загрузка...
 
3 Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.
Повернутись до змісту

3 Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

3 Взаємозв'язок внутрішніх змінних:

 

Рисунок 2.2- Взаємозв'язок внутрішніх змінних

Характеристики зовнішнього середовища

Як і чинники внутрішнього середовища чинники зовнішнього оточення взаємопов'язані. Під взаємопов'язаністю чинників зовнішнього середовища розуміється рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші чинники. Так само, як зміна будь-якої внутрішньої змінної може позначатися на інших, зміна одного чинника оточення може обумовлювати зміну інших.

Зовнішнє оточення організації, стан взаємодії з яким визначається переважно якістю управління нею, можна подати у вигляді двох сфер. Перша сфера – це спільне зовнішнє оточення організації (або середовище непрямого впливу). Дане зовнішнє оточення відображає стан суспільства, його економіки, природного середовища та не пов’язане безпосередньо з конкретною організацією. Загальне зовнішнє оточення є більш чи менш однакове для переважної більшості організацій. Друга сфера – це так зване безпосереднє ділове оточення організації (або середовище прямого впливу). Це оточення формує такі суб’єкти середовища, які безпосередньо пов’язані чи безпосередньо впливають  на діяльність даної конкретної організації. При цьому важливо  підкреслити, що й організація в свою чергу може безпосередньо впливати на них.

Загальне зовнішнє оточення формується під впливом  політичних, правових, соціально-культурних, економічних, технологічних, національних, та міжнародних процесів, а також процесом природокористування (рис. 2.3).

Безпосереднє ділове оточення організації створюють покупці, постачальники, конкуренти, ділові партнери, а також регулюючі служби та такі організації, як адміністративні органи, ділові об’єднання і асоціації, профсоюзи та ін. (рис. 2.4).

 

Рисунок 2.3- Середовище прямого впливу на організацію

 

Рисунок 2.4 - Середовище непрямого впливу на організаціюзагрузка...