загрузка...
 
5.4 Склад і структура доходів бюджету
Повернутись до змісту

5.4 Склад і структура доходів бюджету

Доходи бюджету – всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Доходи бюджету можуть формуватися на основі чотирьох методів централізації коштів:

• пряме вилучення доходів з державного сектора;

• одержання доходів від державних угідь, майна й послуг;

• перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків;

• залучення позик.

У державному секторі функціонування держави характеризує її підприємницьку діяльність. Як і будь-який підприємець, держава має право на одержання підприємницького доходу — прибутку. Весь створений в державному секторі прибуток за правом власності належить державі. Однак певні права на цей прибуток належать і колективам підприємств. Тому практично ніколи весь прибуток державного сектора не вилучається в бюджет. При цьому у взаємовідносинах державних підприємств із бюджетом може застосовуватися як пряме вилучення доходів (шляхом платежів із прибутку), так і оподаткування прибутку на загальних підставах. В умовах ринкової економіки, якщо переважає приватний сектор, застосовується податковий метод. В умовах адміністративної економіки домінує пряме вилучення доходів.

Надходження від державного сектора найчастіше незначні. Це пояснюється двома причинами:

а) держава, як правило, працює у непривабливих для приватного бізнесу сферах діяльності;

б) у більшості випадків діяльність державних підприємств має неприбутковий характер, вона спрямована на виробництво певних товарів або послуг, а не на одержання прибутку.

Доходи від державних угідь, майна й послуг формуються на основі прав власності держави. Всі угіддя, надра, корисні копалини належать державі. Тому доходи від їх використання спрямовуються в бюджет держави. Формою таких доходів є платежі за ресурси: лісовий дохід, плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів, плата за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин. Надходження від державних прав власності навіть в Україні мінімальні – 2%.

Податковий метод формування доходів бюджету характеризує перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб. На відміну від прямого вилучення доходів у державному секторі може здійснюватися тільки на підставі законів.

Позичковий метод означає формування доходів бюджету на поворотній основі.

При нормальних умовах основу доходів бюджету становлять податки (95–98%) і позики (2–5%).

Крім реальних доходів, які формуються на основі зазначених методів, у теорії держава може використовувати емісійний доход. Однак під час емісії внаслідок інфляції збільшується тільки номінальна кількість грошей, а реальна вартість фінансових ресурсів не змінюється. У Бюджетному кодексі зазначено, що сьогодні забороняється використовувати емісійний доход як джерело доходів бюджету України.

Джерелами формування доходів бюджету можуть бути:

• створений ВВП;

• національне багатство (відображає накопичені матеріальні цінності й розвідані природні ресурси). Використовується тоді, коли не вистачає ВВП або є певний надлишок природних ресурсів.

Найнадійніше джерело – створений ВВП.

Джерела формування доходів бюджету також поділяються на внутрішні й зовнішні. Зовнішні характеризують міжнародний перерозподіл фінансових ресурсів і можуть формуватися на основі таких методів:

1) прямий перерозподіл (наприклад, репарація);

2) міжнародний кредит;

3) оподатковування експортно-імпортної діяльності;

4) валютне регулювання – відхилення встановленого курсу валют від реального їх співвідношення;

5) ціновий механізм – у світі склався певний масштаб цін, що приводить до міжнародного перерозподілу ресурсів.

Відповідно до існуючої в Україні бюджетної класифікації доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Податкові надходження – передбачені податковими законами України загальнодержавні й місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподаткові надходження:

1) доходи від власності й підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори й платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності ;

3) інші неподаткові надходження;

4) власні надходження бюджетних установ.

Доходи від операцій з капіталом містять надходження від продажу основного капіталу (спорудження, устаткування, літаки, безгосподарське майно, дорогоцінні метали й камені й т.д.); надходження від продажу державних запасів товарів (стратегічні матеріали, зерно, надзвичайні й стратегічні запаси); кошти від продажу землі й нематеріальних активів, податки на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти – це кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі. Офіційні трансферти відповідно до бюджетної класифікації можуть бути від органів державного управління (у т. ч. з інших бюджетів) та від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій.

У таблиці 5.1 наведені приклади бюджетної класифікації доходів бюджету із зазначенням їх кодів.

Таблиця 5.1 – Доходи бюджету за кодами бюджетної класифікації (витяг)

Код

Назва

 

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

11010100

Податок на доходи найманих працівників

11010200

Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності  

11010300

Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року 

11010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри 

11010700

Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів 

11010800

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу 

11010900

Податок на доходи фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті 

11011000

Податок на доходи фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті 

11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності 

11011200 

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)  

11011300 

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)  

11011400 

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав  

11011500 

Податок на доходи фізичних осіб - шахтарів  

11011600 

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 

11020000

Податок на прибуток підприємств

12000000

Податки на власність

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари й послуги

15000000

Податки на міжнародну торгівлю й зовнішні операції

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 

18000000

Місцеві податки і збори 

19000000

Інші податки та збори

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

23000000

виключено

24000000

Інші неподаткові надходження

25000000

Власні надходження бюджетних установ

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

33000000

Надходження від продажу землі й нематеріальних активів

34000000

Податки на фінансові операції й операції з капіталом

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій  

Така класифікація, як у Бюджетному Кодексі, називається ще класифікацією за методами стягнення. Далі доходи можуть деталізуватися за видами податків, неподаткових надходжень і т. д. Крім того, доходи бюджетів поділяються на доходи державного бюджету й місцевих, що називається класифікацією за рівнями бюджетної системи.

Розглянемо класифікацію доходів бюджету за іншими ознаками.

Так, за соціально-економічними ознаками доходи поділяються на:

доходи від господарської діяльності;

доходи від використання природних ресурсів;

доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

доходи від банківської діяльності;

доходи від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

державне мито;

митні платежі;

збори й інші неподаткові доходи;

доходи від приватизації;

доходи від громадян і т. д.

За умовами формування державні доходи можуть бути безповоротні (власні доходи держави й доходи, що надходять від інших суб'єктів бюджетних відносин) і поворотні (державні позики, за користування якими потрібно платити й повертати їх у встановлений термін).загрузка...