загрузка...
 
2.3 Функціональні структура, її позитивні якості та недоліки.
Повернутись до змісту

2.3 Функціональні структура, її позитивні якості та недоліки.

Функціональна структура управління базується на ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях.

Функціональні структури – це такі базові форми побудови організації у відповідності до яких працівники формуються у самостійні підрозділи, беручи до уваги подібність робіт, які вони виконують, чи видів діяльності, які закріплені за ними. Так, усі працівники, які залучені до продажу продукції, враховані до складу маркетингового підрозділу, усі інженерні працівники належать до складу науково-дослідного відділу, а усі фінансові працівники – до складу бухгалтерії. Таке групування працівників дає можливість вибрати для керування кожним з підрозділів одного старшого менеджера, якому й будуть підпорядковуватися відповідні працівники.

Функціональну побудову організаційних структур найчастіше беруть за основу малі і середні фірми, - ці структури найбільш ефективні при обмеженому асортименті й гострій потребі у високій спеціалізації виробництва. Функціональні організаційні структури сприяють централізації прийняття рішень вищим керівництвом. Рішення про координацію робіт між підрозділами приймаються на вищому рівні, вище керівництво також є арбітром під час розв’язання спірних проблем щодо стосунків між відділами.

Функціональне управління сьогодні досить широко застосовується на підприємствах, де є невелика чисельність працюючих (до 10 чол.), які виготовляють не більше ніж 1-2 види однорідної, нескладної за конструкцією продукції. Це не вимагає поділу підприємства на цехи, чи навіть дільниці, а керівництво здійснюється шляхом безпосереднього впливу функціонального керівника на виконавця (наприклад, робітника).

 

У тому випадку, коли підприємство виготовляє різноманітну продукцію однакового призначення, що вимагає його поділу на структурні підрозділи (цехи, дільниці), де хід виробництва контролюють відповідні керівники лінійного підпорядкування, то його організаційна структура управління може мати вигляд, який показаний на рисунку 5.4. Із схеми бачимо, що всі функції управління виробництвом винесені ніби за межі цехів і дільниць, тобто здійснюються ніби із зовні. Безпосередній вплив на виконавців мають лінійні керівники, які в свою чергу взаємодіють із функціональними підрозділами, тобто вони приймають рішення лише за згодою із функціональними підрозділами і також є свого роду виконавцями.

Саме та обставина, що лінійні керівники за такої організації виробництва самі стають виконавцями, не дає підстав вважати цю структуру управління лінійно-функціональною, хоча вона і передбачає залучення до керівництва лінійних менеджерів.

Такого виду організаційна структура управління є досить поширеною сьогодні на більшості підприємств типу ПП, СП, ТзОВ та інших, основним видом діяльності яких є виробництво продукції.

Переваги структури:

- висока компетентність фахівців, відповідальних за здійснення конкретних функцій,

- звільнення лінійних менеджерів від вирішення

багатьох спеціальних питань і розширення їхніх можливостей щодо оперативного управління виробництвом,

- створюється основа для використання в роботі консультацій досвідчених фахівців, зменшується потреба у фахівцях широкого профілю.

 

 

 

 

Керівник організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональний керівник 1

 

 

 

 

 

 

Функціональний керівник 2

Заступник з виробництва

 

 

 

 

 

 

Заступник з економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціона-льний керівник 1.1

 

Функціона-льний керівник 1.2

 

 

Функціона-льний керівник 2.1

 

Функціона-льний керівник 2.2

Виробничий відділ

 

Відділ праці і з/п

 

 

Диспетчерсь-кий відділ

 

Фінансово-економічний відділ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінійний керівник 1

 

 

Лінійний керівник 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці а1; а 1n

 

 

Виконавці а2; а 2n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Функціональна організаційна структура управління великим за масштабами виробництва підприємством

Недоліки:

- труднощі у підтримці постійних взаємозв’язків  між різними функціональними службами;

- тривала процедура прийняття рішень,

- відсутність взаєморозуміння і єдності дій між функціональними службами;

- зниження відповідальності виконавців за роботу в результаті того, що кожний виконавець одержує вказівки від декількох керівників;

- дублювання і непогодженість вказівок і розпоряджень, одержуваних працівниками, оскільки кожний функціональний керівник і спеціалізований підрозділ ставлять свої питання на перше місце.загрузка...