загрузка...
 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Повернутись до змісту

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2003.

Волгин В.В. Склад: организация и управление: Практическое пособие. – М.: Изд. – торг. центр "Маркетинг", 2002.

Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996.

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000.

Залманова М.Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". – Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1993.

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. – СПб.: Политехника, 1999.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.

Крикавський Є.М. Логістика підприємства: Навч. посібник. – Львів: Львівська політехніка, 1996.

Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.

Логистика: Учебник / Под. ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2000.

Логістика // Маркетинг у прикладах і завданнях: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006.

Логістика // Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004.

Мате Э., Тиксье Д. Материально–техническое обеспечение деятельности предприятия. – М.: А/О Изд. группа "Прогресс", 1993.

Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес - логистике. – М.: Филинъ, 1997.

Смехов А.А. Основы транспортной логистики. – М.: Транспорт, 1995.

Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001.

Фирон Х., Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999.

Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко. Управління логістикою: Розробка стратегій логістичних операцій. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007.

Навчальне видання

ЛОГІСТИКА Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання

Відповідальний за випуск зав. кафедри управління д-р екон. наук, проф. О.М. Теліженко

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання В.М. Кислого

Підп. до друку __.__.2007, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс.ГарнітураTimes New Roman Cur. Друк офс.

Ум. друк. арк.         Обл.-вид. арк.

Тираж 100 пр.         Собівартість видання

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті. 40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12. 2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.загрузка...