загрузка...
 
11. Варіанти контрольних робіт
Повернутись до змісту

11. Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

1. Визначте об’єктивний, суб’єктивний час спостереження та критичний момент:

пробний перепис населення здійснюється станом на 24 годину ночі з 17 по 18 лютого протягом 10 днів;

дані обліку дебіторської заборгованості банків на початок року мають бути подані протягом 15 днів з початку наступного;

строк подання місячних звітів про виробничо-фінансову діяльність державних підприємств – не пізніше 10 числа наступного місяця.

2. При вивченні думку населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів на ці питання наведені в таблиці. Коди  самооцінки схильності до ризику: 1 – ризику уникаю взагалі; 2 – готовий ризикувати з певними гарантіями; 3 – люблю ризикувати. Коди напрямків вкладання коштів: 1 – цінні папери; 2 – нерухомість; 3 – валюта; 4 – товар.

Згрупуйте респондентів:

за віком, виділивши три групи: 1) до 30 років; 2) 30 – 60 років; 3) 60 років і старші;

за схильністю до ризику, виділивши групи ризикових, обережних та неризикових потенційних інвесторів;

за пріоритетними напрямками вкладання коштів.

    Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Класифікуйте групування за аналітичною функцією.  

Таблиця 11.1

№ п/п

Вік, років

Схильність до ризику

Напрямок вкладання коштів

№ п/п

Вік, років

Схильність до ризику

Напрямок вкладання коштів

1

48

1

2

16

45

3

2

2

29

2

4

17

23

2

2

3

43

2

1

18

61

2

3

4

32

2

2

19

33

2

2

5

38

2

3

20

42

1

3

6

65

1

3

21

27

3

1

7

35

1

3

22

37

2

3

8

22

3

1

23

65

1

4

9

56

3

2

24

40

2

4

10

50

2

2

25

49

2

2

11

25

3

2

26

57

2

3

12

67

1

2

27

19

3

2

13

21

3

3

28

70

2

3

14

39

1

4

29

36

2

2

15

28

2

1

30

52

3

2

3. За наведеними нижче даними по Україні обчисліть відносні величини структури, динаміки, координації. Зробіть висновки.

Таблиця 11.2

Показники

1998

1999

Всього робітників, тис. чол.

23,9

23

Промисловість

7

6,3

Торгівля

1,7

1,6

Освіта, культура, наука, мистецтво

2,7

2,5

4. Залишки    вкладів у ощадбанку  на 1 число кожного   місяця 2001 року  були  такі (тис. грн.): січень – 450; березень – 485; червень 460; жовтень – 440; січень 2002 р. – 470. Обчисліть середній річний залишок вкладів у ощадбанку.

5. За наявною інформацією про  обсяги прибутків підприємств регіону обчисліть моду, медіану, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення середнього прибутку підприємств та коефіцієнт варіації обсягу прибутку. Зробіть висновки.

Таблиця 11.3

Обсяг прибутку, млн. грн.

Кількість підприємств

До 4,6

2

4,6 – 5,5

4

5,5 – 6,4

6

6,4 – 7,3

5

7,3 і більше

3

Всього

20

 

Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте обсяги перевезення вантажів автотранспортом, абсолютну та відносну швидкість зростання обсягів.

Таблиця 11.4

Рік

Перевезено вантажів, млн. т

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, млн. т

Темп зростання

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, млн. т

1991

300

Х

Х

Х

Х

1992

 

20

 

 

 

1993

 

 

 

5

 

1994

 

 

 

 

 

1995

 

 

1,1

 

3,6

 

7. Динаміка імпорту нафтопродуктів в регіон характеризується даними:

Таблиця 11.5

Рік

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Імпорт, тис. т

32

36

39

43

48

53

47

опишіть тенденцію зростання імпорту нафтопродуктів лінійним трендом, поясніть зміст параметрів трендового рівняння;

припустивши, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувані обсяги імпорту в 2004 та 2005 роках;

з імовірністю 0,95 визначте довірчі інтервали прогнозних рівнів.

 

8. Динаміка витрат на виробництво продукції представлена даними:

Таблиця 11.6

Сервіз

Грошові витрати на виробництво, тис. грн.

Індекс

I квартал

II квартал

Фізичного обсягу

собівартості

Столовий

10

14

0,70

2,0

Чайний

12

20

0,64

2,6

Кавовий

18

42

0,80

2,9

Визначте:

зведені індекси собівартості продукції та фізичного обсягу виробництва;

абсолютний приріст грошових витрат за рахунок динаміки собівартості та фізичного обсягу виробництва.

Поясніть взаємозв’язок індексів.

 

9. Динаміка продажу пейджерів на ринку характеризується даними:

Таблиця 11.7

Дилер

Ціна 1 шт., грн.

Обсяг продажу, тис. шт.

Базисний період

Поточний період

Базисний період

Поточний період

А

260

255

3,5

4,2

В

240

215

1,5

3,8

Разом

*

*

5,0

8,0

Визначте:

середні ціни на пейджери у базисному та  поточному періодах    та індекси цін ( змінного складу );

індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень.

Поясніть їх економічний зміст та покажіть взаємозв’язок.

10. Проектується опитування підприємців з приводу оцінки економіко-правових умов їхньої діяльності. Визначте обсяг вибіркової сукупності, щоб з імовірністю 0,954 відносна похибка вибірки не перевищувала 10 %. За результатами попереднього опитування 80 % підприємців вважали умови діяльності несприятливими.

11. Вихід цукру з 1 т переробленої сировини залежить від цукристості буряків. За даними 10 цукрових заводів зазначені показники співвідносяться таким чином:

Таблиця 11.8

Номер заводу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цукристість, %

16,2

15,8

17,3

15,6

16,5

14,7

16,1

15,3

17,2

16,7

Вихід цукру з 1 т буряків

132

133

142

130

137

125

129

128

135

134

Виходячи з цих даних:

опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

оцініть щільність зв’язку між виходом цукру з 1т перероблених цукрових буряків та його  цукристістю за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.

12. За наведеними результатами тестування країн щодо ефективності економіки та ступеня політичного ризику визначте коефіцієнт рангової кореляції, перевірте його істотність з імовірністю 0,95. Зробіть висновки.

Таблиця 11.9

Показник

Ранг країн

А

В

С

D

K

M

P

Ефективність економіки

6

7

4

3

5

1

2

Ступінь політичного ризику

1

2

3

5

4

7

6

 

Варіант 2

1. Визначте об’єкт спостереження, одиницю спостереження та одиницю сукупності статистичних обстежень:

перепис населення;

інвентаризація товарних залишків у магазині;

переоцінка основних фондів на підприємстві легкої промисловості на 1.01.02.

2. Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в таблиці.

Таблиця 11.10

№ п/п

Прибутковість активів, %

№ п/п

 

Прибутковість активів, %

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

1

4,2

9,4

16

13,2

9,8

2

20,1

23,2

17

8,4

14,3

3

16,5

18,5

18

14,8

20,2

4

7,6

14,3

19

6,9

19,6

5

10,3

16,7

20

12,3

15,8

6

18,4

17,4

21

10,6

13,7

7

12,7

15,3

22

17,4

26,0

8

21,5

25,2

23

11,7

13,2

9

12,8

12,8

24

14,2

18,4

10

17,2

19,4

25

22,3

21,7

11

3,0

6,0

26

9,7

8,3

12

9,4

13,5

27

16,4

19,2

13

18,3

24,9

28

13,6

15,9

14

13,6

18,7

29

5,9

11,7

15

23,0

22,4

30

8,7

12,4

 

Згрупуйте банки за прибутковістю активів на початок року та на кінець року, виділивши групи з рівними інтервалами. За результатами групування проведіть порівняльний аналіз розподілу банків за рівнем прибутковості активів на початок року та на кінець.

3. Магазин у минулому році реалізував товарів  на 400 тис. грн. Планом на звітний період передбачено реалізувати товарів на 440 тис. грн., фактично реалізовано на 506 тис. грн. Обчисліть відносні величини виконання плану, планового завдання та динаміки. Покажіть їх зв’язок.

4. Для вивчення якості пряжі було проведено обстеження 100 однакових за вагою проб пряжі, в результаті чого отримали наступні результати:

Таблиця 11.11

Групи проб пряжі за міцністю ниток, ( грам)

Число проб

До 160

160-180

180-200

200-220

220-240

240 і більше

3

5

25

40

20

7

Всього

100

Визначте середню міцність нитки, моду, медіану. Поясніть їх зміст.

 

5. Норми прибутку акцій виду А і В (  відповідно RA  і   RB ), що спостерігались за минулі вісім періодів, подано в таблиці:

 

Таблиця 11.12

Період

Норма прибутку ( % )

RA

RB

1

0,5

0,6

2

0,6

0,9

3

0,2

0,1

4

0,1

0,2

5

0,8

0,4

6

0,1

0,9

7

1,1

1,8

8

0,5

0,6

Інвестор має можливість придбати лише один з цих видів акцій. Потрібно оцінити міру ризику кожного виду і придбати той, що забезпечує меншу величину ризику. Міру ризику можна оцінити на основі показників дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації. Більше значення цих показників характеризує більший ступінь ризику.

Співставте середню норму прибутку та ризик даних видів цінних паперів. Зробіть висновки.

6. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте рівні виробництва товарів побутової хімії, абсолютну та відносну швидкість його зменшення.

Таблиця 11.13

Рік

Виробництво, тис. грн.

Ланцюгові характеристики динаміки

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення одного відсотку приросту, тис. грн.

1997

600

Х

Х

Х

Х

1998

 

 

 

-2

 

1999

 

-28

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

-6

5,4

7. Динаміка норми капіталовкладень характеризується даними:

Таблиця 11.14

Рік

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Норми капіталовкладень, %

24,1

19,0

22,2

26,7

25,9

27,2

24,0

27,6

25,3

Проведіть згладжування ряду динаміки методом чотирьохчленної плинної середньої. Зробіть висновок про тенденцію зміни норми капіталовкладень.

8. За наведеними даними визначте індекси загальних видатків на освіту окремих категорій учнів.

 Обчисліть, на скільки процентів змінилися загальні видатки на освіту за рахунок зміни видатків на одного учня та структури учнів за категоріями, а також абсолютну зміну витрат на навчання в цілому та за рахунок факторів.

Таблиця 11.15

Категорія учнів

Чисельність учнів, тис. чол.

Видатки на утримання одного учня, грн./рік

базовий

звітний

базовий

звітний

Студент технікуму

5,1

5,0

1220

2552

Учень коледжу

4,5

4,4

780

1915

Учень ПТУ

4,2

4,0

760

1865

Всього

13,8

13,4

-

-

9. Інтенсивність впровадження сировиннозберігаючої технології характеризується даними:

Таблиця 11.16

Технологія

Кількість деталей, виготовлених за період, тис. шт.

Витрати міді на одну деталь у періоді, кг

базовий

звітний

базовий

звітний

Традиційна

400

200

1,8

1,6

Удосконалена

350

600

0,6

0,4

Визначте:

середні витрати міді на одну деталь у поточному та базисному періодах;

індекс середніх витрат (змінного складу);

індекси середніх витрат фіксованого складу та структурних зрушень.

Дайте їх інтерпретацію.

10. За даними 5 % - ного вибіркового обстеження, верстати за терміном служби розподіляються так:

Таблиця 11.17

Термін служби, років

До 4

4 - 8

8 - 12

12 і більше

Разом

Кількість верстатів

25

40

20

15

100

Визначте:

середній термін служби верстатів та довірчий інтервал для середньої з імовірністю 0.95;

з тією ж імовірністю визначте граничну похибку та довірчий інтервал частки верстатів, що мають термін служби понад 12 років.

11. За даними аудиторського звіту про діяльність 12 комерційних банків, встановлено залежність між розміром кредитної ставки та доходністю кредитних операцій:

Таблиця 11.18

№ банку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кредитна ставка

59

61

64

66

68

61

64

64

66

67

66

62

Доходність кредитних операцій

18

24

35

31

29

25

36

32

30

31

30

28

Виходячи з цих даних:

опишіть зв’язок між показниками лінійною функцією, визначте її параметри та поясніть їх зміст;

оцініть щільність зв’язку між розміром кредитної ставки та доходністю кредитних операцій за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95.загрузка...