загрузка...
 
2.5 Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу
Повернутись до змісту

2.5 Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу

Організаційну структуру маркетингу на під­приємстві розуміють як системну конструкцію різноманітних ланок (підрозділів, відділів, бюро і служб), між якими формуються і підтримуються зв'язки, що забезпе­чують злагодженість, погодженість і високу продуктивність спільної маркетинго­вої діяльності.

Примітка. Відповідно до даних опитування тільки 30 із 127 підприємств мають маркетингові служби або спеціалістів, що займаються винятково маркетингом, при цьому 15% спеціалістів, що займаються маркетингом на своїх фірмах, закінчили курси маркетингу і 14% мають вищу освіту зі спеціальності «маркетинг» [1].

Виходячи з нормативних актів, які регламентують підпри­ємницьку діяльність в Україні, цілі служби маркетингу на підпри­ємстві можна визначити як:

забезпечення зростання продажу на внутрішньому та зовніш­ньому ринках;

задоволення потреб носіїв платоспроможного попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках;

зниження витрат виробництва за рахунок оп­тимального використання можливостей підприємства та його ре­зервів розвитку;

одержання планового прибутку за рахунок більш повного ви­користання потенціалу підприємства.

Маркетингові організаційні структури підприємства виконують специфічні функції:

дослідження ринку і ринкових ситуацій;

визначення асортименту продукції;

управління процесами товарного руху;

прогнозування і стимулювання продажу готової продукції;

ціноутворення і розроблення системи знижок;

комунікацію і зростання іміджу фірми;

сервіс;

організацію фірмової торгівлі;

маркетинговий контроль і аналіз;

матеріально-технічне забезпечення;

розроблення бюджету маркетингу;

розроблення та просування нових товарів;

формування попиту та ін.

Завданнями маркетингової служби, виходячи з маркетингових функцій та цілей, є:

збір та обробка інформації про зовнішнє та внутрішнє середо­вище підприємства;

проведення прогнозуючих досліджень;

розроблення довгострокових, середньострокових та поточних маркетингових планів відповідно до виробничо-збутової діяльності підприємства;

організація робіт зі створення нових і мо­дернізації існуючих товарів для найбільш повного задоволен­ня потреб споживачів;

активний вплив на змінні чинники, які визначають розвиток зовнішнього середовища в інтересах підприємства;

оптимальна організація системи товарного руху.

Менеджери і спеціалісти в галузі маркетингу можуть бути представлені п'ятьма різними рівнями:

1 Вищий стратегічний рівень маркетингового управління: заст. генерального директора з маркетингу (віце-президент, комерційний директор); маркетинг-директор (керівник служби, відділу, департаменту маркетингу); на малих підприємствах це менеджер з маркетингу.

2 Середній рівень представляють менеджер продукту, який коор­динує всі види маркетингової діяльності щодо окремого товару: менеджер з ринку, регіону, області; менеджер з продажу, збуту, каналів розподілу; менеджер з роботи зі споживачами, клієнтами; менеджер з реклами; менеджер з підтримання зв'язків з громадськістю.

3 Оперативно-виконавчий (тактичний) рівень: торговий агент, представник, промоутер; агент з реклами; асистент менеджера з маркетингу; продавці.

4 Технічний рівень: менеджер (інструктор, спеціаліст) з навчання персоналу (стандартизованим прийомам маркетингової діяльності з урахуванням особливостей ринку і підприємства); контролер маркетингу.

5 Допоміжний рівень: менеджер з маркетингових досліджень; економіст-аналітик; маркетолог (забезпечує внутрішній аудит маркетингу); інтерв'юер; спеціаліст з комп'ютерної обробки маркетингової інформації [16].загрузка...