загрузка...
 
8.4. Методи зниження ризику
Повернутись до змісту

8.4. Методи зниження ризику

Управління ризиком передбачає не лише ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику, але й розроблення заходів з його зниження. До методів зниження ризиків необхідно віднести:

розподіл ризику між учасниками проекту (передача частини ризику співвиконавцям);

резервування коштів на покриття непередбачених витрат;

зниження ризиків у плані фінансування;

страхування.

Розподіл ризику фактично реалізується у процесі підготовки проекту і конкретних документів. Підвищення ризику в одного з учасників повинно супроводжуватись адекватною зміною у розподілі доходів від проекту. Тому під час переговорів необхідно:

визначити можливості учасників проекту із запобігання наслідків настання ризикових подій;

визначити міру ризику, яку бере на себе кожний учасник проекту;

домовитися про прийнятну винагороду за ризик;

стежити за дотриманням паритету у співвідношенні ризику і доходів між усіма учасниками проекту.

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат являє собою спосіб боротьби з ризиком, що передбачає встановлення співвідношення між потенційними ризиками, що впливають на вартість проекту, і розміром витрат, необхідних для подолання збою у виконанні проекту.

Роботи з резервування коштів мають таку послідовність:

проводиться оцінка потенційних наслідків ризиків, тобто визначаються суми на покриття непередбачених витрат;

встановлюється структура резерву на покриття непередбачених витрат;

визначається напрям використання встановленого резерву.

З метою зниження ризиків у плані фінансування необхідно створити достатній запас міцності, що враховував би такі види ризиків:

ризик незавершеного будівництва (додаткові витрати і відсутність запланованих на цей період доходів);

ризик тимчасового зниження обсягу продажу продукції проекту;

податковий ризик (неможливість використання податкових пільг і переваг, зміна податкового законодавства);

ризик несвоєчасної виплати заборгованості з боку замовника.

У випадку, коли учасники проекту неспроможні забезпечити реалізацію проекту при настанні тієї чи іншої ризикової події власними силами, необхідно застосовувати страхування ризику, яке, по суті, є передачею певних ризиків страховій компанії.

Ефективність заходів із зниження ризиків визначається за допомогою такого алгоритму:

розглядається ризик, що має важливий вплив на проект;

визначається перевитрата коштів з урахуванням ймовірності настання несприятливих подій;

встановлюється перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та небезпеки ризикової події;

визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів;

порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих заходів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події;

приймається рішення про здійснення протиризикових заходів або відмову від них;

процес порівняння ймовірності та наслідки ризикових подій з витратами на заходи із їх зниження повторюється для наступного за вагомістю ризику.

Практика розроблення заходів, які дозволяють знизити ризик певних подій у майбутньому проекті, дуже часто повинна планувати можливі дії, що зможуть запобігти збільшенню інвестиції, підвищенню цін на продукцію проекту, зменшенню фізичного обсягу продажу, збільшенню тривалості виробничого і збутового циклу тощо.загрузка...