загрузка...
 
14.2. Аналіз фінансової стійкості; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

14.2. Аналіз фінансової стійкості

Розглянемо першу групу коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість банку. Для цього спочатку визначимо, з нашого погляду, найважливіші з них, приведемо алгоритм їх розрахунку та розкриємо їх економічний зміст (табл. 14.2). Після цього на основі даних балансу, наведеного в табл. 14.1, розрахуємо вибрані показники, проаналізуємо їх рівень, тенденції і зробимо висновок про рівень фінансової стійкості банку.

Отже, як свідчать дані таблиці, основними коефіцієнтами, які характеризують фінансову стійкість банку, є:

  • коефіцієнт надійності;
  • коефіцієнт фінансового важеля;
  • коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів;
  • коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом;
  • коефіцієнт мультиплікатора капіталу.

Таблиця 14.1

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ЕНЕРГЕТИК»

Активи

Станом на

Пасиви

Станом на

1.01.2001 р.

1.01.2002 р.

1.01.2001 р.

1.01.2002 р.

1

Грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ

47 485,5

37 575,9

1

Залучені і позичені кошти (зобов’язання):

 

 

2

Кошти в інших банках:

 

 

1.1

Кошти до запитання

72 839,7

96 054,3

2.1

Коррахунки

8600,1

75 245,1

1.2

Строкові депозити

33 144,3

17 303,1

2.2

Строкові депозити

554,1

1.3

Міжбанківські кредити

14 415,9

46 064,4

2.3

Міжбанківські кредити за мінусом резерву

46 999,2

45 380,4

1.4

Кредитори різні

32 131,2

23 214,3

 

Разом

56 153,4

120 625,5

 

Разом

152 531,1

182 636,1

3

Кредити — всього (за мінусом резерву)

61 704,6

91 041,0

2

Власні кошти (капітал)

 

 

 

У тому числі прострочені

326,1

272,7

2.1

Статутний фонд

26 176,8

31 811,1

4

Інвестиції:

 

 

2.2

Резервний фонд

8315,4

8701,5

4.1

Цінні папери на продаж (за мінусом резерву під знецінення)

3169,5

 

2.3

Чистий прибуток звітного року

24 671,1

28 164,6

4.2

Цінні папери на інвестиції (за мінусом резерву під знецінення)

25 548,3

4661,7

2.4

Нерозподілений прибуток минулих років

49 882,2

53 390,4

4.3

Вкладення в асоційовані компанії

334,8

334,8

2.5

Переоцінка основних засобів

3858,6

3858,6

 

Разом

29 052,6

4996,5

 

Разом

112 904,1

125 926,2

5

Іммобілізовані активи

 

 

 

 

5.1

Малоцінні та господарські матеріали

1606,2

1107,6

 

 

5.2

Основні засоби (без зносу) і капітальні вкладення

37 226,4

47 116,5

 

 

5.3

Нематеріальні активи (без зносу)

740,4

913,2

 

 

5.4

Дебітори різні

31 466,1

5186,1

 

 

 

Разом

71 039,1

54 323,4

 

 

 

БАЛАНС

265 435,2

308 562,3

 

БАЛАНС

265 435,2

308 562,3

Таблиця 14.2

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ Й ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

Найменування показника

Алгоритм розрахунку за балансом

Економічний зміст показника визначає

1

Коефіцієнт надійності

Коефіцієнт надійності

Співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк). Рівень залежності банку від залучених коштів

2

Коефіцієнт фінансового важеля

Коефіцієнт фінансового важеля

Співвідношення зобов’язань банку (З) і капіталу (К), розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку

3

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, достатність капіталу

Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків

4

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

Співвідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно)

5

Коефіцієнт захищеності дохідних активів

Коефіцієнт захищеності дохідних активів,

де НАД — недохідні активи; Ад — дохідні активи; ЗБ — збитки

Сигналізує про захист дохідних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом

6

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу

Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка)

Необхідні розрахунки цих коефіцієнтів виконано в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Назва показників

Умовні позначення

Станом на 1.01.

Темп змін, %

2001 р.

2002 р.

Вихідні дані, тис. грн

1

Власний капітал

К

112 904,1

125 926,2

111,5

2

Засновницький (акціонерний) капітал

Какц

26 176,8

31 911,1

121,9

3

Залучені кошти

Зк

152 531,1

182 636,1

119,7

4

Активи загальні

Аз

265 435,2

308 562,3

116,2

5

Активи дохідні

Ад

146 910,6

216 662,7

147,5

6

Активи недохідні

Ан

118 524,6

91 899,6

77,5

7

Активи капіталізовані

Ак

379 66,8

48 029,7

126,5

Коефіцієнти фінансової стійкості

Опти-мальне значення

1

Коефіцієнт надійності (ряд. 1 : ряд. 3)

Кн

0,74

0,69

Не менше 5 %

2

Коефіцієнт «фінансового важеля» (ряд. 3 : ряд. 1)

Кфв

1 : 35

1 : 45

У межах 1 : 20

3

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів (ряд. 1 : ряд. 4)

Кук

0,42

0,41

Не менше 10 %

4

Коефіцієнт захищеності власного капіталу (ряд. 7 : : ряд. 1)

Кзк

0,34

0,38

?

5

Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом (ряд. 1 –– ряд. 6) : ряд. 5

Кза

–0,30

–0,06

?

6

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу (ряд. 4 :: ряд. 2)

Кмк

10,14

9,67

12,0—15,0

З наведених у табл. 14.3 даних видно, що коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів за мінімально допустимого значення не менше 5,0 %) хоч дещо і знизився, але станом на 01.01.2001 р. становив 66,0 %, а станом на 01.01.2002 р. зріс до 69,0 %. Таким чином, банк має високу забезпеченість власним капіталом і, отже, високу надійність, тобто він досяг того рівня, за якого не залежить від стихій у залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдосталь своїх, дешевших, які можна розміщати в кредити господарюючим суб’єктам та в інвестиції.

Дані тієї ж табл. 14.3 показують, що коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому співвідношенні 1 : 20 становив на 01.01.2001 р. 1 : 35, а на 01.01.2002 р. — 1 : 45. Це свідчить також і про те, що банк підвищив активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, навіть за високого забезпечення власними.

Коефіцієнт участі власног о капіталу у формуванні активів дещо знизився за аналізований період з 0,42 до 0,41 (або відповідно з 42 % до 41 %) за оптимального значення не менше 10 % і під-тверджує вище встановлену тенденцію його високої ролі.

Дані табл. 14.3 свідчать і про зростання захищеності власного капіталу зростаючим вкладенням його також у свої власні капіталізовані активи — основні засоби і нематеріальні активи. Це підтверджується зростанням відповідного коефіцієнта з 0,34 до 0,38.

Також банк значно посилив захист дохідних активів власним капіталом. Так, якщо на початок 2001 р. цей коефіцієнт має негативне значення (–0,30), то вже на кінець року він зріс майже до позитивного значення (–0,06). Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів не покривав на початок року дохідних активів, а наприкінці року покривав, на що вплинуло два фактори: зростання капіталу на 25 % і скорочення недохідних активів на 23 %.

Отже, банк за рік поліпшив менеджмент пасивів і активів, підвищивши забезпеченість власними коштами і скоротивши обсяг недохідних активів.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 12,0—15,0 разів він на початок 2001 р. становив 10,14, а на початок 2002 р. скоротився до 9,67 раза. Це свідчить, насамперед, що темп зростання активів (він склав 1,17) перевищує темп зростання акціонерного капіталу (він склав 1,02 %) і, по-друге, — про наявність тенденцій зниження використання «потужностей» із залучення їх з акціонерного капіталу. Ця сама тенденція зберігається, якщо зіставити темп зро-стання власних коштів у цілому (капітал — брутто), то вони зросли за рік в 1,12 раза, порівняно із зростанням у цілому всіх активів у 1,17 раза, що не є ризикованим у даному випадку, але це вже сигнал про необхідність поліпшити менеджмент власного капіталу.

Отже, крім коефіцієнта мультиплікатора капіталу, всі основні показники взяті нами для аналізу фінансової стійкості банку, мають тенденцію до поліпшення (коефіцієнт надійності, участі власного капіталу у формуванні активів, захищеності власного капіталу, захищеності ним дохідних активів) або стабілізації чи незначної зміни (коефіцієнт «фінансового важеля»).

Звідси можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом і останній може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні і в близькому майбутньому.
загрузка...