загрузка...
 
Розділ 2 НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ Тема 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА (введення терміна)
Повернутись до змісту

Розділ 2 НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ Тема 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА (введення терміна)

що (Н.в.) – це що (Н.в.)

 

Алгебра – це наука, яка вивчає алгебраїчні операції.  – Що таке алгебра?

чим (як) (О.в.) називається

що (Н.в.)

що (Н.в.)

називається

чим (як) (О.в.)

чим (як) (О.в.) називають

що (З.в.)

що (З.в.)

називають

чим (як) (О.в.)

Алгеброю називається наука, яка вивчає алгебраїчні операції. – Що називається алгеброю?

Наука, яка вивчає алгебраїчні операції, називається алгеброю. – Як називається наука, яка вивчає алгебраїчні операції?

Алгеброю називають науку, яка вивчає алгебраїчні операції. – Що називають алгеброю?

Науку, яка вивчає алгебраїчні операції, називають алгеброю. – Як називають науку, яка вивчає алгебраїчні операції?

Зверніть увагу!

Незалежно від варіанту конструкції в О.в. стоїть термін (назва).

що (Н.в.)

 має назву

чого (Р.в.)

Наука, яка вивчає алгебраїчні операції, має назву алгебри. – Яку назву має наука, яка вивчає алгебраїчні операції?

Зверніть увагу на запитання до терміна в даній конструкції!

що (Н.в.)

дістало назву

чого (Р.в.)

що (З.в.)

назвали

чим (як) (О.в.)

Наука, яка вивчає алгебраїчні операції, дістала назву алгебри. – Яку назву дістала наука, яка вивчає алгебраїчні операції?

Науку, яка вивчає алгебраїчні операції, назвали алгеброю. – Як назвали науку, яка вивчає алгебраїчні операції?

Зверніть увагу на форму суб’єкта (Н.в.) і форму предиката!

Завдання 1 Запишіть синонімічні речення, використовуючи різні конструкції.

Зразок: Алгоритм – система дій і правил їх виконання, які визначають послідовність операцій над об’єктами.

Алгоритмом називається система дій і правил їх виконання, які визначають послідовність операцій над об’єктами.

Система дій і правил їх виконання, які визначають послідовність операцій над об’єктами, має назву алгоритму.

Система дій і правил їх виконання, які визначають послідовність операцій над об’єктами, дістала назву алгоритму.

Програма – опис послідовності дій комп’ютера, складений мовою програмування.

Операційна система – комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи.

Файлова система – функціональна частина операційної системи (ОС) ПЕОМ, яка забезпечує виконання дій над файлами.

Каталог – спеціальний файл, у якому реєструються інші файли.

Завдання 2 Вставте потрібні дієслова: називаються, мають назву, називають, дістало назву.

Величини, які визначаються тільки числовим значенням (числом), … скалярними.

Матриця, в якій один стовпець, … матриці-стовпця.

Величини, які визначаються не тільки числовим значенням, але й напрямом, … векторними.

Пряма, на якій вказаний позитивний напрям, … вісь.

Координатною віссю … пряму, на якій зафіксовані початок відліку, позитивний напрям і вибраний масштаб для вимірювання довжин.

Завдання 3 Поставте запитання до виділених слів.

Величиною напрямленого відрізка називають його довжину.

Матриця, в якій один рядок, називається матрицею-рядком.

Матриця, усі елементи якої дорівнюють нулю, має назву нульової.

Інтернет – це сукупність технічних засобів, яка дозволяє підтримувати зв’язок між різними комп’ютерними мережами та їх користувачами в усьому світі.

Сервіс-провайдером називають установу, яка надає комерційні послуги з підключення до Internet усім бажаючим.

Завдання 4 Відповідайте на запитання, використовуючи інформацію завдань 1–3.

1 Як називається комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи?

2 Яку назву дістав спеціальний файл, у якому реєструються інші файли?

3 Що таке файлова система?

4 Що називається скалярними величинами?

5 Як називається пряма, на якій зафіксовані початок відліку, позитивний напрям і вибраний масштаб для вимірювання довжин?

6 Що називається матрицею-рядком?

7 Що називають величиною напрямленого відрізка?

8 Яку назву дістав комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи?

Загальна характеристика предмета (явища, поняття)

що (Н.в.) – це що (Н.в.)

Метали – гарні провідники електричного струму. – Що таке метали?

що (Н.в.) є чим (О.в.)

чим (О.в.) є що Н.в.)

Метали є гарними провідниками електричного струму. – Чим є метали?

Гарними провідниками електричного струму є метали. – Що є гарним провідником електричного струму?

що (Н.в.)

складає

що (З.в.)

що (З.в.)

складає

що (Н.в.)

Закони рухи, сформульовані Ньютоном, складають основу класичної механіки. – Основу чого складають закони руху, сформульовані Ньютоном?

Основу класичної механіки складають закони руху, сформульовані Ньютоном. – Що (Н.в.) складає основу класичної механіки?

Конструкція використовується зі словами: основа, база, суть, основний зміст, фундамент.

що (Н.в.)

служить

чим (О.в.)

чим (О.в.)

служить

що (Н.в.)

Досвід служить основним методом дослідження у фізиці. – Чим служить досвід?

Основним методом дослідження у фізиці служить досвід. – Що служить основним методом дослідження у фізиці?

Конструкція вживається для характеристики призначення предмета, містить слова: приклад, підтвердження, доказ, аргумент та ін.

що (Н.в.)

полягає

в чому (М.в.)

 

Суть другого закону механіки полягає в тому, що прискорення рухомого тіла залежить від його маси і від сили, що діє на тіло. – У чому полягає суть другого закону механіки ?

Конструкція вживається при характеристиці суті процесу, явища і часто містять слова: суть, теорія, процес та ін.

Завдання 1 Трансформуйте фрази, використовуючи дієслово бути.

Зразок: Озон – ізотоп кисню. – Озон є ізотопом кисню.

1 Алгоритм – це набір правил для розв’язання того чи іншого завдання.

2 Оперативна пам’ять – пристрій обчислювальної машини, який запам’ятовує команди і дані.

3 Ампер – одиниця сили струму.

4 Вода і спирт – безбарвні рідини.

Завдання 2 Поставте запитання до виділених слів.

1 Машинна програма є послідовністю машинних команд, які зберігаються в пам’яті.

2 Кисень є активним хімічним елементом.

3 Алюміній є гарним провідником електричного струму.

4. Оперативна пам’ять – це спеціальний пристрій в ЕОМ для запам’ятовування алгоритму.

5. Швидке і послідовне виконання операцій складає суть роботи обчислювальних машин.

Завдання 3 Вставте потрібні дієслова: називатися, бути.

1 Озонатором ... прилад для отримання озону.

2 Озон ... ізотопом кисню.

3 Кисень і озон ... сильними окиснювачами.

4 Хімічний елемент з атомною вагою 16... киснем.

5 Кисень ... безбарвним газом, без смаку і запаху.

Завдання 4 Відповідайте на запитання, використовуючи інформацію завдань 1–3.

1 Що є алгоритмом?

2 Як називається пристрій обчислювальної машини, який запам’ятовує команди і дані?

3 Що таке машинна програма?

4 Чим є кисень?

5 Як називається прилад для отримання озону?

7 Що таке озон?

8 Що називається киснем?

Завдання 5 Прослухайте текст. Відповідайте на запитання: Які засоби створює людина, щоб збільшити свої інтелектуальні можливості?

Здавна людина прагне створювати і використовувати інстру-менти для збільшення своїх інтелектуальних можливостей. Спочатку такими інструментами були прості рахівниці, які мали різні варіанти і різні назви в різних країнах: «суан-пан» у Китаї, «абак» у Стародавній Греції, «сурабан» в Японії, «російські рахівниці» у Росії.

З розвитком науки і техніки виникла необхідність викону-вати велику кількість операцій за короткий проміжок часу. У XX столітті була створена машина, яка дістала назву електронно-обчислювальної машини (ЕОМ).

ЕОМ є інструментом, що виконує мільйони операцій автоматично і з великою швидкістю. Будь-яка ЕОМ є складним пристроєм, який має три блоки. Ці блоки назвали процесором, оперативною пам’яттю і пристроєм введення-виведення.

Існуючі в наш час ЕОМ є модифікаціями першої ЕОМ і мають різні назви. Проте всі вони служать підтвердженням основних ідей побудови універсальної машини, сформульованих англійським ученим Чарльзом Беббіджем у XIX ст. Суть їх роботи полягає в тому, що завдання подається у вигляді певної послідовності дій. Цю послідовність називають алгоритмом. Для запам’ятовування алгоритму в ЕОМ існує оперативна пам’ять. Алгоритм, який запам’ятовується в оперативній пам’яті, називається машинною програмою.

Дані обробляються в ЕОМ за допомогою процесора, і отриманий результат може виводитися на папір або на екран спеціального телевізора-дисплея. ЕОМ є гарним помічником при виконанні різних складних обчислень.загрузка...