...
.

.

. 1 ̒ . :

1-fascia pectoralis (lamina superficialis); 2-sulcus deltoideopectoralis; 3-fascia deltoidea; 4-fascia brachii; 5-fascia propria abdominis (lamina superficialis); 6-anulus umbilicalis; 7-spina iliaca anterior superior; 8-funiculus spermaticus; 9-lig.inguinale; 10-linea alba (abdominis); 11-aponeurosis m.obliqui externi abdominis; 12-m.obliquus externus abdominis; 13-m.ser-ratus anterior; 14-m.latissimus dorsi; 15-m.biceps brachii; 16-m.pectoralis major; 17-m.deltoideus; 18-clavicula; 19-m.sternocleido-mastoideus; 20-platysma

. 2 -- ̒ . :

1-lamina profunda fasciae pectoralis; 2-m.deltoideus ( ); 3-m.pectoralis major ( ); 4-m.serratus anterior; 5-mm.intercostales interni; 6-m.rectus abdominis; 7-intersections tendineae; 8-m.transversus abdominis; 9-m.obliquus internus abdominis; 10-m.pyramidalis; 11-lig.inguinale; 12-aponeurosis m.obliqui interni abdominis; 13-m.obliquus internus abdominis; 14-linea alba (abdominis); 15-m.biceps brachii; 16-m.pectoralis minor; 17-m.pectoralis major

.3 . . :

1-vesica (biliaris) fellea; 2-lobus hepatis dexter; 3-ligamentum hepatoduodenal; 4-ligamentum teres hepatis; 5-lobus caudatus; 6-recessus subphrenicus; 7-lobus hepatis sinister; 8-pancreas; 9-pars cardiaca; 10-mesocolon transver-sum; 11-recessus linealis (splenicus) bursae omentalis; 12-ligamentum gas-trolienale (gastrosplenicum); 13-lien; 14-ligamentum phrenicocolicum; 15-colon transversum; 16-jejunum; 17-ren sinister; 18-mesenterium; 19-sulcus paracolicus sinister; 20-aorta; 21-vena cava inferior; 22-colon descedens; 23-promontorium; 24-mesocolon sigmoideum; 25-colon sigmoideum; 26-vesi-ca urinaria; 27-plica umbiiicalis sinistra lateralis; 28-plica umbilicalis medi-ana; 29-plica umbilicalis dextra lateralis; 30-rectum; 31-vena iliaca externa; 32-arteria iliaca externa; 33-appendix vermiformis; 34-caecum; 35-mesoap-pendix; 36-ileum; 37-recessus ileocaecalis superior; 38-sulcus paracolicus dexter; 39-sinus mesentericus dexter; 40-colon ascendens; 41-ren dexter; 42-pars descendens duodeni; 43-caput pancreatis; 44-flexura coli dextra (hepatica); 45-pylorus

. 4 . ():

1-ligamentum coronarium; 2-recessus superior omentalis; 3-ligamentum hepatogastricum; 4-for.omentale; 5-pancreas; 6-duodenum; 7-radix mesenteric 8-intestmum tenue; 9-colon sigmoideum; 10-uterus; 11-cavitas uteri; 12-excavito rectouterina; 13-rectum; 14-anus; 15-vagina; 16-ostium vaginae; 17-labium minus pudendi; 18-labium majus pubendi; 19-clitoris; 20-urethra; 21-symphusis pubica; 22-vesica urinaria; 23-exavatio vesicouterina; 24-omentum majus; 25-colon transversum; 26-recessus inferior omentalis; 27-mesocolon transvesum; 28-bursa omentalis; 29-bursa pregastrica; 30-ventriculus (gaster); 31-bursa hepatica; 32-hepar; 33-processus xiphoideus sterni; 34-diaphragma

. 5 . . :

1-aorta; 2-.iliaca communis sinistra; 3-v.iliaca communis sinistra; 4-colon sigmoideum; 5-rectum; 6-excavatio rectouterina; 7-plica rectouterina; 8-a.iliaca externa sinistra; 9-v.iliaca externa sinistra; 10-lig.teres uteri; 11-excavatio vesicouterina; 12-plica umbilicalis medialis; 13-apex vesicae; 14-plica umbilicalis mediana; 15-m.pyramidalis; 16-m.rectus abdominis; 17-vesica urinaria; 18-fundus uteri; 19-tuba uterina dextra; 20-ovarium; 21-fimbriae tubae; 22-lig.suspensorium ovarii; 23-ureter; 24-a.et v.ovaricae dextrae; 25-a.iliaca communis; 26-v.cava inferior

. 6 Arteria mesenterica superior. :

1-.mesenterica superior; 2-m.mesenterica superior; 3-aa.jejunales; 4-a.marginalis coli; 5-ansae intestinales; 6-appendix vermiformis; 7-caecum; 8-colon ascendens; 9-.ileocolica; 10-a.colica dextra; 11-a.colica media; 12-colon transversum; 13-omentum majus

. 7 Arteria mesenterica inferior. :

1-colon transversum; 2-anastomosus arteriosum (arcus Riolani); 3-v.mesenterica inferior; 4-.mesenterica inferior; 5-pars abdominalis aortae; 6-.colica sinistra; 7-.sigmoidea; 8-.rectalis superior; 9-v.iliaca communis; 10-colon sigmoideum; 11-a.iliaca communis dextra; 12-v.cava inferior; 13-ansae intestinales; 14-mesentericum; 15-a.colica media

. 8 . :

1-v.cava inferior; 2-esophagus; 3-v.phrenica inferior sinistra; 4-glandula suprarenalis sinistra; 5-truncus coeliacus; 6-v.suprarenalis sinistra; 7-a.mescnterica superior; 8-v.renalis sinistra; 9-ren sinister; 10-ureter; 11-v.testicularis sinistra; 12-pars abdominalis aortae; 13-.iliaca communis sinistra; 14-v.iliaca communis sinistra; 15-v.iliaca externa sinistra; 16-v.iliaca interna sinistra; 17-rectum; 18-v.sacralis mediana; 19-v.iliaca communis dextra; 20-a.iliaca communis dextra; 21-a.mesenterica inferior; 22-a.testicularis dextra; 23-v.testicularis dextra; 24-v.renalis dextra; 25-glandula suprarenalis dextra; 26-vv.phrenicae inferiorcs; 27-vv.hepaticae

.9 Vena portae hepatis ():

1 -r.sinister v.portae; 2-v.portae hepatis; 3-v.gastrica sinistra; 4-v.gastrica dextra; 5-v.splenica; 6-v.gastroepiploica sinisra; 7-v.mesenterica inferior; 8-v.colica sinistra; 9-v.sigmoidea; 10-v.rectalis superior; 11-v.iliaca externa; 12-v.illiaca interna; 13-v.rectalis media; 14-vv.jejunales et vv.ileales; 15-v.cava inferior; 16-v.colica dextra; 17-v.mesenterica superior; 18-v.colica media; 19-v.gastroepiploica dextra; 20-r.dexter v.portae hepatis; 21-vasa capillares hepatis; 22-vv.hepaticae

. 10 Plexus aorticus abdominalis. :

1-plexus coeliacus; 2-plexus mesentericus superior; 3-ptexus aorticus abdominalis; 4-plexus mesentericus inferior; 5-plexus hypogastricus superior; 6-rec-tum; 7-plexus vesicalis; 8-plexus hypogastricus inferior dexter; 9-plexus sacralis; 10-a.iliaca communis dextra; 11-plexus lumbalis;12-truncussympa-thicus; 13-gangloin aorticorenale; 14-plexus suprarenalis; 15-n.splanchnicus major...