загрузка...
 
10.2.Статистичні показники
Повернутись до змісту

10.2.Статистичні показники

 

1. Маємо дані про попит та пропозицію на ринку праці служби зайнятості у I півріччі 1998 та 1999 років за категоріями працівників та службовців.

Таблиця 10.2.1

Категорії працівників

Середньоспискова кількість незайнятих громадян, тис. осіб

Середньомісячна кількість вільних робочих місць та вакантних посад, тис. осіб

1998

1999

1998

1999

Гр. 1

Гр. 2

Гр. 3

Гр. 4

Гр. 5 

Робітники

34,1

33,0

155,8

126,9

Службовці

21,3

20,8

9,6

13,2

Всього

55,4

53,8

165,4

140,1

Визначити:

зміну чисельності незайнятих громадян та вільних робочих місць та вакантних посад за допомогою відносних і абсолютних показників динаміки;

структуру попиту та пропозиції на ринку праці служби зайнятості та її зміни за допомогою абсолютних і відносних показників;

показники координації для характеристики співвідношення попиту та пропозиції.

Обчисленні показники звести до окремих таблиць і проаналізувати.

 

Розв’язання.

Величина абсолютного приросту за суміжні періоди чи моменти часу обчислюється за формулою: ,де  – абсолютний приріст, уt – будь-який рівень ряду, починаючи з другого, уt-1 – рівень, що передує уt . Це ланцюгові абсолютні прирости.

Базисні абсолютні прирости - це прирости за період у цілому, вони визначаються за формулою:  ,  де – абсолютний приріст, yt – рівень ряду, y0 – значення показника, взяте за базисне. Базисні темпи росту:  ; ланцюгові темпи росту:  .

Відносні величини структури характеризують склад сукупності, їх обчислюють діленням обсягу кожної частини сукупності на обсяг сукупності в цілому. Виражаються в коефіцієнтах або у відсотках. Зміни в структурі характеризують структурні зрушення. Вони показують на скільки процентних пунктів змінилась частка певної частини сукупності в даному періоді порівняно з попереднім.

Відносні величини координації характеризують співвідношення частин досліджуваної сукупності, які показують, у скільки разів порівнювана частина сукупності більша або менша частини, що приймається за базу порівняння. Вибір бази порівняння довільний. В даному випадку ми розраховуємо скільки незайнятих громадян припадає на 100 вільних робочих місць (табл.10.2.2,10.2.3.,10.2.4.).

2. За трьома районами міста є наступні дані на кінець 2003 року:

Таблиця 10.2.4

Район міста

Кількість банків

Середнє число вкладів

Середній розмір вкладу, грн.

Гр. 1

Гр. 2

Гр. 3

Гр. 4

1

5

1500

400

2

6

1000

450

3

4

2000

500

Визначити в цілому по місту:

середню кількість банків;

середнє число вкладів в банки;

середній розмір вкладу;

середню суму вкладів в банках.

Розв’язання.

В даному випадку середні значення показників обчислюватимемо за формулами середньої арифметичної. Для розв’язання задачі в кожному випадку починатимемо з логічної формули розрахунку середньої.

 

При розрахунку трьох останніх показників ми використали формулу середньої арифметичної зваженої. Для розрахунку середнього числа вкладів в банках в якості ваги ми використали кількість вкладів в одному банку.

4. Залишки обігових коштів на початок місяця становили тис. гр. од. :

січень –1400; лютий –1550; березень –1270; квітень –1300.

Визначити середньомісячний залишок обігових коштів.

Розв’язання.

В цій задачі використаємо формулу середньої хронологічної, оскільки маємо показники моментні ( залишки обігових коштів на початок місяця ).

Середнє значення моментного показника розраховується за формулою хронологічної середньої:

.

5. Податкова дисципліна підприємств різних видів діяльності характеризується даними:

 

Таблиці 10.2.5

Вид діяльності

Кількість підприємців, які сплачують податки

Всього, чол.

% до всіх зареєстрованих

Виробнича

18

60

Торгівельна

28

70

Посередницька

44

55

Визначити у середньому за всіма видами діяльності частку підприємців, які сплачують податки.

Розв’язання.

Запишемо логічну формулу

Але ми не маємо даних щодо загальної чисельності підприємців. Тобто використати середню арифметичну ми не можемо. В цьому випадку потрібно застосувати формулу середньої гармонічної: або .

6. У таблиці наведений розподіл населення України за рівнем середньодушового сукупного доходу у 1998 р.

Таблиця 10.2.6

Усе населення, млн.

50,3

У тому числі із середньодушовим доходом на місяць, грн.

До 30,0

0,6

30,1 – 60,0

7,3

60,1 – 90,0

14,2

90,1 – 120,0

12,0

120,1 – 150,0

7,0

150,1 – 180,0

3,9

180,1 – 210,0

2,3

210,1 – 240,0

1,1

240,1 – 270,0

0,8

270,1 – 300,0

0,4

Понад 300,0

0,7

 

 


Таблиця 10.2.2

Категорії працівників

Середньо спис-

кова кількість незайнятих громадян, тис. осіб

Абсолютний приріст, тис. осіб

Темп росту

Структура незайнятих громадян, % до підсумку

Структурні зрушення, п.п.

1998

1999

?

k

1998

1999

Гр. 1

Гр. 2

Гр. 3

Гр. 4 = гр. 3 – гр. 2

Гр. 5 =(гр. 3 : гр. 2 ) . 100

Гр. 6 =(гр. 2 : 55,4 ) . 100

Гр. 7 =(гр. 3 : 53,8 ) . 100

Гр. 8 =(гр. 7 : гр. 6 )

Робітники, ст. 1

34,1

33,0

-1,1

96,77

61,55

61,34

-0,21

Службовці, ст. 2

21,3

20,8

-0,5

97,65

38,45

38,66

0,21

Всього,

 ст. 3

55,4

53,8

-1,6

97,11

100,00

100,00

0,00

Обчислити показники, що характеризують центр розподілу: середній рівень доходу, модальний та медіанний дохід.

 

Розв’язання.

Обчислення середньої арифметичної інтервального ряду розподілу:

Якщо варіаційний інтервальний ряд розподілу має відкриті інтервали, то, перш за все, їх треба закрити за розмірами інтервалів, розташованих поруч.

Знаходимо середину інтервалів: до нижньої границі інтервалу додаємо верхню і ділимо на 2.

Знаходимо середню, використовуючи замість середньої величини за кожною групою середину інтервалу.

                                           Таблиця 10.2.7

Середина інтервалу

Чисельність населення, млн.

Сукупний дохід, млн. грн.

Кумулятивна частота

15,05

0,6

9,03

0,6

45,05

7,3

328,865

7,9

75,05

14,2

1065,71

22,1

105,05

12

1260,6

34,1

135,05

7

945,35

41,1

165,05

3,9

643,695

45

195,05

2,3

448,615

47,3

225,05

1,1

247,555

48,4

255,05

0,8

204,04

49,2

285,05

0,4

114,02

49,6

315,05

0,7

220,535

50,3

Разом

50,3

5488

-

Середній рівень доходу:

Модальний дохід:

Медіанний дохід:

Модальний інтервал - (60,1 – 90,1), медіанний інтервал – (90,1 – 120,1). Середньодушовий дохід складає 109,11 грн., переважна частина населення мала дохід на душу населення 82,77 грн., а половина всього населення мала середньодушовий дохід менший 90,35 грн.

 загрузка...