загрузка...
 
4.5.4.Особливості генерування множини варіантів
Повернутись до змісту

4.5.4.Особливості генерування множини варіантів структури технологічних систем

Синтез технологічної системи (ТС) включає послідовні етапи функ­ціонального проектування технологічного процесу (ТП) як функціона­льного опису цієї технологічної системи та технічного проектування тех­нологічного комплексу (ТК) як системи матеріальних об’єктів, які цей технологічний процес реалізують. Модель технологічної системи опи­шеться як

в якій множини ТП і ТК складаються з елементів — операцій  (перехо­дів, операторів тощо) та матеріальних елементів — модулів (вузлів, механізмів, агрегатів тощо), тобто

Для утворення моделі технологічної системи необхідно описати від­ношення між елементами кожної з множин, які визначаються блочною матрицею


 


У цій матриці елементи  які також є матриця­ми, описують структуру технологічного процесу як відношення між його операціями та структуру технологічного комплексу як відношення між його модулями чи агрегатами.

Блоки-матриці  описують відношення між структурними елементами різних множин. їх використання дає змогу ге­нерувати варіанти більш складних структур об’єктів синтезу, які включа­ють декілька множин із різнотипних елементів. Приклад моделі, за допо­могою якої генеруються варіанти складної технологічної системи, пода­ний на рис. 4.25. У цій моделі взаємозв’язок між елементами технологіч­ної системи, що входять до різних множин, заданий за допомогою графа.

У практичних умовах оптимізаційний синтез подається у вигляді ба­гатоступеневої послідовності окремих етапів, тобто як покроковий син­тез. Останній полягає в послідовному нарощуванні рівня конкретизації опису варіантів технологічної системи із перевіркою на кожному кроці їх відповідності обмеженням.загрузка...