загрузка...
 
ТЕМА 5 Організаційні структури. Порядок їх побудови 1 Загальні поняття організаційної структури: бюрократична та адаптивна структури.
Повернутись до змісту

ТЕМА 5 Організаційні структури. Порядок їх побудови 1 Загальні поняття організаційної структури: бюрократична та адаптивна структури.

Організаційні структури являють собою базові блоки, які є в основі усієї організації. Поєднання різних типів структур дає можливість спроектувати таку, яка відповідає поставленим менеджером завданням.

Після розділення організації на робочі групи і розподілу зазначених груп за рівнями управління необхідно сформувати оптимальну структуру організації.

Організаційна  структура  управління – це цілісна  сукупність сполучених між собою інформаційними зв'язками елементів об'єкта і суб'єкта управління. Вона відображає побудову системи управління організацією, тобто розподіл підрозділів фірми за рівнями управління в їх взаємозв'язку. Залежно від співвідношення рівнів управління і структурних підрозділів всі види організаційних структур можна поділити на дві основні групи. До першої групи відносять традиційні, або бюрократичні, структури управління, до другої – адаптивні, або органічні. Існує ще ряд їхніх видів, які є комбінацією перших двох, це дивізіонні, конгломератні.

Історично першим сформувався бюрократичний тип.

Ключові концептуальні положення нормативної моделі раціональної бюрократії такі:

 1) чіткий розподіл праці, використання на кожній посаді кваліфікованих фахівців;

 2) ієрархічність управління, при якій нижчий рівень підкоряється і контролюється вищестоячим;

 3) наявність формальних правил і норм, що забезпечують однорідність виконання менеджерами своїх завдань і обов'язків;

 4) дух формальної безособності, характерної для виконання офіційними особами своїх обов'язків;

 5) здійснення найму на роботу в відповідності з кваліфікаційними вимогами до даної посади, а не з суб'єктивними оцінками.

Бюрократичні структури управління показали свою ефективність, особливо в великих і дуже великих організаціях, в яких необхідно забезпечувати злагоджену чітку роботу більших колективів людей, працюючих на єдину мету. Ці структури дозволяють мобілізувати людську енергію і кооперувати працю людей при рішенні складних проектів, в масовому і великосерійному виробництві. Однак їм притаманні недоліки, особливо помітні в контексті сучасних умов і завдань економічного розвитку. Бюрократичний тип структури не сприяє зростанню потенціалу людей, кожний з яких використає тільки ту частину свого хисту, що безпосередньо потрібна за характером роботи, що виконується.

Спеціалісти вважають, що в ієрархічній побудові ті рівні управління, які відображають виробничо-господарську структуру організації, утворюють лінійну структуру управління. Необхідність переробки інформації, встановлення зв’язків обумовили появу функціональних служб, тобто штабів у системі управління, які створили функціональну структуру управління.загрузка...