загрузка...
 
Тема 6 Комерційне підприємництво у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу, побутового обслуговування 6.1 Підприємництво у сфері туризму
Повернутись до змісту

Тема 6 Комерційне підприємництво у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу, побутового обслуговування 6.1 Підприємництво у сфері туризму

Суб'єкт туристичного підприємництва в Україні повинен [1]:

- мати ліцензію. Це регулюється Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності;

- у визначені терміни подавати органу ліцензування або місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну звітність про діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг за встановленою формою та порядком;

- незалежно від відомчої підпорядкованості повідомляти орган ліцензування про настання змін у туристичній діяльності;

- у разі зміни найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній особі-підприємцю, суб'єкт турис­тичної діяльності протягом 10 робочих днів письмово повідоми­ти про це орган ліцензування;

- у разі зміни місцезнаходження має протягом 10 робочих днів письмово повідомити про це орган ліцензу­вання з наданням копій документів, що підтверджують зазначені зміни (договір оренди, купівлі-продажу);

- на видному для туриста місці розмістити такі документи: копію ліцензії органа ліцензування; копію свідоцтва про державну реєстрацію; відомості про працівників суб'єкта туристичної діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів); книгу відгуків та пропозицій громадян; ліцензійні умови; перелік номерів телефонів, факсів суб'єкта туристичної діяльності.

У разі планового закриття службового приміщення суб'єкт туристичного підприємництва не пізніше ніж за 5 днів повідомляє про це споживачів туристичних послуг, з якими укла­дено угоди про надання туристичних послуг, та встановлює відповідне ого­лошення при вході до службового приміщення суб'єкта туристичної діяльності.

Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності суб'єктів туристич­ної діяльності. Суб'єкт туристичної діяльності повинен розмістити на видному місці інформацію про тарифи та умови обслуговування ним ту­ристів за кордоном і в Україні, рекламні, інформаційні, довідкові ма­теріали (довідники готелів, інших засобів розміщення, підприємств хар­чування, розклади руху та тарифи на перевезення різними видами транспорту тощо). Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, суб'єкт туристичної діяльності керується Законом України "Про рекла­му" і несе відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Суб'єкт туристичної діяльності зазначає в рекламі своє повне найме­нування, адресу, зазначену в ліцензії, номери телефонів, номер і дату ви­дачі чинної ліцензії та орган ліцензування.

Вимоги до організації приймання та обслуговування іноземних ту­ристів в Україні (іноземний туризм). Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для іноземних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партне­рами, а також із вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть на­дання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпо­чинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах; відповідно до умов договорів (кон­трактів) з партнерами та траспортними організаціями суб'єкти турис­тичної діяльності повинні забезпечити: розміщення туристів, доставку їх багажу та його збереження, харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг; контроль за оснащенням та санітар­ним станом вагонів, автобусів, кают, своєчасністю подання та відправ­лення транспорту.

Суб'єкт туристичної діяльності, який приймає іноземних туристів, повинен вести журнал обліку іноземних туристів, яким надається тури­стичне обслуговування в Україні.

Вимоги щодо організації туристичних поїздок за межі України [1]

Суб'єкти туристичної діяльності під час організації туристичних поїздок туристів за кордон повинні оформити такі туристичні докумен­ти:

заяву туриста на бронювання туристичної послуги (туру);

підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої туристичної послуги (туру);

договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом;

туристський ваучер (путівку);

страховий поліс;

документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки тощо), що підтверджують внесення туристом до каси суб'єкта турис­тичної діяльності вартості туристичних послуг (авансу, а також по­вної вартості туру), обумовлених у заявці туриста та договорі;

транспортні документи (квитки);

програму туру.

Заявка туриста на туристичне обслуговування має оформлятися без­посередньо туристом або суб'єктом туристичної діяльності в письмовій формі. Програма туру повинна складатися суб'єктом туристичної діяль­ності в письмовій формі на кожну групову туристичну поїздку.

Вимоги щодо організації приймання та обслуговування вітчизня­них туристів в Україні (внутрішній туризм)[1]

Вітчизняні туристи забезпечуються проїзними документами до пер­шого пункту обслуговування і від останнього — до місця проживання че­рез суб'єктів туристичної діяльності або самостійно, залежно від умов договору.

Суб'єкти туристичної діяльності під час організації надання турис­тичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі туристичні документи:

заяву туриста на бронювання туристичної послуги;

лист бронювання;

підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристич­ної послуги;

договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом з інформацією щодо розміщення, харчування, переліку основних та додат­кових послуг, страховий поліс;

туристську путівку (ваучер);

документ (корінець прибуткового касового ордера, квитанції, касо­вого чека).

Суб'єкт туристичної діяльності при наданні туристичних послуг по­винен оформляти туристичну путівку (ваучер), завірену його підписом і печаткою.загрузка...