загрузка...
 
3.4 Сутність і зміст стратегій маркетингу
Повернутись до змісту

3.4 Сутність і зміст стратегій маркетингу

Стратегія маркетингу – це принципові середньо- та довгостро­кові рішення з відповідними способами та засобами, які намічають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу: продукт, ціну, місце та просування. Вони є глобальними напрямками діяльності, які потре­бують конкретизації через планування заходів маркетингу.

Складові маркетингової стратегії – це конкретні стратегії діяльності на цільових ринках, комплекс маркетингу, що ви­користовується підприємством, та витрати на маркетинг. У стратегіях, що розробляються для кожного ринкового сегмен­та, повинні бути розглянуті нові продукти, ціни, реклама, про­сування продуктів, доведення продукту до споживачів, має бути показано, як стратегія реагує на небезпеку і можливості рин­ку, враховує ключові проблеми.

Дані аналізують і вибирають стратегії досягнення цілей, які у підрозділах підприємства переводять у плани окремих видів діяльності, зокрема маркетингу. Ці плани погоджуються, і на їх основі розробляється єдиний стратегічний план.

Стратегії маркетингової діяльності деталізують стратегії розвитку підприємства у цілому.

Стратегії маркетингу можуть бути:

у галузі продукту: розроблення нових продуктів; розширення номенклатури наявних продуктів; вилучення з виробництва застарілих продуктів; постійне онов­лення асортименту продукції, що випускається; дотримання багатомарочної політики та ін.;

у галузі ціноутворення: встановлення ціни на продукт відповідно до позиції продукту на ринку; проведення різної цінової політики на різних ринках; вироблення цінової політи­ки з урахуванням цінової політики конкурентів; проведення різної цінової політики на різних ринках та ін.;

у галузі розподілу та збуту товарів: вибір оптимальних каналів доведення товарів до споживача; підвищення рівня післяпродажного обслуговування; розроблення заходів щодо зни­ження витрат на доставку продукту; продаж оптом або невеликими партіями та ін.;

у галузі просування продукту: зв'язок зі споживачами за допомогою співробітників відділу продажу, через рекламу, виставки; методи та засоби організації дій співробітників відділу збуту на нових ринках.

Цілком очевидно, що стратегії для окремих елементів компле­ксу маркетингу розробляються взаємопов'язано.

Стратегія маркетингу визначає, як необхідно використову­вати комплекс маркетингу, щоб привернути увагу та задоволь­нити цільові ринки і досягти цілей підприємства.

Крім того, можна виділити такі конкретні стратегії маркетингової діяльності:

неадаптивну, тобто ту, яка не залежить ні від часу, ні від політики конкурентів, коли, наприклад, ціна товару, витрати на рекламу і просування товарів є незмінними величинами;

яка залежить від часу;

адаптивну до поведінки конкурентів;

яка реагує на обсяг продажу;

яка реагує на обсяг прибутку [14].загрузка...