загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

 

Слово “статистика” (від лат. status — стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних, явищ і процесів. Статистикою називають науку, яка об’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими дани­ми - кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів.

Статистична практика сягає найдавніших часів, її початок датують приблизно тим, періодом, коли виникла держава. Протягом століть – це був ефективний засіб наукових досліджень і один з найважливіших інструментів управління державою.

Спочатку статистика була лише практичною діяльність, але в результаті теоретичного узагальнення накопиченого в суспільстві передового досвіду обліково-статистичний робіт, які зумовлені перш за все потребами управління суспільством, статистика поступово формувалася як наука.

Сьогодні статистику використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи під­приємницькі та фінансові ризики, у маркетингових досліджен­нях, страхуванні тощо.

Статистика тісно пов’язана з такими науками, як філософія, економічна теорія, соціологія, бухгалтерський облік, економічний аналіз, математика тощо. Як наука, статистика не може розвиватися поза розвитком теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії та соціології. Опираючись на суть, якісну природу явищ, яку досліджує економічна теорія, статистика вивчає характер, дію основних законів у реальному житті шляхом узагальнення масових даних. Припускаючи, що комплекс умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні роз­рахунки, конче потрібні для обґрунтування напрямів економічної політики.

Необхідними умовами перебудови управління і організації економіки в наш час являються підвищення рівня економічних знань. Більш того, сьогодення вимагає від спеціалістів не лише знань, а й вміння аналізувати, планувати, прогнозувати. З огляду на сказане, важливою умовою роботи всіх спеціалістів являється оволодіння статистичними методами аналізу соціально-економічних процесів і явищ, вміння застосовувати їх на практиці.

Статистика входить до складу обов’язкових дисциплін, передбачених нині діючими стандартами для спеціальностей економічних факультетів вузів.

Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних згань та практичних навичок практичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ.

Теорія статистики включає вивчення питань: єдина система обліку та статистики в країні, суть і методика проведення статистичних спостережень, види та способи спостереження, статистична звітність, зведення та групування даних, абсолютні, відносні та середні величини, методи аналізу взаємозв’язків, індекси, техніка їх обчислення та економічний зміст, ряди динаміки.  

 загрузка...