загрузка...
 
10. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ
Повернутись до змісту

10. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

Після того, як зібрана за проектом інформація підтвердила наявність ринку й можливість успішної реалізації виготовлених у результаті реалізації проекту товарів і послуг, необхідно розпочинати аналіз технічної обґрунтованості проекту.

Результати технічного аналізу дозволяють відповісти на запитання: «Який спосіб виробництва вибрати для виготовлення продукції проекту і якими витратами цей процес буде супроводжуватися? чи є обрана технологія найбільш прийнятною для розглянутого проекту?».

Метою проведення технічного аналізу є обґрунтування технічної здійснюваності проекту й визначення рівня його капітальних і поточних витрат.

Технічний аналіз включає такі етапи:

обґрунтування місцезнаходження проекту й об'єкта його будівництва, допоміжних виробництв;

визначення масштабу, строків здійснення проекту з урахуванням можливих змін на ринку продукції, обґрунтування проектних обсягів виробництва;

вибір технологічного процесу й устаткування,

ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування;

розроблення проектної документації;

підготовка графіка виконання проекту;

підготовка, освоєння й забезпечення якості виробництва, установлення стандартів і норм виробництва;

оцінка витрат на здійснення й експлуатацію проекту;

проектування матеріально-технічного забезпечення проекту і його технічної інфраструктури;

визначення умов експлуатації й ремонту оснащення;

визначення умов розширення виробництва;

розрахунки витрат виробництва й збуту продукції проекту.

Обсяг робіт на кожному етапі технічного аналізу залежить від розміру, складності й виду проекту. Оскільки різноманітність типів проектів і діапазон технічних варіантів їх вирішення не дозволяє узагальнити рекомендації з підготовки технічного аналізу проекту, наведемо приблизний зміст робіт, які необхідно виконати при технічній підготовці проекту.

Таблиця 8.1- Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проекту

Етап технічного аналізу

Зміст робіт, які виконуються на даному етапі

1

2

Визначення місцезнаходження проекту й об'єкта будівництва проекту

Аналіз різних варіантів місця реалізації об'єкта будівництва проекту з урахуванням критеріїв наявності й розташування:

• земельної ділянки;

• сировини;

• ринків збуту;

• комунальних послуг;

• транспортної й комунальної інфраструктури, робочої сили

Обґрунтування вибору масштабу проекту

Характеристика проекту з погляду ефективного обсягу виробництва підприємства:

• оцінка ємності внутрішніх і зовнішніх ринків збуту і їх очікуване зростання;

• розрахунки витрат на будівництво й експлуатацію альтернативних варіантів підприємства з різною виробничою потужністю;

• оцінка економії на масштабах при збільшенні обсягу випуску продукції;

• установлення можливих екологічних і соціальних обмежень і оцінка їх впливу на масштаб проекту;

• оцінка ризиків великомасштабних виробництв

Вибір технології виробництва й устаткування

Обґрунтування вибору технологічного процесу, виходячи з його адекватності:

• наявності й вартості застосовуваних сировинних ресурсів;

• якості кінцевого продукту;

• відпрацьовування застосовуваної технології;

• можливості розширення виробництва;

• вимог екологічних стандартів;

• рівня операційних витрат

Ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування

Характеристика вимог проекту до інфраструктури:

• наявність основних і допоміжних приміщень;

• відповідність ступеня розвитку комунікацій вимогам технології проекту;

• необхідний обсяг і якість комунальних послуг (електроенергія, водопостачання, каналізація);

• забезпечення транспортними комунікаціями;

• рівень розвиненості соціальної інфраструктури (житло, магазини, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури)

Розроблення проектної документації

Команда, що здійснює підготовку проекту, повинна:

• розробити або придбати необхідну робочу документацію для проектування, будівництва й запуску об'єкта в експлуатацію;

• оголосити й провести тендери, вибрати підрядників для виконання проекту.

Розроблення проектної документації включає техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва й підготовку робочої документації

Підготовка графіка здійснення проекту

Планування здійснення проекту відображає інжинірингові заходи, що виявляють сприяння реалізації проекту:

• придбання й підготовка земельної ділянки;

• спорудження об'єкта й необхідних інфраструктурних комунікацій;

• порядок оснащення устаткуванням;

• запуск в експлуатацію;

• організація контролю на всіх стадіях здійснення проекту

Підготовка, освоєння й забезпечення якості виробництва

Розроблення заходів, що забезпечують :

• підготовку робочої сили необхідної кваліфікації й кількості;

• наявність і рівень якості сировини, матеріалів, запасних частин;

• розроблення виробничих стандартів, що буде сприяти контролю над їхнім виконанням на всіх етапах реалізації проекту

Оцінка витрат на здійснення й експлуатацію проекту

Розрахунки капітальних і поточних витрат, запланованих для реалізації проекту, що включають витрати на:

• придбання земельної ділянки та її підготовку;

• будівництво будинків та споруд;

• придбання, поставку й обслуговування устаткування;

• купівлю ліцензій;

• підготовку виробництва;

• виплату відсотків за кредитами

Проектування матеріально-технічного постачання проекту

Організація постачання містить:

• планування й організацію процесу закупівлі;

• визначення видів, кількості товарів і послуг, які необхідно придбати;

• визначення постачальників, розміщення замовлень і укладання угод;

• здійснення контролю над поставками

Розрахунки витрат виробництва й збуту продукції проекту

Розрахунки витрат на виробництво продукції проекту і її збут включає:

• вартість сировини, матеріалів і комплектуючих;

• основну й додаткову заробітну плату;

• комунальні витрати;

• страхові внески;

• цехові й заводські накладні витрати;

• збутові витрати

Основними критеріями визначення раціонального розміщення підприємства є наявність сировинної й ресурсної баз, близькість центрів споживання і наявність основних елементів інфраструктури.

Промислове підприємство може бути розташоване біля джерела сировини, енергії, основних ринків збуту або виробничої інфраструктури, необхідної для успішної реалізації проекту.

При аналізі джерел сировини необхідно визначити:

скільки є потенційних постачальників сировини;

яка виробнича потужність кожного з них;

чи є сезонна зміна в постачанні сировини;

яка якість сировини, чи відповідає вона вимогам технології;

скільки інших виробників конкурують за сировину;

яка поточна ціна на сировину і як вона може змінитися в майбутньому;

які методи й вартість перевезення сировини;

які імпортні мита на сировину;

чи є будь-який ризик для навколишнього середовища, пов'язаний із перевезенням і зберіганням сировини;

які можуть бути політичні й економічні взаємини між країнами, постачальниками й споживачами сировини в майбутньому, що можна передбачити; чи вплине це на постачання.

 Під масштабом або (розміром) проекту розуміють ту виробничу потужність, яка дозволяє в заданих умовах виробляти певний обсяг продукції в певний час.

 При аналізі масштабів проведення особливу увагу аналітиків повинні привернути такі фактори: місткість ринку збуту продукції, екологічні бар'єри, здатність організації реалізовувати більші проекти, технологічні ризики, можливість зниження витрат на проведення завдяки ефекту масштабу.

Якщо виробнича потужність підприємства повинна базуватися на потенційному попиті на цю продукцію, то місткість ринку збуту є практично комерційною межею можливого рівня випуску продукції.

Вагомим фактором, що визначає розмір виробничих потужностей проекту, є можливість одержання економії на масштабах за рахунок зниження собівартості одиниці випуску продукції внаслідок зростання обсягів її випуску. В умовах, якщо проект націлений на задоволення платоспроможного попиту, зниження витрат на випуск продукції може забезпечити проекту вищий конкурентний статус. Але необхідно пам'ятати, що ефект масштабу – це явище, характерне для великих підприємств металургійної, автомобільної, машинобудівної й інших галузей промисловості.

Наступним фактором, що впливає на розмір проекту, є сума інвестицій, яку вимагає проект. При визначенні масштабу проекту необхідно враховувати також час, за який підприємство може досягти проектної потужності, коефіцієнт завантаження й умови нарощування виробництва.

Коефіцієнт завантаження підприємства – це міра відповідності дійсного розміру виробництва, досягнутого підприємством порівняно із проектною потужністю, що характеризує максимальний запроектований обсяг виробництва.

Період нарощування виробництва – час, за який досягається запланована проектна потужність підприємства.

Найпоширенішими помилками при проектуванні виробничої потужності є планування недостатнього періоду, необхідного для досягнення проектної потужності, і можливість збереження проектних обсягів виробництва впродовж усього строку експлуатації проекту. У проектних розрахунках необхідно враховувати, що коефіцієнт завантаження у звичайних умовах господарювання коливається від 90 до 95 %.

Вибір технології виробництва обумовлений метою проекту, а також місцевими умовами, в яких проект буде реалізований (наявність і вартість капіталу, сировинних ресурсів, робочої сили), а також фактичним і потенційним рівнем розвитку ринку.

Основними вимогами при виборі технологій є:

відсутність залежності використання конкретної технології від рівня розвитку країни, де виробляється ця технологія;

стандартизованість технології, що дозволяє ефективно застосовувати її в інших зовнішніх умовах;

можливість перепрофілювання технології на використання місцевих ресурсів, що дозволяють виключити залежність від імпорту.

При обґрунтуванні вибору технології необхідно враховувати, який спосіб одержання технології планується обрати:

постачання технології як інвестиції іноземного інвестора в загальний бізнес шляхом створення спільного підприємства;

купівля устаткування й передача технології. Цей метод можна використовувати при укладанні контрактів «під ключ» або «товар у руки», що передбачають не лише продаж устаткування, але й навчання персоналу, монтаж і запуск устаткування в експлуатацію з доведенням вироблюваної продукції до належного стандарту якості;

купівля ліцензійних прав, що дозволяє використовувати сучасні технологічні розробки світових лідерів;

для країн, що розвиваються, – передача сучасних технологій у межах технічної допомоги. Такий шлях характерний для проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, охороною здоров'я, переробкою сировини й ін.

Аналіз альтернативних технологій проводиться за такою схемою:

опис технологічного процесу, включаючи докладну характеристику будь-якого його елемента в необхідних експлуатаційних режимах;

аналіз порівняльних характеристик розглянутих технологій, їх переваг і недоліків та обґрунтування вибору альтернативи;

оцінка використання даної технології в проектних умовах;

наявність сировини і її доступність для використання в даному технологічному процесі;

можливість використання існуючого устаткування;

задані параметри якості кінцевої продукції;

певний масштаб проекту, його технологічна структура, ступінь автоматизації проектного виробництва;

існуючі екологічні вимоги до виробничого процесу;

наявність необхідної інфраструктури.

Усі фактори розглядаються з погляду можливості збільшення прибутковості проекту.

Після вибору технології необхідно визначити, яке саме устаткування буде використане для реалізації проекту. По суті, вибір устаткування обумовлений ще на етапі вибору технології проекту. Потреба в машинах і оснащенні базується на розрахованій виробничій потужності й вибраній технології.

Головними принципами визначення потреби в устаткуванні є: номінальна потужність устаткування; можливості даного устаткування (ступінь завантаження на різних технологічних етапах виробництва); ступінь завантаження устаткування (кількість машино-годин роботи кожної із груп устаткування); планова виробнича програма з проекту.

Вибір устаткування треба проводити, враховуючи існуючі обмеження: квоти на споживання сировинних матеріалів, складність імпортування окремих видів устаткування, державна політика підтримки вітчизняних виробників, що обмежує використання імпортної сировини або устаткування.

Перелік виробничих машин і устаткування, необхідний для реалізації проекту, включає як промислове (технологічне), так і електричне, контрольно-вимірювальне, транспортне устаткування, придатне для задоволення вимог кожного етапу проведення: від одержання сировини до відвантаження готової продукції. Для різних одиниць технологічного устаткування дається оцінка інвестиційних витрат.

Наявність розвинутої й різноманітної економічної й соціальної інфраструктур часом має вирішальне значення для реалізації проекту. Технологічна інфраструктура забезпечує проект виробничими, складськими й допоміжними соціально-побутовими приміщеннями. Дуже важливу роль відіграють водопостачання, каналізація, енергозабезпечення. Недостатня їхня кількість, незадовільна якість, обмеження у споживанні можуть стати серйозною перешкодою для реалізації проекту.

Для успішної реалізації проекту, особливо якщо це пов'язане з міжнародним співробітництвом, необхідно мати сучасні телекомунікаційні системи.

Прогнозування витрат є підсумком підготовки технічного аналізу проекту.загрузка...