загрузка...
 
9.3.3. Аналіз депозитарних послуг; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.3.3. Аналіз депозитарних послуг

Депозитарні (кастодіальні) послуги надаються банками, які мають можливість вести депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, що виконують за дорученням клієнтів функцію зберігача цінних паперів і надають можливість клієнтам банку реалізувати їхнє право за цінними паперами. Дані операції над аються як юридичним, так і фізичним особам на підставі договорів про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах. До переліку депозитарних відносять такі послуги:

 • відкриття рахунка для обліку цінних паперів клієнта, депонованих у зберігача цінних паперів;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • знерухомлення документарних цінних паперів клієнта з метою їх подальшого обігу в електронному вигляді;
 • надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції і надання звітів про оборот цінних паперів;
 • матеріалізація цінних паперів з метою їх подальшого обліку в реєстрі реєстродержателя;
 • обтяження цінних паперів зобов’язаннями;
 • облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта;
 • повідомлення клієнтові про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта, повідомлення клієнтові будь-якої інформації, отриманої від емітента чи реєстратора;
 • участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта;
 • одержання прибутку за цінними паперами, що зберігаються в зберігача, з подальшим переказуванням за дорученням клієнта на його рахунки, чи виплатою готівки в касі для фізичних осіб;
 • надання цінних паперів проти платежу.

Аналіз ефективності операцій проводиться на основі прямих прибутків, отриманих за даними операціями.

Обсяг прибутків, одержуваних банком за депозитарними послугами, у більшій частині залежить від сумарної номінальної вартості цінних паперів, які перебувають на зберіганні, обсяг яких залежить, зокрема, і від кількості клієнтів що використовують ці послуги. У зв’язку з цим прийнятність для клієнта запропонованих банком тарифів і якість надання послуг істотно впливають на обсяг отриманих банком прибутків.

Таким чином, аналізуючи ефективність надання депозитарних послуг, варто приділити особливу увагу конкурентоспроможності тарифів банку на ці послуги.

Плата за надання депозитарних послуг може встановлюватися у вигляді відсотків, що сплачуються від сумарної номінальної вартості цінних паперів, які перебувають на зберіганні; у вигляді фіксованої суми, що сплачується за проведення кожної операції, наприклад, відкриття рахунка в цінних паперах, зміна реквізитів депонента тощо; у вигляді абонентської плати, що сплачується, як правило, один раз на місяць за наявності рахунка в цінних паперах, незалежно від сумарної номінальної вартості цінних паперів, що перебувають на зберіганні.

Облік цінних паперів, що перебувають на зберіганні у банку, проводиться за позабалансовим рахунком 4-го порядку № 9819 «Інші цінності і документи», за яким відкрито окремі аналітичні рахунки. За даними цього рахунка можна отримати інформацію про кількість прийнятих на зберігання цінних паперів клієнтів банку. Докладнішу інформацію про обсяги депозитарних операцій із клієнтами банк одержує із системи обліку депозитарних операцій Депозитарію.

Аналіз надання депозитарних послуг проводять за двома групами: послуги, обсяг надання яких визначається за їх кількістю, та послуги, обсяг надання яких визначаєтьсяв грошових одиницях.

Фактори, які формують фінансові результати за цими операціями, аналізують на основі даних, наведених у таблицях 9.28, 9.29, 9.30.

Спочатку здійснимо аналіз впливу першої групи факторів, що формують фінансові результати за депозитарними операціями, обсяг надання яких визначається за їх кількістю (табл. 9.28).

Таблиця 9.28

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДЕПОЗИТАРНИМИ ПОСЛУГАМИ, ОБСЯГ НАДАННЯ ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Види депозитарних послуг

Ціна за операцію, грн

Кількість операцій за рік

Сума доходів, грн

Сума витрат, грн

Прибуток

грн

%

Відкриття рахунка

100

840

84 000

30 000

54 000

16,7

Обтяження ЦП зобов’язаннями

50

250

12 500

1000

11 500

3,6

Знерухомлення документарних ЦП

80

1150

92 000

10 000

82 000

25,5

Матеріалізація ЦП

120

700

84 000

9 500

74 500

23,1

Надання власникам ЦП виписок

20

4000

80 000

5 000

75 000

23,3

Абонентська плата

10

2500

25 000

0

25 000

7,8

Усього

?

9440

377 500

55 500

322 000

100

Дані табл. 9.28 свідчать, що за депозитарними послугами найбільшу прибутковість забезпечили такі їх види, як знерухомлення документарних ЦП — 82,0 тис. грн, або 25,5 % від усіх видів операцій цієї групи, а також надання власникам цінних паперів виписок — 75,0 тис. грн, або 23,3 %, і матеріалізація цінних паперів — 74,5 тис. грн, або 23,1 %.

Абонентська плата не є видом депозитарних операцій, але обсяги її сплати визначаються залежно від кількості клієнтів, що користуються депозитарними послугами, тому вона і розглядається в табл. 9.28. Одержання абонентської плати є суто дохідною операцією, для проведення якої банк н е несе прямих витрат, тому дані табл. 9.28 не включають витрат, пов’язаних з одержанням абонентської плати.

Про другу групу факторів, що формують фінансові результати за депозитарними операціями, обсяг надання яких визначається в грошових одиницях, свідчать показники табл. 9.29.

Таблиця 9.29

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДЕПОЗИТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ, ОБСЯГ НАДАННЯ ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ

Види депозитарних операцій

Сума, тис. грн

Тариф за проведення операцій, % від суми

Кількість місяців

Сума доходів, тис. грн

Сума витрат, тис. грн

Прибуток,тис. грн

Зберігання ЦП на рахунках (середньомісячний залишок за номінальною вартістю ЦП)

8000

0,005

12

480

312

168

Проведення операцій за рахунками в ЦП (оборот за рік)

540 000

0,001

?

540

297

243

Усього

?

?

?

1020

609

411

Зазначені в табл. 9.29 обсяги прибутку, отриманого банком від зберігання цінних паперів на рахунках, визначаються виходячи із обсягів цінних паперів, що перебувають на зберіганні, та встановленого тарифу у розмірі відсотка, який клієнт сплачує банку щомісячно від суми цінних паперів, які перебувають на зберіганні.

Обсяг прибутку, отриманого банком від проведення операцій за рахунками в цінних паперах, які передбачають проведення операцій за рахунком у зв’язку з переходом права власності на цінні папери, зарахування чи списання цінних паперів, унаслідок інших операцій клієнта та обліковуються за номінальною вартістю цінних паперів, визначається виходячи із обсягів операцій та встановленого тарифу у розмірі відсотка, який клієнт сплачує банку від суми проведеної операції.

Проведений вище аналіз є обов’язковим для визначення узагальнюючих показників доходів, витрат та прибутку за видами депозитарних операцій, що і показано в табл. 9.30.

Таблиця 9.30

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ ЗА ОКРЕМИМИ ДЕПОЗИТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Види депозитарних операцій

Сума доходів

Сума витрат

Прибуток

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Проведення операцій за рахунками в ЦП

540

38,6

297

44,7

243

33,2

Відповідальне зберігання ЦП на рахунках

480

34,3

312

47,0

168

22,9

Знерухомлення документарних ЦП

92

6,6

10

1,5

82

11,2

Надання власникам ЦП виписок

80

5,7

5

0,8

75

10,2

Матеріалізація ЦП

84

6,0

10

1,4

75

10,2

Відкриття рахунка

84

6,0

30

4,5

54

7,4

Абонентська плата за обслуговування рахунків у ЦП

25

1,8

0

0,0

25

3,4

Обтяження ЦП зобов’язаннями

13

0,9

1

0,2

12

1,6

Усього

1398

100

665

100

733

100

Дані таблиці 9.30 свідчать, що найбільший прибуток, одержаний за операціями, що належать до групи операцій, надання яких визначається в грошових одиницях: проведення операцій за рахунками в цінних паперах — 243 тис. грн, або 33,2 %, та відповідальне зберігання ЦП на рахунках — 168 тис. грн, або 22,9 %.
загрузка...