загрузка...
 
ВИСНОВКИ
Повернутись до змісту

ВИСНОВКИ

Таким чином, на сьогодні інформаційно-методична база моделювання і прогнозування стану, зокрема атмосфери, дозволяє на відносно задовільному науковому рівні проводити дослідження рівня забруднення, стану середовища, впливу забрудненого середовища на живі організми та господарські об'єкти.

Успішне розв'язання цих задач багато в чому залежить від того, наскільки доцільно спеціаліст зможе використати багатозначний арсенал видів моделей та типів процесів моделювання. У цьому першочергову допомогу йому можуть надати базові поняття теорії систем і системного аналізу. Основні теоретичні положення моделювання стану атмосфери стануть у нагоді при дослідженні джерел забруднення повітря, моделюванні поширення поля забруднення, факторів впливу на стан забруднення атмосфери і особливо будуть корисні для оцінки концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі повітря та якості атмосферного повітря. Важливим моментом слід вважати можливість ранжувати стан атмосфери, досліджувати її динаміку в часі і просторі за допомогою розглянутих моделей.

Навчальне видання

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища” для студентів спеціальності 070801 усіх форм навчання

Розділ  “Локальні   моделі   прогнозування техногенного навантаження на довкілля”

Відповідальний за випуск                          Л.Д. Пляцук

Редактор   Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання  О.О. Рибалова

Підп. до друку 31.03.2008. 

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.           .               Обл.-вид.арк.  

Тираж  100 пр.                          Собівартість видання                Зам. № 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного

реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ дозволяю на підставі “Єдиних правил”, п. 2.6.14 Заступник першого проректора-начальник організаційно-методичного управління  .Юскаєв ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища” для студентів спеціальності 070801 усіх форм навчання

Розділ  “Локальні   моделі   прогнозування техногенного навантаження на довкілля”

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал,  бібліографічні   відомості

перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Укладач                           О.О. Рибалов

Відповідальний за випуск                       Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету            О.Г. Гусак

Суми

Вид-во СумДУ

2008

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища” Розділ   “Локальні  моделі  прогнозування антропогенного навантаження на довкілля” для студентів спеціальності 070801 усіх форм навчання                               загрузка...