загрузка...
 
11. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Повернутись до змісту

11. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Досить часто успіх проекту визначається умовами, в яких він реалізується, ступенем впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Завдання якісної характеристики впливу на проект його зовнішнього середовища, можливість успішної реалізації проекту в заданих умовах бере на себе інституційний аналіз.

Метою проведення інституційного аналізу проекту є визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціокультурних, правових і т.п.) і внутрішніх (рівня кваліфікації персоналу, притягнутого до проведення проекту, менеджменту організації, що здійснює проект, та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту.

Основні завдання інституційного аналізу:

аналіз політичної орієнтації й макроекономічної політики уряду;

ідентифікація цілей проекту й напрямків розвитку, визначених урядом як пріоритетних;

оцінка рівня менеджменту проекту й визначення параметрів його успішної реалізації;

характеристика кадрового потенціалу організації й оцінка його здатності успішно виконати поставлені завдання;

аналіз погодженості цілей проекту з інтересами його учасників;

діагностика організаційної структури й ступеня її відповідності досягненню результатів проекту.

Проведення інституційного аналізу вимагає використання особливого методологічного апарату й інструментарію. Так, поряд з методами й моделями кількісних оцінок (описові моделі, що визначають взаємозв'язки між декількома змінними; аналітичні моделі, що характеризують можливі динамічні відхилення; моделі прийняття рішень та ін.) інституціональний аналіз вимагає використання методів якісних оцінок і ситуаційного аналізу. Важливе значення для ухвалення проектного рішення при проведенні інституціонального аналізу проектів мають методи експертних оцінок.

Складність підготовки даного розділу аналітичної оцінки проекту пов'язана з необхідністю розгляду всієї сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів, що супроводжують проект, і прийняття рішень про можливість його успішного виконання з урахуванням політичних, макроекономічних, організаційних та адміністративних умов.

До зовнішнього середовища проекту належать політичні й економічні умови реалізації проекту. Зовнішні фактори практично не можуть бути змінені розробниками й менеджерами проекту; фактично вони є системою обмежень, які повинні враховуватися в процесі підготовки проектних рішень.

Ключовою ланкою, що визначає зовнішнє середовище проекту, є державна політика й урядове регулювання всіх його аспектів щодо інвестиційного клімату виробництва, споживання продукції проекту, імпорту, експорту розглядуваних товарів і сировини, стандартів, обмежень, мита, оподатковування й надання субсидій, існуючих форм стимулювання, кредитного й валютного регулювання.

Податкова політика являє собою один з основних способів заохочення інвесторів для стимулювання розвитку окремих регіонів і секторів економіки й промисловості. Крім фіскальної політики, яка значною мірою впливає на ефективність проекту й остаточне рішення при його відборі, на інвестиційний процес має активний вплив правове середовище, що визначає умови експортно-імпортних операцій зовнішньоторговельного режиму, валютного регулювання. Законодавча база, що забезпечує захист інтересів і прав інвесторів, правове поле у сфері трудового права можуть зробити проект економічно збитковим.

Державне регулювання інвестиційної діяльності передбачає:

наявність системи оподатковування з диференціацією податкових ставок і пільг;

надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субвенцій, бюджетних позичок на розвиток окремих територій, галузей, проведень;

проведення активної фінансової й кредитної політики, амортизаційної політики й політики ціноутворення;

установлення правил користування землею й іншими природними ресурсами;

контроль над дотриманням державних норм і стандартів;

визначення умов кредитування й інвестування, регулювання ставки рефінансування;

наявність правового регулювання взаємин усіх учасників інвестиційної діяльності з метою забезпечення дотримання їх інтересів при реалізації проектів.

Невід'ємним елементом оцінки зовнішнього середовища проекту є аналіз соціально-економічних умов у країні й регіоні реалізації проекту. Цей аналіз пов'язаний насамперед із законодавством про умови роботи, рівнем соціальної захищеності населення. Умови роботи персоналу, притягнутого до проекту, регламентуються законодавчими актами, угодами із профспілками. Вони повинні відповідати національним традиціям країни реалізації проекту. При аналізі проекту необхідно визначити й розглянути всі компоненти із забезпечення охорони здоров'я й соціального захисту персоналу, а також оцінити рівень додаткових витрат, необхідних для дотримання вимог законодавства про працю.

Сьогодні актуальними є також такі напрямки державної підтримки інвестицій, як сертифікація проектів і державні гарантії інвесторам. Сертифікація проектів спрямована на підтримку проектів, продукція яких не має аналогів у світі, і проектних рішень, які дають можливість збільшити експортний потенціал країни або створити імпортозамінюючі товари.

Іншим, не менш важливим розділом інституціонального аналізу є визначення й оцінка внутрішніх факторів, що впливають на проект.

Досягнення результатів проектів розвитку значною мірою залежать від якості менеджменту проекту, рівня кваліфікації й досвіду персоналу, притягнутого до проекту, а також управлінської структури організації – виконавця проекту.

Отже, аналіз інституціональних характеристик внутрішніх елементів проекту передбачає їхню діагностику, оцінку можливого впливу на успішність виконання проекту, а також розроблення рекомендацій з підвищення ефективності менеджменту проекту, якості організаційної структури і, якщо буде потреба, розроблення програми технічної допомоги при підготовці й реалізації проекту.

Аналізуючи виробничі можливості менеджменту проекту або організації, яка здійснює проект, необхідно сфокусувати увагу на таких моментах:

оцінка дієздатності управлінської команди;

характеристика кваліфікаційного рівня й наявність досвіду вирішення аналогічних завдань;

аналіз наявності механізмів мотивації й оцінка їх ефективності;

відповідність менеджменту проекту корпоративній культурі організації й цілям проекту.

Для матеріального стимулювання використовують різні системи оплати управлінської роботи, які погоджують зусилля команди проекту й результати виконаної роботи з розміром отриманого заробітку. Безумовно, у таких системах повинна існувати паралельно з постійною частиною оплати праці бонусна частина, яка може бути представлена відсотком від прибутку або можливістю стати акціонером компанії. Використання фінансових стимулів і нефінансових мотиваторів повинне бути спрямоване на досягнення встановлених завдань проекту, результатів, яких необхідно домогтися в певний строк, при виділених матеріальних і фінансових ресурсах.

Поряд з оцінкою рівня управлінського потенціалу притягнутих керівників аналітики здійснюють детальну діагностику трудових ресурсів, оскільки кадровий потенціал повинен відповідати рівню встановлених завдань проекту, якості використовуваних технологій, організаційним вимогам проекту.

Завершальним етапом оцінки внутрішніх факторів інституційного аналізу є діагностика організаційної структури. Цей розділ проекту – найбільш складний, оскільки сучасна практика управлінської діагностики передбачає не лише розгляд організаційної структури, але й розроблення рекомендацій з її вдосконалення для можливості реалізації цілей проекту.

Аналіз формальної структури передбачає:

характеристику типу організаційної структури й оцінку її відповідності вимогам реалізації проекту;

ідентифікацію порядку розподілу повноважень, прав і обов'язків;

оцінку нормативного забезпечення процесу управління;

опис формальних каналів комунікації й оцінку раціональності інформаційних потоків;

визначення ефективності організаційної структури з погляду досягнення встановлених завдань.

Аналіз процесу прийняття рішень дозволяє простежити порушення в комунікаційних потоках, здійснити делегування повноважень на середні й низькі ланки управління, що дозволить забезпечити більш повне використання їх професійних знань, досвіду, підвищити рівень мотивації персоналу.загрузка...