загрузка...
 
1.1 Еволюція маркетингового менеджменту
Повернутись до змісту

1.1 Еволюція маркетингового менеджменту

Еволюцію маркетингового менеджменту можна виділити в рамках історичного розвитку та практичного застосування [15] (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Етапи розвитку маркетингового менеджменту

Етап

Назва етапу

Період

Характеристика етапу

1

2

3

4

Історичний розвиток маркетингового менеджменту

1

Донауковий

(4–3 тис. до н.е. – перша половина XIX ст.)

За розкладанням первіснообщинної формації відбувається процес становлення ранніх класових су­спільств, зародження державності й товарного виробництва. На процвітання стародавніх цивілізацій (Вавилон, Стародавня Гре­ція, Китай, Єгипет, Індія) вплинули розвиток малого бізнесу, зов­нішня торгівля з сусідніми державами. З початком матеріального виробництва набули поширення окремі прототипи маркетинго­вих інструментів, які називають зараз упаковкою, рекламою, стимулюванням продажу. Наприклад, красиві й зручні глиняні глечики та посудини для вина передували сучасній упаковці і ви­конували ті самі практичні й символічні функції. Цікавим є той факт, що багато глечиків піддавалися маркуванню, яке надавало інформацію про «вік» вина, сорт винограду тощо. Тобто викорис­товувалися окремі прийоми впливу на споживача, прото­типи маркетингових інструментів

2

Початок формування і розвитку концепцій маркетингу

Друга по­ловина XIX ст. — перша половина XX ст.

 Імпульс цього розвитку — промислова революція в США, за якої відбувається трансформація підприємницької інтуїції, досвіду й здорового глузду у філософію бізнесу, в навчальну дисципліну, в концепцію управління. Одночасно в офіційно ділову лексику вво­диться термін «маркетинг», який вважали підпорядкованим за­вданням виробництва, тобто до уваги бралися перш за все вимоги масового виробництва, а не потреби і запити споживачів

3

Форму­вання і розвиток концепцій маркетин-

гового менедж-менту

У США та Західній Європі з 50-х pp. XX ст. і дотепер

В Україні концеп­ції маркетингового менеджменту використовують лише флагмани національної економіки і зарубіжні компанії (McDonald's, Procter @Gamble, Sony), які будують свій бізнес на основі передового досвіду й останніх досягнень у галузі науки управління організа­цією.

У 50—70-ті роки XX століття фахівці західних компаній ви­значили провідну роль маркетингу в діяльності організацій. Зміна ролі маркетингу в організації вплинула і на уявлення про сам мар­кетинг. У 1975 році Пітер Друкер висловив думку: «Маркетинг виконує найважливішу роль в управ­лінні і не може розглядатися тільки як відособлена його функція. Маркетинг є бізнес у цілому, що розглядається з погляду кінце­вого результату, тобто з позиції споживача. Успіх визна­чається не виробником, а споживачем»

 

Розвиток маркетингового менеджменту з точки зору практичного застосування

 

1

«Цикли життя»

50-ті роки XX ст.

Багато фірм почали розробляти й аналізувати криві життєвого циклу товару, займатися сегментацією ринку. Одночасно увійшло до вжитку  поняття «імідж фірми»

 

2

«Ера зростання»

60-ті роки XX ст.

Багато фірм почали розробляти комплекс маркетингу, а також застосовувати концепцію маркетингу. До лексикону міцно ввійшло поняття «стиль життя»

 

3

«Ера витрат»

70-ті роки XX ст.

Мар­кетинг став застосовуватися у сфері послуг. Виникли поняття со­ціального і стратегічного маркетингу

 

4

«Ера диферен-ціації»

80-ті роки XX ст.

Почали застосовувати такі поняття, як прямий маркетинг, локаль­ний маркетинг, глобальний маркетинг; почали вживати такі «вій­ськові» терміни, як захоплення клієнта, розвідка ринку, тактика, стратегія. Фахівці маркетингу почали говорити про «жорст­кий» маркетинг японських і «м'який» маркетинг західнонімець­ких фірм

 

5

«Ера персоніфі-кації»

90-ті роки XX ст..

Цей період характеризувався передусім двома такими по­няттями, як «маркетингові мережі» та «маркетинг на замов­лення»

 загрузка...