загрузка...
 
2 Зміст функції "планування".
Повернутись до змісту

2 Зміст функції "планування".

Під плануванням розуміють відносно відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу й майбутній стан організації.

Американський менеджмент виділяє два види планування:

- стратегічне, яке відповідає техніко-економічному в нашій економіці;

- планування реалізації стратегії, яке відповідає оперативно-календарному в нашій економіці.

Стратегічне планування містить встановлення цілей організації, аналіз середовища та стану організації, оцінку стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Планування реалізації стратегії є логічним продовженням стратегічного планування та спрямоване на розроблення способів її реалізації.

Кінцевим результатом стратегічного планування мають бути конкретні рішення й показники (рівень прибутків та витрат, обсяг реалізації тощо).

Організаційне планування має свої прийоми та методи, відмінні від методів планування економічних показників господарської діяльності. До методів організаційного планування відносять:

- послідовний опис дій;

- графіки виконання робіт;

- робочий календар;

- сітьове планування й управління.

Метод послідовного опису дій. Суть його полягає у складанні плану послідовного виконання робіт із необхідною ступінню їхньої деталізації. Такий план може бути складений у вигляді послідовного переліку операцій за певною схемою:

1 Визначення основних цілей утворення.

2 Пошук та вибір іноземного партнера.

3 Підписання протоколу про наміри СП.

4 Техніко-економічне обґрунтування.

5 Підготовка проектів засновницьких документів.

6 Погодження з органами влади.

7 Підписання засновницьких документів.

8 Реєстрація СП).

Графіки виконання робіт. Цей метод передбачає встановлення переліку виконуваних робіт із фіксуванням початку й кінця їхнього виконання та затвердження виконавців.

Таблиця 3.1 - Графік виконання робіт (приклад)

Види робіт (дій)

Дата

Вико-навець

початку

кінця

1 Аналіз діючої структури управління підприємством

01.03.07

31.03.07

гол.інже-нер

2 Обґрунтування доцільності раціоналізації структури управління

01.04.07

-

директор

3 Розробка плану раціоналізації структури управління

02.04.07

31.05.07

директор

4 Представлення плану раціоналізації на розгляд органів управління підприємством

01.06.07

-

гол.інже-нер

5 Внесення змін у план реструктуризації

02.06.07

05.06.07

гол.інже-нер

6 Розгляд та затвердження нової структури управління підприємством

10.06.07

-

директор

Метод робочого календаря. Робочий календар - це план роботи керівника чи спеціаліста на певний проміжок часу (день, тиждень, декаду, місяць). Приклад створення робочого календаря керівником підприємства на день наведено нижче.

Таблиця 3.2 - Робочий план дня (зразок)

Години

Завдання (роботи)

Примітка

900

Обговорення дій на день з керівниками підрозділів

У графу «примітка» можуть вноситися конкретні питання, які стосуватимуться тих чи інших завдань (робіт)

930

Ознайомлення з ходом виробництва

1000

Переговори із замовниками

1030

Вирішення поточних справ

1300

Обідня перерва

1400

Засідання у вищий організації

1600

Постановлення завдань керівникам відділів на наступний день

1700

Прийом відвідувачів

1800

Закінчення робочого днязагрузка...