загрузка...
 
3.7 Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування
Повернутись до змісту

3.7 Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування

Маркетингове планування – це поетапний процес досягнення маркетингових цілей, за допомогою якого підприємство простежує і контролює багато факторів, що впливають на отримання прибутку, завдяки систематичному ви­користанню маркетингових ресурсів.

Примітка. Планування бізнесу тісно пов'язане з розумінням важливості зовнішніх змін.  Щоб зрозуміти сучасне планування бізнесової діяльності, то потрібно звернутися до 1950 року, коли планування в країнах з ринковою економікою було чисто фінансовим і базува­лося на річному бюджетному циклі. Головним вважалось ефектив­не управління витратами.

У 1960-ті роки більше уваги менеджмент приділяє зовнішнім факторам, а також прогнозуванню сприятливих можливостей у майбутньому. Це епоха перспективного планування на п'ятиріч­ні періоди з певним коригуванням щорічно.

Енергетична криза 70-х рр. ХХ ст. відкрила еру ризику і непередбаченості. Народжується стратегічне планування, яке, враховуючи ринкову ситуацію, дозволяло підприємствам прогнозувати зміни й адекватно реагувати. Причому нові підходи не виключали вико­ристання інших методів планування, а доповнювали їх. Таким чи­ном, бюджетні і перспективні плани інтегрувалися в нові методи стратегічного планування. Це відбувалося таким чином, що пер­спективні плани коригувалися в першій половині року, а потім вже на їх основі розроблялися перспективні плани і бюджети ок­ремих спрямувань і ринків [16].

Маркетингове планування повинно відповідати на ряд запитань:

на якому сегменті ринку потрібно сконцентрувати свої зусилля;

яка допустима частка ринку у кожному регіоні;

як розподілити кошти між функціями маркетингу;

якими повинні бути товарна, цінова, комунікаційна та розподільча політики.

Планування в маркетингу виконує такі основні функції [15]:

визначає цілі, основні принципи і критерії оцінки самого процесу планування (наприклад, диференціація товарів залежно від вибраних сегментів ринку, комплексне планування ринкової стратегії, визначення обсягів і термінів фінансування залежно від маркетингових цілей);

задає структуру й резерви планів, їх взаємозв'язок (на­приклад, пов'язує плани реалізації товарів за окремими сегмен­тами ринку, запроваджує в життя комплексну ринкову страте­гію, збутову і виробничу діяльність регіональних відділень та фі­ліалів);

встановлює початкові дані для планування (стан і перспек­тиви розвитку ринку, існуючі й майбутні потреби кінцевих корис­тувачів продукції підприємства, прогноз змін товарної структури ринків тощо);

визначає загальну організацію процесу і межі плануван­ня (рівні компетенції й відповідальності керівників, права та обов'язки організаційно-структурних підрозділів підприємства тощо);

містить алгоритм реалізації стратегії фірми та досягнення цілей;

забезпечує можливість управлінського контролю і моніторингу процесу реалізації стратегії та ін.

Процес маркетингового планування повинен ґрунтуватися на таких принципах [2]:

розробленням планів повинен займатися перш за все той, хто потім ці плани впроваджуватиме в життя;

відповідність рівня компетенції в плануванні рівню компетенції щодо розпорядження ресурсами підприємства;

повнота і комплексність, що забезпечують обґрунтованість ухвалення управлінських рішень відповідно до їх пріоритетності;

конкретність, що відповідає певним числовим параметрам маркетингових заходів:

чітка відповідність існуючому навколишньому середовищу необхідних ресурсів для використання альтернативних варіантів;

неперервність і послідовність намічених дій протягом трива­лого часу;

економічність, що зорієнтована на окупність планових витрат;

якість виконання запланованих заходів, які б зменшували пе­решкоди в діяльності підприємства, забезпечували б безпеку уп­равління, оптимізували б роботу в досягненні цілей, у визначенні місця маркетингового планування на підприємстві;

забезпечення гнучкості й адаптивності плану­вання відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середо­вищах підприємства (використання гнучкого безперервного плану­вання).

Зв'язок між системою маркетингу та підфункцією планування активний і двосторонній. З одного боку, маркетингові цілі здійс­нюють вирішальний вплив на формування системи планування, з іншого – реалізація всіх маркетингових заходів взаємозв'язана в рамках плану (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 – Процес маркетингового планування [15]

У загальному вигляді процес маркетингового планування проходить декілька основних етапів:

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища.

Визначення цілей і завдань маркетингової діяльності.

Пошук альтернативних рішень і прогнозування.

Оцінка альтернативних рішень.

Ухвалення рішень.

Супроводження та моніторинг (контролінг) плану.

Основні проблеми планування пов’язані з визначенням цілей, формуванням структури планів, характеру їх зв’язку, оцінкою вихідних даних, необхідних для планування, і визначенням загальної організації процесу і меж планування. Поняття 10 “S” успішного маркетингового планування описує весь комплекс проблем і визначає варіанти їх вирішення (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – 10 “S” успішного маркетингового планування [4]

Елемент “S”

Бар’єри планування

Коментар

1

2

3

Стратегія раніше тактики (Strategy before tactics)

Невідповідність між маркетинговою стратегією і тактикою

Стратегія повинна розроблятися до тактики і перевірятися в процесі

Розміщення маркетингу всередині операцій (Situate marketing within operations)

Ізоляція маркетингу від інших операцій і процесів

Пошук місця маркетингу в загальній системі планування і системі ухвалення рішень

Розподіл цінностей навколо маркетингу (Shared values about marketing)

Невідповідність між маркетингом і орієнтацією підприємства

Необхідна маркетингова орієнтація всіх процесів бізнесу

Cтруктуризація навколо ринків

(Structured around markets)

Організаційні бар’єри

Організаційна структура повинна бути орієнтована на реальні об’єкти управління

Ретельне сканування середовища

(Scan the environmental thoroughly)

Недостатнє усвідомлення маркетингового середовища

Необхідний ретельний моніторинг і аудит середовища бізнесу

Систематизація інформації

(Summarize information)

Невідповідність між процесом і результатом планування (інформаційний аспект)

Грамотне використання інструментів збирання та аналізу інформації

Навички та знання

(Skills and knowledge)

Нестача навичок і знань технології планування

Володіння знаннями і навичками у галузі розроблення планів

Систематизація процесу

(Systematize the process)

Нестача систематичного підходу в плануванні

Вимога формалізації процесу планування

Послідовність цілей

(Sequence objective)

Проблема встановлення пріоритетності цілей

Встановлення і дотримання пріоритетності цілей і завдань компанії

Стиль і структура

(Style and Structure)

Ворожість корпоративної культури

Відповідність цілям корпоративної культуризагрузка...