загрузка...
 
3 Зміст функції «організація».
Повернутись до змісту

3 Зміст функції «організація».

Організація — це свідомий процес, спрямований на об'єднання та впорядковану взаємодію елементів або частин (людей, ідей, речей) у ціле, у результаті чого утворюється життєздатна, продуктивна, стійка система. Організаційний підхід до дослідження будь-якої системи як об'єкта управління означає вивчення з погляду її внутрішньої структури і відношень з усіма зовнішніми системами.

Організація є основою та внутрішнім моментом виробництва. Якщо ми звернемося до природи, то неодмінно з'ясуємо, що в ній все належним чином організовано. Організація - початок природи, поза неї немає і людського життя. Виробництво - це теж організація. Не випадково, що будь-яка економічна наука займається організацією виробництва, і передусім цим займеться менеджмент. Наприклад, політична економія вивчає соціальну організацію виробництва, роз­глядає становище людей і соціальних груп, їхні взаємовідносини в процесі виробництва як соціальних суб'єктів, котрі відрізняються один від одного кількістю та якістю привласнюваного багатства і, як наслідок, соціальним станом.

Розкрити організацію - означає показати переходи від однієї структури до іншої, тобто описати розвиток виробництва, зміну його образу - перетворення. Організація виробництва завжди здійснюєть­ся в просторі (структурність) та часі (процес). Вона передбачає дію щодо організації, тобто організаційну діяльність як самоорганізацію.

Найпростіший організаційний процес - роз'єднання-об'єднання - вимагає різної, причому протилежно різної, поведінки його учасників. Щоб роз'єднатися, необхідно виділитися та відштовхнутися. Проте щоб реалізувати організацію, необхідно залишитися в єдності, в ме­жах загального, здатного утримати роз'єднання.

У теорії розрізняють такі діалектично протилежні типи органі­зації: впорядковану та стихійну. Впорядкована організація тяжіє до визначеності, постійності, жорсткості, зворотності. Стихійна - до невизначеності, мінливості, неоднозначності, незворотності, гнучкості. Прикладом найбільш упорядкованої організації в природі може бути камінь, найбільш стихійної - вітер. Порядок і стихія відносні. Будь-який порядок частково стихійний, а будь-яка стихія в чомусь упо­рядкована. Порядок підтримується стихією, стихія підтримується порядком.загрузка...