загрузка...
 
2.9 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових структур на підприємстві
Повернутись до змісту

2.9 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових структур на підприємстві

Принципи організації маркетингових служб визначаються маркетингови­ми особливостями менеджменту, спрямуванням організаційних структур на забезпечення ефективної маркетингової діяльності. До принципів організації маркетингових структур відно­сять:

цілеспрямованість щодо вирішення проблем ринку відповідно до місії, цілей і стратегії підприємства;

простоту і чіткість організаційної побудови, яка забезпечує розподілення операцій, недопущення дублювання функцій, єдність керівництва;

пропорційність, що забезпечує рівні можливості продуктив­ності праці структурних підрозділів підприємства;

паралельність, що забезпечує певне перекриття виконання окре­мих функцій в часі;

чітке формування завдань маркетингової діяльності для кож­ного підрозділу і виконавця;

гнучкість, яка забезпечує своєчасне реагування маркетингової оргструктури на зміну у середовищі завдяки надійному зворотному зв'язку;

скоординованість дій для отримання спільними зусиллями в одному напряму функціональних підрозділів;

достатню фінансову підтримку як у забезпеченні маркетинго­вих дій, так і в мотивації працівників маркетингових служб;

економність щодо функціонування марке­тингової оргструктури;

кваліфікацію персоналу;

творчий підхід, що орієнтує на інноваційну діяльність;

-           активну маркетингову політику в пошуку організаційних

підходів під час вирішення маркетингових завдань.

Примітка. Наприкінці минулого сторіччя орієнтація на зниження непрямих витрат, пов'язаних з утриманням середньої ланки управління була переглянута. Це було пов'язано з тим, що працівники служб збуту, як виявилося, досить ефективно могли займатися регіональною мар­кетинговою діяльністю, пов'язаною з маркетинговими дослідження­ми, з рекламною діяльністю та просуванням. Унаслідок чого багато підприємств стало переглядати свої організаційні структури [16].

Алгоритм створення маркетингового підрозділу на підприємс­тві складається з [4]:

розроблення системи цілей і завдань компанії у галузі маркетингу, реалізація яких необхідна на сьогоднішній час і в перспективі;

розроблення системи критеріїв і обмежень зі створення  служби маркетингу;

розроблення ряду варіантів моделі організаційної структури служби маркетингу на підприємстві;

оцінки варіантів, вибору та обґрунтування організаційної маркетингової структури;

деталізації вибраної моделі організаційної структури маркетингу;

реорганізації організаційної структури й інших підсистем управління підприємством;

розроблення інформаційного, ресурсного забезпечення, системи планування, реалізації і контролю;

обґрунтування кадрового складу і штатного розкладу;

затвердження документів, що регламентують діяльність служби маркетингу;

контролю за процесом адаптації системи управління маркетингом і підприємством у цілому (впроваджувальний контроль).

Менеджмент у галузі маркетингу товарів і послуг багатий на розроблення заходів з підвищення ефективності функціонування відповід­них структур. Тому доречно буде навести деякі загальні вимоги щодо створення маркетингових управлінських структур:

Маркетингова організаційна структура повинна бути до­статньо простою, легко керованою і доступною для розуміння функцій її складових та підрозділів усьому персоналу.

Функції маркетингових підрозділів підприємства повинні бути чітко розмежовані й скоординовані.

Під час побудови окремих служб, підрозділів організаційної структури добре зарекомендував себе модульний підхід, який пе­редбачає формування груп фахівців (експертних груп, груп під­тримки, адресного продажу, мозкових атак і т. п.) без жорст­кого, вузько функціонального та довгострокового розподілу повноважень усередині них.

Організаційна конструкція повинна містити по вертикалі

мінімальну, з точки зору раціональності й оптимальності, кіль­кість рівнів управління, а по горизонталі – контролювати ситуа­цію в усіх підрозділах підприємства.

Необхідно встановити і підтримувати тісну співпрацю -

як між маркетинговими службами, так і між ними та іншими підрозділами підприємства.

Потрібно створити атмосферу колективності виконуваної роботи між маркетинговими й іншими підрозділами підприємства. Водночас необхідно заохочувати позитивні ініці­ативи структурних утворень, а також стимулювати та заохо­чувати ентузіазм, індивідуальність і заповзятливість окремих працівників. Необхідний достатньо високий статус керівника служби маркетингу, що дозволяє службі активно впливати на всю діяльність підприємства (як на внутрішні, так і на процеси, пов’язані з зовнішнім середовищем).

Недопустиме порушення визначеної послідовності у загальному порядку ухвалення рішень з усього кола питань управління маркетингом. Усі рішення повинні ухвалюватися після аналізу відповідної інформації, наданої компетентною службою.

Організаційна структура управління маркетингом  залежить від обраної підприємством маркетингової стратегії й тактики і повинна змінюватися разом з їх зміною.загрузка...