загрузка...
 
10.2.3. Факторний аналіз доходів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

10.2.3. Факторний аналіз доходів

Наступним етапом аналізу доходів є вивчення факторів, які впливають на зміну величини отриманих доходів та визначення можливостей її збільшення, що здійснюється за допомогою факторного аналізу кожної групи і видів доходів відповідно до наведених нижче аналітичної таблиці (табл. 10.4).

За даними табл. 10.4 визначимо вплив наступних факторів на величину процентних доходів Дп:

  • Зміни обсягу дохідних активів Ад:

Дп (Ад) = Дп0 • [(Ад1 : Ад0) – 1] =

= 533,5 • [(2359 : 1667) – 1] = + 224,0 ( тис. грн);

— у процентах:

Дп(Ад) : Дп0 • 100 % = + 224,0 : 533,5 • 100 % = 42,0 %.

  • Зміни структури дохідних активів Чк, Чцп:

Зміна структури дохідних активів Чк, Чцп

(тис. грн);

— у процентах:

Дп (Чк,Чцп) : Дп0. • 100 % = – 233,8 : 533,5 • 100 % = –43,8 %.

  • Зміни середньої відсоткової ставки за видами дохідних активів ісер:

Дп(ісер) = (Дп1 – Дп0) – Дп(Ад) – Дп(Чк,Чцп) =

= +32,5 – 224,0 – (–233,8) = + 42,3 (тис. грн);

— у процентах:

Дп(ісер) : Дп0 • 100 % = +42,3 : 533,5 • 100 % = 7,9 %.

Таблиця 10.4

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ БАНКУ

Показник

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1. Дохідні активи, Ад

1667

*

2359

*

+692

42

2. Процентні доходи разом, Дп

533,5

100

566

100

+32,5

6,1

3. Процентні доходи за кредитами

334,5

*

420,5

 

+86

 

4. Частка процентних доходів за кредитами, Чк

*

62,7

*

74,3

+11,6

 

5. Процентні доходи за цінними паперами

199

*

145,5

 

–53,5

 

6. Частка процентних доходів за цінними паперами, Ч цп

*

37,3

*

25,7

–11,6

 

7. Середня процентна ставка за дохідними активами, ісер

*

32

*

24

–8

 

Аналізуючи проведені розрахунки, можна зробити висновок, що за рахунок збільшення дохідних активів на 692 тис. грн комерційний банк отримав додатково 224,0 тис. грн доходу, що на 42 % більше, ніж у попередній період.

Зменшення середньої процентної ставки за дохідними активами з 32 до 24 % істотно не вплинуло на величину банківського доходу, навпаки, він збільшився на 42,3 тис. грн, або на 7,9 %.

Найвагомішим фактором зниження процентного доходу стали негативні зміни у структурі дохідних активів, що спричинило зменшення доходу банку на 233,8 тис. грн, або на 43,8 % порівняно з попереднім періодом. Зниження частки портфеля цінних паперів у складі дохідних активів з 37,3 до 25,7 % зумовлено високими ризиками можливих втрат від банківських операцій на ринку цінних паперів.

Перевірка:

Зміна обсягу процентних доходів банку за рахунок зміни розглянутих вище факторів становить

Дп(Ад, Чк.цп, ісер) = Дп(Ад) + Дп(Чк,Чцп) + Дп(ісер) =

= +224,0 – 223,8 + 42,3 = +32,5 (тис. грн),

а за даними таблиці абсолютне відхилення

Дп = Дп1 – Дп0 = 566 – 533,5 = 32,5 (тис. грн).

Аналогічно здійснюється перевірка зміни процентних доходів банку у процентах.

За даними розрахунків: +42,0 % – 43,8 % + 7,9 % = + 6,1 %;

за даними аналітичної таблиці:

(Дп1 – Дп0) : Дп0 • 100 % = 32,5 : 533,5 • 100 % = 6,1 %.

Дані перевірки свідчать, що абсолютне відхилення величини процентних доходів у звітному періоді з урахуванням таких факто-рів, як обсяг та структура дохідних активів і середня процентна ставка за ними, становило 32,5 тис. грн, або 6,1 %.

У практиці аналізу доходів банку використовують, як правило, вплив двох факторів — зміни обсягу наданих банком кредитів та середньої процентної ставки за ними або обсягу підпроцентних цінних паперів і середньої ставки за ними.

Методика аналізу процентних доходів передбачає виявлення факторів, що впливають на їх обсяг, та можливостей визначення ступеня впливу кожного фактора. Отже, зростання процентних доходів залежить від:

  • збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів F(Асер);
  • збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами F(ісер).

Вплив першого фактора визначається за формулою:

збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів,

де — середні залишки за дохідними активами у періоді, що аналізується (звітному), середні залишки за дохідними активами в базовому або попередньому періоді, — середній рівень процентної ставки у базовому періоді.

Вплив другого фактора визначається за формулою:

збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами,

де — середній рівень процентної ставки, яку отримує банк у звітному періоді, — середній рівень процентної ставки у попередньому періоді, — середні залишки за дохідними активами у звітному періоді.

Отже, вплив обох факторів на зміну процентного доходу розраховується так:

F(Дп) = F(Асер) + F(ісер).

Аналіз впливу факторів на зміну величини отриманих банком процентних доходів здійснюється за допомогою наведеної нижче аналітичної таблиці.

Таблиця 10.5

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ

Показники

Минулий період

Звітний період

Відхилення

Усього

У тому числі за рахунок зміни факторів

суми активів

процентної ставки

1. Середня величина дохідних активів Асер, тис. грн

58 870

79 635

+20 675

+1869

*

2. Середня ставка за дохідними активами ісер, (% : 100)

0,09

0,07

–0,02

*

–1593

3. Процентні доходи Дп,

 

 

 

 

 

— тис. грн

5298

5574

+276

+1869

–1593

— %

100

105,2

+5,2

+35,2

–30,0

Дані табл. 10.5 показують, що комерційний банк збільшив процентні доходи на 276 тис. грн (5,2 %) за рахунок зростання величини дохідних активів шляхом їх диверсифікації на 20 765 тис. грн (+35,2 %). Позитивна зміна першого фактора зумовила збільшення процентних доходів на 1869 тис. грн:

збільшення середніх залишків за статтями дохідних активів .

Негативна зміна другого фактора — процентної ставки на два процентні пункти — призвела до зменшення процентних доходів банку на 1593 тис. грн (–30 %), тобто

збільшення середнього рівня процентної ставки за дохідними активами.

Отже, банк використав можливості з розширення розміщення коштів у дохідні активи, але зміни загального рівня процентної ставки грошового ринку та структури кредитного портфеля банку у бік «дешевих» або неризикованих кредитів негативно вплинули на величину отриманого ним процентного доходу. Розроблення пропозицій щодо резервів зростання доходу для прийняття управлінського рішення про їх використання потребує детального вивчення причин зміни процентної ставки з урахуванням економічної ситуації в країні та менеджменту активів комерційного банку.

Зростання обох факторів одночасно позитивно впливає на збільшення доходів комерційного банку за умови дотримання вимог щодо ліквідності банківських активів.

У банківській практиці основними джерелами процентних доходів є коротко- та довгострокові позички, прострочені та міжбанківські кредити. За довгостроковими кредитами доцільно встановлювати плаваючу процентну ставку з визначенням оптимальної частки отриманих банком процентів. Питома вага надходжень за простроченими кредитами у загальній величині процентних доходів не повинна перевищувати 3 %, інакше стан кредитного портфеля банку вважається незадовільним. Збільшення доходів від міжбанківських кредитів свідчить про відповідну спеціалізацію банківських активів.

Рівень дохідності окремих активних операцій аналізується щорічно з розбивкою по кварталах.
загрузка...