загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

За сучасних умов господарювання для підприємств Украї­ни стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває удосконалення управлін­ня підприємствами на основі використання принципів менедж­менту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності підприємств, що здійснюється за допомогою марке­тингового менеджменту. З цих позицій дисципліна „Маркетинговий менеджмент”, метою якої є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку.

Основними завданнями викладання дисципліни є:

вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

опанування маркетингового планування, організаційної структури маркетингових підрозділів, контролю і аналізу маркетингової діяльності;

набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства;

вирішення конкретних маркетингових завдань.

Предметом дисципліни є: система управлінських відносин у маркетингових підрозділах та їх зв’язки з іншими підрозділами підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

- методологічні та теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю підприємства;

УМІТИ:

визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

вільно володіти методами та інструментарієм управління маркетинговою діяльністю підприємства;

формувати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів;

проводити вибір цільового ринку і виконувати його обґрунтування.

Методичною основою вивчення дисципліни „Маркетинговий менеджмент” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних вчених і фахівців-практиків з маркетингу та менеджменту.загрузка...