загрузка...
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Повернутись до змісту

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов/ ред: В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников. - Москва:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271 с.

2. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: уч.пос.для студ. вузов/ Т.Я. Дубнищева. - Москва: Академия, 2008.- 608 с.

3. Мотылева Л. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / Л. Мотылева, В. Скоробогатов, А. Судариков - Санкт-Петербург: Издательство Союз, 2000. - 320 с.

4. Концепции современного естествознания /под ред. С.И.Самыгина. – Ростов-на-Дону:Феникс, 1999. - 576 с.

5. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники: учебное пособие/ В.Г. Горохов. - Москва: Инфра – М, 2000. - 608 с.

6. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: учебник/ С.Х. Карпенков. - Москва: Академический проект, 2004. – 639 с.

7. Горелов А. А. Концепции современного естествознания/ А.А. Горелов. - Москва: Центр, 2001. - 206 с.

8. Данилова В.С. Основные концепции современного естествознания: учебное пособие/ В.С. Данилова, Н.Н. Кожев-ников. - Москва: Аспект – пресс, 2001. - 255 с.

9. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебное пособие/В.М. Найдыш. - Москва: Гардарики, 2001. – 475 с.

10. Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов /П.Н. Белкин. – Москва: Высш. шк., 2004. - 335 с.

11. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: учебное пособие для вузов/ Е.Ф. Солопов. - Москва: ВЛАДОС, 2005. - 232 с.

12. Суханов А.Д. Концепция современного естествознания: учебник для вузов/ А.Д. Суханов. - Москва: Дрофа, 2006.-256 с.

13. Лобачев А.И. Концепции современного естествознания: учебник для вузов/ А.И. Лобачев. – Москва: ЮНИТИ, 2001.- 239 с.

14. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для вузов/ Г.И. Рузавин. – Москва: ЮНИТИ, 2005. – 304 с.

15. Воронов В.К. Основы современного естествознания: учебное пособие/ В.К. Воронов. –Москва: Высшая школа, 1999.- 247 с.

16. Иванов А.И. Основы современного естествознания: учебное пособие/ А.И. Иванов и др. – Волгоград: Издательство Волгоградского университета, 1999. - 228 с.

17. Бабушкин А.Н. Современные концепции естествознания: курс лекций/ А.Н. Бабушкин. - Санкт-Петербург: Омега-Л, 2004. – 224 с.

18. Дягилев Ф.М. Концепции современного естествознания: учебное пособие для вузов/ Ф.М. Дягилев. - Москва: ИНФРА-М, 2000. - 192 с.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ дозволяю на підставі “Єдиних правил”,

п. 2.6.14m Заступник першого проректора-начальник організаційно-методичного  управління В.Б. Юскаєв

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК У трьох частинах ЧАСТИНА 2

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладачі: С.І.  Кшнякіна Б.А. Міщенко А.С. Опанасюк

Відповідальний за випуск Ю.М. Лопаткін

Декан факультету  ЕЛІТ С.І. Проценко

Суми Вид-во Сум ДУ 2010

Навчальне видання

Кшнякіна Світлана Іванівна

Міщенко Борис Андрійович

Опанасюк Анатолій Сергійович

КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА

Навчальний посібник ЧАСТИНА 2

Художне оформлення обкладинки О.О.Силки

Редактор Н.З.Клочко

Комп’ютерне верстання А.С.Опанасюка

Формат 60x84/16. Ум. друк.арк. 12,32. Обл.-вид. арк.

Тираж 100 прим.  Зам. №688.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Міщенко Б.А., Опанасюк А.С.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА»

для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

ЧАСТИНА 2

Суми Вид-во Сум ДУ 2010загрузка...