...
 
2.6.3.Коефіцієнт готовності при технологічних і транспортних відмовах та збоях
Повернутись до змісту

2.6.3.Коефіцієнт готовності при технологічних і транспортних відмовах та збоях

Оскільки різні функціональні механізми технологічної системи ха­рактеризуються різною надійністю та різним часом відновлення їх пра­цездатності, точніша модель функціонування включатиме більшу кількість можливих станів технологічної системи (рис. 2.15). Позначимо через Р0 стан технологічної системи, коли всі механізми працездатні й вона ви­пускає продукцію. Непрацездатні стани технологічної системи при відмові одного із функціональних механізмів 1, 2, 3, ...,n позначимо відповідно Р1,Р2,..., Рn, тобто приймемо припущення, що відмова будь-якого меха­нізму зупиняє функціонування технологічної системи. Ймовірність од­ночасного виходу з ладу двох функціональних механізмів вважається без­межно малою, бо зупинка одного із механізмів зупиняє функціонування технологічної системи і, тим самим, потік відмов.

Для усталеного режиму функціонування похідні прирівнюються до нуля, що дає змогу отримати вираз для коефіцієнта готовності техноло­гічної системи:

За графом станів (рис.2.15) складемо систему рівнянь Колмогорова:

 

 

Врахуємо тепер наявність поділу відмов за функціональною озна­кою на два види:

технологічні стійкі відмови та збої з інтенсивностями ?1 та ?2 відповідно, які виникають при взаємодії технічних засобів технологіч­ної підсистеми з виробом;

транспортні стійкі відмови та збої з інтенсивностями ?1 та ?2 відповідно.

Інтенсивності відновлення стійких технологічних і транспортних відмов будуть µ1 та ?1 відповідно, а інтенсивності самовідновлення технологічних та транспортних збоїв µ2 = ?2 = 1. Тоді коефіцієнт готовності

де і — кількість виділених структурних функціонально-незалежних одиниць технологічної системи.

Якщо врахувати, що в більшості технологічних систем стійкі відмо­ви виникають при функціонуванні транспортної підсистеми, а збої — технологічної, то вираз для визначення коефіцієнта готовності набуде спрощеного вигляду:

 загрузка...